He thong boi tron 9

20 40 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:23

TRNG CAO NG NGH M HNG CM - TKV chươngưtrìnhưmônưhọcư:ưđộngưcơ Ngh: Cụng ngh ụtụ - Thi gian : 75 tit ChươngưIư:ưNguyênưlýưđộngưcơưđốtưtrong ChươngưIIư:ưCơưcấuưtrụcưkhuỷuưưThanhư truyền ChươngưIIIư:ưCơưcấuưphânưphốiưkhí ChươngưIVư:ưHệưthốngưbôiưtrơn ChươngưVư:ưHệưthốngưlàmưmát ChươngưVIư:ưHệưthốngưcungưcấpưnhiênưliệu chươngưtrìnhưmônưhọcư:ưđộngưcơ ChươngưIVư:ưHệưthốngưbôiưtrơn Bàiư1ư:ưCácưphươngưphápưbôiưtrơn Bàiư2ư:ưCácưbộưphậnưchínhưcủaưhệư thống Chươngưivưư:ưhệưthốngưbôIưtrơn Bài 1: Các phơng pháp bôi trơn Tác dụng (đã học trớc) Phân loại phạm vi áp dụng Hệ thống bôi trơn tuần hoàn c ỡng (các te ớt) Phân loại phạm vi áp dụng : a) Kiểu vung té : b) Kiểu cỡng : s dng bm du, cỏc ng ng dn, cỏc bỡnh lc, kột lm mỏt - Các te ớt : du bụi trn cha cỏc te - Các te khô : du bụi trn cha thựng cha c) Kiểu hỗn hợp : Kết hợp vung té c ỡng d) Kiểu pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Back Phân loại phạm vi áp dụng a) Kiểu vung té Thanh truyền Trục khuỷu Các te Dầu nhờn Muỗng tát dầu nhờn Phân loại phạm vi áp dụng a) Kiểu vung té Sơ đồ Phân loại phạm vi áp dụng - Các te ớt : du bụi trn cha cỏc te ng h bỏo ỏp sut du bụi trn Trục cam 10 ng du ti c trc c ng du ti c trc cam 11 Bỡnh lc tinh ng du chớnh Trục Van an ton bm du 16 Que thm du 15 Np du Bm du 12 Kột lm mỏt du Van an ton bỡnh lc thụ Bỡnh lc thụ Phao lc du 1.Cỏc te 14 ng h bỏo nhit du 13 Van khng ch lu lng du qua kột mỏt Phân loại phạm vi áp dụng - Các te khô : du bụi trn cha thựng cha Đồng hồ báo áp lực dầu Bình lọc tinh Trục cam Trục Két mát dầu Thùng chứa Bơm dầu4 từ te thùng chứa Các te Bình lọc thô Bơm dầu Sơưđồưhệưthốngưbôiưtrơnưcưỡngưbứcư cácưteưkhô a)ưSơưđồưcấuưtạoưhệưthốngưbôiưưtrơnưtuầnưhoànưcưỡngưbứcư (các te ớt) Trục cam 11 10 Trục 16 15 12 14 BACK Chi tiết 13 a)ưSơưđồưcấuưtạoưhệưthốngưbôiưưtrơnưtuầnưhoànưcưỡngưbứcư (các te ớt) Trục cam ng du ti c ng h bỏo ỏp sut du bụi trn ng du chớnh trc cam 10 ng du ti c trc c 11 Bỡnh lc tinh Trục Van an ton bm du 16 Que thm du 15 Np du Bm du 12 Kột lm mỏt du Van an ton bỡnh lc thụ Bỡnh lc thụ Phao lc du Cỏc te ng h bỏo nhit du BACK Trực quan 14 13 Van khng ch l lng du qua kột mỏt b)ưNguyênưlýưlàmưviệcưcủaưhệưthốngưbôiưưtrơnưtuầnưhoànưcư ỡngưbứcư(các te ớt) Trục cam 11 10 Trục 16 15 12 14 Van 13 13 b)ưNguyênưlýưlàmưviệcưcủaưhệưthốngưbôiưưtrơnưtuầnưhoànưcư ỡngưbứcư(các te ớt) Trục cam 11 10 Trục 16 15 12 14 BACK T 80 13 bàIưgiảngư:ưhệưthốngưbôIưtrơn Bài 1: Các phơng pháp bôi trơn 2.ưPhânưloạiưvàưphạmưviưápưdụng a) Kiểu vung té b) Kiểu cỡng - Các te khô : du bụi trn cha thựng cha - Các te ớt : du bụi trn cha cỏc te c) Kiểu hỗn hợp d) Kiểu pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu 3.ưHệưthốngưbôiưtrơnưtuầnưhoànưcưỡngưbứcư (cácưteưư ớt) cấu tạo a) Sơ đồ b) Nguyên lý làm việc bàIưgiảngư:ưhệưthốngưbôIưtrơn Bài 1: Các phơng pháp bôi trơn 2.ưPhânưloạiưvàưphạmưviưápưdụng a) Kiểu vung té b) Kiểu cỡng - Các te khô : du bụi trn cha thựng cha - Các te ớt : du bụi trn cha cỏc te c) Kiểu hỗn hợp d) Kiểu pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu 3.ưHệưthốngưbôiưtrơnưcưỡngưbứcư(cácư teưư t) đồ cấu tạo a) ớSơ b) Nguyên lý làm việc VN Nguyênưlýưlàmưviệcưcủaưhệưthốngưbôiưưtrơnưtuầnưhoànưcư ỡngưbứcư(các te ớt) Trục cam 11 10 Trục 16 15 12 14 BACK VIDEO 13 CU HI V NH - Phõn tớch u, nhc im ca cỏc phng phỏp bụi trn, cỏc phng phỏp trờn phng phỏp no cú nhiu u im nht - Trỡnh by cu to v nguyờn lý hot ng ca h thng bụi trn tun hon cng bc (cỏc te t) ...chươngưtrìnhưmônưhọcư:ưđộngưcơ Ngh: Cụng ngh ụtụ - Thi gian : 75 tit ChươngưIư:ưNguyênưlýưđộngưcơưđốtưtrong ChươngưIIư:ưCơưcấuưtrụcưkhuỷuưưThanhư truyền ChươngưIIIư:ưCơưcấuưphânưphốiưkhí ChươngưIVư:ưHệưthốngưbôiưtrơn
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong boi tron 9 , He thong boi tron 9 , He thong boi tron 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay