dong co dot trong

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

IV HƯ thèng b«I tr¬n NhiƯm vơ: Khi âäüng cå lm viãûc, cạc bãư màût lm viãûc ca cạc chi tiãút mạy bë ma sạt , lm cho chụng bë mi mn Ma sạt giỉỵa hai bãư màût lm viãûc ca hai chi tiãút mạy khäng âỉåüc bäi trån gi l ma sạt khä, nãúu hai bãư màût lm viãûc âỉåüc ngàn cạch bàòng mäüt låïp dáưu nhåìn gi l ma sạt ỉåït Hãû säú ma sạt åí trỉåìng håüp ma sạt ỉåït nh hån Hãû thäúng bäi khä tråntỉì ca âäüng cå cọ nhiãûm vủ trỉåìng håüp ma sạt 30-60 láưn khäng ngỉìng cung cáúp dáưu nhåìn cho cạc bãư màût ma sạt våïi mäüt lỉåüng cáưn thiãút åí nhiãût âäü v ạp sút nháút âënh nhàòm: lm mạt cạc bãư màût ma sạt (nhiãût lỉåüng ny ma sạt sinh v khê nọng truưn tåïi); lm gim hao täøn cäng ma sạt, lm gim mi mn v nhiãût âäü sinh vç ma sạt ca cạc chi tiãút mạy; bo âm âäü kên sạt giỉỵa pittäng v xilanh âãø khê nẹn bë lt ngoi; lm sảch cạc müi than dáưu nhåìn chạy, cạc mn kim loải cạc chi tiãút bë mi mn ma sạt; bo vãû cho cạc chi tiãút Phán loải hãû thäúng bäi trån: - Bơi trơn phương pháp vung dầu - Bơi trơn áp suất (bơm dầu) - Bơi trơn kết hợp 2.S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cđa hƯ thèng: HiƯn thêng dïng ph¬ng ph¸p b«i tr¬n hçn hỵp nghÜa lµ c¸c chi tiÕt quan träng cÇn u tiªn b«i tr¬n (nh b¹c cỉ chÝnh vµ b¹c ®Çu to trun ) ®ỵc b«i tr¬n b»ng ¸p lùc cßn nh÷ng chi tiÕt kh¸c b»ng vung tÐ HƯ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ gåm: c¸cte chøa dÇu, b¬m dÇu, b×nh läc, kÐt lµm m¸t, c¸c ®êng dÉn dÇu, ¸p kÕ, miƯng ®ỉ dÇu, que th¨m dÇu Bơm dầu Sơ đồ Hệ thống bơi trơn 2.C¸c bé phËn chÝnh cđa hƯ thèng a.B¬m dÇu: b.KÐt lµm m¸t dÇu c.B×nh läc dÇu: Chàm sọc hãû thäúng bäi trån: - Phi thỉåìng xun chụ tåïi âäưng häư âo ạp sút v nhiãût âäü dáưu Nhiãût âäü dáưu cạc âäüng cå bàòng nỉåïc khäng vỉåüt quạ 1000C, cn åí âäüng cå lm mạt khäng khê thç khäng quạ 1100C - Trỉåïc âäüng cå bàõt âáưu lm viãûc cáưn kiãøm tra mỉïc dáưu cacte âäüng cå bàòng thỉåïc thàm dáưu - Thỉåìng xun kiãøm tra cạc âáưu näúi, cạc äúng dáùn dáưu khäng âãø dáưu r rè ngoi - Âënh kç x càûn åí thán bçnh lc, rỉía sảch bçnh lc så, bçnh lc tinh v thay dáưu cạcte V HƯ thèng lµm m¸T a NhiƯm vơ cđa hƯ thèng lµm m¸t: Đảm bảo cho động trạng thái nhiệt ổn định làm việc §éng c¬ chØ cã thĨ ho¹t ®éng b×nh thêng c¸c chi tiÕt tiÕp xóc víi bng ch¸y cã chÕ ®é nhiƯt cho®é phÐp - NÕu nhiƯt qu¸v×: nãng th× ®é b«i tr¬n sÏ kÐm lµm cho c¸c chi tiÕt chãng mßn, khe hë gi÷a pÝtt«ng vµ xilanh sÏ gi¶m lµm cho pÝtt«ng dƠ bã kĐt xilanh - NÕu nhiƯt ®é qu¸ thấp, dÉn ®Õn nhiªn liƯu khã bay h¬i vµ ch¸y kh«ng kiƯt t¹o mi than lµm bã kĐt vßng g¨ng g©y gi¶m c«ng st vµ t¨ng tiªu hao nhiªn liƯu b Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: hiƯn cã hai c¸ch lµm m¸t: lµm m¸t b»ng níc vµ b»ng kh«ng khÝ m¸t b»ng níc: ®ỵc sư dơng nhiỊu a)HƯ thèng lµm trªn ®éng c¬ «t« m¸y kÐo HƯ thèng nµy gåm läc níc, kÐt níc, b¬m níc, qu¹t giã, vµ cßn c¸c chi tiÕt phơ nh ®êng ph©n chia níc, bé ỉn nhiƯt (van b»ng nhiƯt), nhiƯt kÕ -Model (Lọai) -Type (Kiểu) -Code (Mã) -Serial (Sêri) MÁY THẲNG MÁY XÉO (NHÔNG) TRUYỀN ĐỘNG BẰNG HỘP SÊN TỈ SỐ TRUYỀN 2:1 DÙNG CHO NHỮNG NHU CẦU TẢI NẶNG & TỐC ĐỘ KHÔNG CẦN CAO CÁNH TẢN NHIỆT GIÚP GIẢI NHIỆT NHỚT TỐT HƠN 03 LỖ XẢ NHỚT Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU Khi nước làm mát chưa nóng q ✔ Khi nước làm mát nóng q ✔ §êng tn hoµn cđa níc lµm m¸t nhiƯt ®é ®éng c¬ cao qu¸ gi¸ trÞ ®Þnh møc ✔ ... phơ nh ®êng ph©n chia níc, bé ỉn nhiƯt (van b»ng nhiƯt), nhiƯt kÕ -Model (Lọai) -Type (Kiểu) -Code (Mã) -Serial (Sêri) MÁY THẲNG MÁY XÉO (NHÔNG) TRUYỀN ĐỘNG BẰNG HỘP SÊN TỈ SỐ TRUYỀN 2:1 DÙNG
- Xem thêm -

Xem thêm: dong co dot trong , dong co dot trong , dong co dot trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay