Bai 25CN11

31 42 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:21

Bài 25: hệ thống bôi trơn Bn hóy ly vớ d v s chuyn ng tng i gia hai chi tit ng c t trong? Pit-tụng v xilanh Thõn xupap v ng dn hng Vy lm gim bt hin mavsỏt ta phi Chuyn ng tng gia trc trc lm nh th no?v.v agỡdu bụikhi hai chi Cỏc bnỏp hóy ỏn: choTa bitphi hin tng xy trn nng nitng xy i) hin tit c sỏt (chuyn vi nhau? tng úHin tng ma sỏt ỏp ỏn: I Nhim v v phõn loi: Du bụi trn cú nhng tỏc dng gỡ n chi tit c bụi trn? Lm mỏt Ty ra.Ti ng Vỡ cỏc chi trongcú ng Bao kớn ctit phi hc c sỏt vi lm cho chi tit c sỏt Chng g thng bụi trn? núng lờn v mi mũn kim loi vỡ vy phi cú du bụi trn Nhim Nhim vv ca h thng bụi trn l: - H thng bụi trn mỏt cú nhim v a - Lm du bụi trn n cỏc b mt ma sỏt - Ty ca cỏc chi tit m bo iu Bao kớn kin lm vic bỡnh thng ca ng Chng c v -tng tui g th ca cỏc chi tit - Lm tng tui th ca cỏc chi tit 2.Yờu cu i vi h thng bụi trn: + Mi ng c phi cú h thng bụi trn c lp + m bo yờu cu lm vic liờn tc ng c phi c bụi trn liờn tc mi trng hp, h thng phi cú bm d tr + Lng du nhn d tr phi tng ng vi lng nhiờn liu ng lc Phân loại Trong ng c ngi ta thng s dng nhng kiu bụi trn nh th no? Bôi trơn vung té Hệ Thống Bôi Trơn Bụi trn cng bc Bụi trn vung tộ Bụi trn bng cỏch pha du bụi trn Bôi trơn cỡng vo xng ng c kỡ Bôi trơn pha dầu bô trơn vào nhiên liệu Tỡm hiu s cu to ca h thng Nguyờnnhõn nhõnno nokhin khindu dubụi bụitrn trnnúng cú cn bnBin sau Nguyờn lờn? Lm th no a c du bụi trn cha du bụi trn ng c ngi ta phi bụi trn? Bin phỏp khc phc? phỏp khc phc? n cỏc lm gỡ? b mt ma sỏt? DuPhi chycúqua cỏccha chi tit b núng ma sỏt lm thựng hoc cỏcte Cỏc mt Phi kim loi cú bm sinhdu cỏc b mt cho du bụi trn núng lờn.Do ú phi cú kột lm ma sỏt b mi mũn Do ú cn cú bu lc mỏt Cu to Gm cỏc b phn chớnh l: cacte cha du, bm du, bu lc du v cỏc ng dn du Ngoi ra, h thng cũn cú : cỏc van an ton, van khng ch, kột to lm ca mỏt du, ng h bỏo ỏp sut, Cu h thng bụi trn cng bc? S lc vi b phn chớnh: + Van quỏ ti: Trỏnh khụng cho ỏp sut du phớa sau bm quỏ ln.Gi cho ỏp sut du trờn ng du chớnh luụn nm gii hn cho phộp + Van nhit: Nu du bụi trn lnh van m cho du bụi trn i tt n ng du chớnh Van trn hay van quỏ ti 10 17 Nguyờn lý lm vic ca h thng bụi trn cng bc TH1: H thng hot ng bỡnh thng TH2: Khi du bụi trn núng quỏ quy nh TH3: Vỡ nguyờn nhõn no ú m mch du b tc 18 19 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 20 21 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 22 23 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 24 *CNG C# in tờn cỏc b phn vo s ca h thng bụi trn Cỏc b mt ma sỏt cn bụi trn Kộtlm lm Kột mỏtdu du mỏt Bu lc Bm du Cỏc te du 25 Trong trng hp h thng lm vic bỡnh thng, ng i ca du theo s : ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van Bu lc ng hi du Bm ng hi du cn Cỏcte du 26 A Cacte =>Bu lc =>Bm du =>Mch du =>Cỏc b mt ma sỏt =>Cacte B Cacte =>Bm du =>Bu lc =>Mch du =>Cỏc b mt ma sỏt =>Cacte C Cacte =>Mch du =>Bu lc =>Bm du =>Cỏc b mt ma sỏt =>Cacte D Cacte =>Bm du =>Mch du =>Bu lc =>Cỏc b mt ma sỏt =>Cacte 27 3.: Choùn ủaựp aựn ủuựng Du bụi trn dựng lõu phi thay vỡ lý gỡ? A Du bụi trn b bn v nht b gim ? B Du bụi trn b ụng c ? Sai C.Du bụi trn b loóng ? Sai D Du bụi trn b cn ? Sai ẹu ựng 28 4.Choùn ủaựp aựn ủuựng: Trong h thng bụi trn cng bc, nu bu lc tinh b tc thỡ s xy hin tng gỡ? Sai ? A-Du bụi trn lờn ng du chớnh khụng c lc, cỏc chi tit c bụi trn bng du bn Sai ? lờn ng du chớnh, khụng cú s c B-Vn cú du bụi trn gỡ xy C-Khụng cú du bụi?trn lờnẹu ng du chớnh, ng c d b hng ựng ? Sai 29 Trng tõm bi hc l: Nhim v v phõn loi h thng bụi trn S cu to v nglý lm vic ca h thng bụi trn 30 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 25CN11 , Bai 25CN11 , Bai 25CN11 , Yêu cầu đối với hệ thống bôi trơn:, Sơ lược 1 vài bộ phận chính:, Nguyên lý làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay