PHAN PHOI KHI

43 66 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

Bµi 24 I- NhiƯm vơ vµ ph©n lo¹i: NhiƯm vơ : §ãng, më c¸c cưa n¹p, th¶i ®óng lóc, ®Ĩ ®éng c¬ thùc hiƯn qu¸ tr×nh n¹p khÝ míi vµo xi lanh vµ th¶i khÝ ®· ch¸y xi lanh ngoµi Ph©n lo¹i: C¬ cÊu ph©n phèi khÝ thêng ®ỵc chia c¸c lo¹i sau: C¬ cÊu ph©n phèi khÝ C¬ cÊu ph©n phèi khÝ C¬ cÊu ph©n phèi khÝ dïng van trỵt dïng xupap C¬ cÊu ph©n phèi khÝ C¬ cÊu ph©n phèi khÝ dïng xupap ®Ỉt dïng xupap treo II C¬ cÊu ph©n phèi khÝ dïng xupap: CÊu t¹o: (A) CCPPK dùng xupáp treo (B) CCPPK dùng xupáp đặt CÊu t¹o c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xupap treo: Xup¸p èng dÉn Lß xo Vßng h·m VÝt ®iỊu chØnh khe hë §òa dÈy Con ®éi Cam XÝch cam §ßn bÈy Trơc cÇn bÈy B¸nh r¨ng cam Vßng h·m Lß xo Xup¸p B¸nh r¨ng cam §ßn bÈy VÝt ®iỊu chØnh khe hë §òa ®Èy Con ®éi Cam XÝch cam Vßng h·m (6) Lß xo(5) èng dÉn Xp(4) §ßn bÈy (7) Trơc ®ßn bÈy (8) VÝt h·m (9) Xupap (2) §òa ®Èy (3) Con ®éi (2) Cam (1) S¬ ®å cÊu t¹o ®¬n gi¶n cđa c¬ cÊu phèi khÝ Cần bẩy (cò mổ) Lò xo xupáp CƠ Xupáp hút (xả) CẤU Ốc điều chỉnh khe hở nhiệt Đũa đẩy PHÂN PHỐI Các Bánh trục cam Bánh Răng trục khuỷu Bánh KHÍ Con đội Cam hút (xả) Phân Bánh phối trung gian Cơ cấu phối khí dùng xupáp treo Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo có xupáp đặt nắp máy - - Có đội tác động vào đũa đẩy ,cò mổ ,xupáp Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Nguyªn lÝ lµm viƯc cđa c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xupap treo - dïng Khi vÊu cam t¸c ®éng lµm ®éi ®i lªn, qua ®òa ®Èy lµm cß mỉ xoay cïng chiỊu kim ®ång hå quanh trơc cß mỉ Lµm xupap bÞ Ðp xng më cưa n¹p ®Ĩ n¹p khÝ míi vµo xilanh hc më cưa th¶i ®Ĩ th¶i khÝ ch¸y xi lanh ngoµi - Khi vÊu Khi cam xupap quay më,qua, lß xo nhê xupap lß xo bÞ xupap nÐn l¹i d·n ngoµi ra, c¸c chi tiÕt cđa c¬ cÊu trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu, cưa (n¹p) hc cưa (th¶i) ®ãng l¹i Mơ hình hoạt động động dùng xupap treo: b/ Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí dùng xupáp đặt:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHAN PHOI KHI , PHAN PHOI KHI , PHAN PHOI KHI , II. C¬ cÊu ph©n phèi khÝ dïng xupap:, III. NGUY£N LÍ LµM VIÖC: (PH¢N PHèI KHÝ CñA §éng c¬ 4 k×)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay