Bai25 he thong boi tron

18 35 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:21

Mc Tiờu: Bit c nhim v ca h thng bụi trn, cu to chung v nguyờn lý lm vic ca h thng bụi trn cng bc c c s nguyờn lý ca h thng bụi trn cng bc Bn hóy cho bit hin tng gỡ xóy chi tit ng c c sỏt (chuyn ng tng i) vi nhau? ỏp ỏn: Hin tng ma sỏt Vy hin tng ma sỏt nh hng nh th no ti chi tit ng c c sỏt vi nhau? ỏp ỏn: chi tit b núng Vy lm gim bt hin tng ma ta Du trn sỏt phibụi lm nhcú thnhng no? tỏc dng gỡ n chi tit c bụi ỏp ỏn: Ta mỏt phi a du bụi trn Lm trn? nni Tyxy ra hin tng ú Bao kớn Chng g Phõn loi: Nhim v: du bụi trn n cỏc b Bụi trn bng vung tộ mt cabc cỏcngi chi tit Trong ng c ta Bụi ma trn sỏt cng m bo iu kin lm vic bỡnh Bụi trn bng pha du bụi trn thng s dng nhng vo kiu bụi thng ca ng c v tng tui nhiờn liu trn nh th no? th ca cỏc chi tit Nguyờn nhõn no khin du bụi trn lờn? Nguyờn no khin du bụi trn cúnúng cn cỏc bnb sau Lm th nhõn no a c du bụi trn n cha du bụi trn, ng c ta phi Bin phỏp khc phc? bụi trn? Bin phỏp khc phc? mt ma sỏt? lm gỡ? Cỏc chi tit ma sỏt vi sinh nhit Cỏc mt kim loi sinh cỏc b mt ma Cỏc chi tit v du b mthoc ma sỏt núng lờn lm Phi cú thựng bm cha cỏcte sỏt b mi mũn cho du bụi trn núng lờn du chy qua Do ú cn cú bu lc Bin phỏp h thng phi cú kột lm mỏt Tỡm hiu nguyờn lý lm vic ca h thng bụi trn cng bc TH1 H thng hot ng bỡnh thng TH2 Khi du bụi trn núng quỏ quy nh TH3 Vỡ nguyờn nhõn no ú mch du b tc Cu to h thng bụi trn? Đồng hồ báo áp suất Bề mặt ma sát Két làm mát dầu Van nhiệt Các dầu bôi trơn Bầu lọc Van an toàn Bơ m dầu Các te TH1 H thng lm vic bỡnh thng ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du TH2.Khi du bụi trn núng quỏ mc quy nh ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du TH3 Vỡ nguyờn nhõn no ú mch du b tc ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du Tng kt Trng tõm bi hc l: Nhim v v phõn loi h thng bụi trn S nguyờn lý v nglý lm vic ca h thng bụi trn Hỡnh nh: Nguyn Th Hng Nga Designer: Trn Ngha Trung Ni dung: Trn Th M Duyờn K thut: Nguyn Vn Tri ... Bao kớn Chng g Phõn loi: Nhim v: du bụi trn n cỏc b Bụi trn bng vung tộ mt cabc cỏcngi chi tit Trong ng c ta Bụi ma trn sỏt cng m bo iu kin lm vic bỡnh Bụi trn bng pha du bụi trn thng s dng nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai25 he thong boi tron , Bai25 he thong boi tron , Bai25 he thong boi tron , TH1. Hệ thống làm việc bình thường, TH3. Vì nguyên nhân nào đó mạch dầu bị tắc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay