HE THONG PHAN PHOI KHITUAN

69 90 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

Bài 24: Cơ cấu PHÂN PHốI KHí I NhIệM Vụ PHÂN LOạI: Nhiệm vụ: Đóng mở cửa hút cửa xả lúc để hút, đẩy không khí (động điêzen) hỗn hợp xăng không khí (động xăng) vào xilanh động xả khí thải từ xilanh Phân loại: Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối Cơ khí cấu phân phối khí Dùng xu pap Dùng van trợt Cơ cấu phân phối Cơ khícấu phân phối khí Dùng xu pap đặt Dùng xu pap treo lò xo xupáp xupáp hút, xupáp xã bánh trục khủyu Các bán h răn bánh trục cam g ph bánh trung gian ân phố đòn bẩy ốc điều chỉnh khe hở xu páp Đũa đẩy Con đội Vấuca m NGUYÊN TắC HOạT ĐộNG Phân hối khí động kỳ Khi bánh trục cam quay , vấu cam tác động đáy đội làm cho đũa đẩy đI lên , qua đòn bẩy ép lò xo làm cho xupáp đI xuống , cửa thông đợc mở Khi vấu cam trợt khỏi đội , nhờ lực lòxo kéo xupáp lên , làm đóng cửa thông , qua đòn bẩy làm cho đũa đẫy đI xuống ép đội sát mặt vấu cam B PHA PHÂN PHốI KHí Trong chơng I giới thiệu chu trình hoạt động kì, cho thời điểm đóng mở xupáp trùng với vị trí píttông ĐCD.và ĐCT, Trên thực tế, muốn xả khí thải nạp đầy khí vào xilanh để tăng công suất động cần phải mở sớm đóng muộn xupáp nạp ,xupáp xả, ý nghĩa: Xupáp nạp cần mở sớm vào cuối trình xả píttông lên để píttông tới ĐCT bắt đầu xuống thực hành trình hút xupáp nạp đợc mở, tạo tiết diện lu thông tơng đối lớn giúp khí dễ dàng vào xilanh Xupáp nạp cần đóng muộn sau píttông tới ĐCD để tận dụng chênh áp quán tính dòng khí, hút đợc nhiều PHA PHÂN PHốI KHí THEO Lý THUYếT ĐCT nén hú t nổ Thoát ĐCD *Theo đồ thị : -ở kỳ nạp: *xupáp nạp mở sớm đóng trể trục khủyu quay:(180 + + ) -ở kỳ xả: *xupáp xả mở sớm đóng trể trục khuỷu quay:(180 + + ) 0 Củng cố ; 1- Nêu cấu tạo cấu phân phối khí ? Gồm; xupáp nạp, xupáp xả, lòxo, dĩa lòxo ,đòn bẩy, đũa đẩy, đội,và bánh phân phối khí 2- Hoạt động cấu phân phối khí Khi bánh trục cam quay , vấu cam tác động đáy đội làm cho đũa đẩy đI lên , qua đòn bẩy ép lò xo làm cho xupáp đI xuống , cửa thông đợc mở Khi vấu cam trợt khỏi đội , nhờ lực lòxo kéo xupáp lên , làm đóng cửa thông , qua đòn bẩy làm cho đũa đẫy đI xuống ép đội sát mặt vấu cam 3- Tại xupáp cần phải mở sớm đóng trể ? ... bánh trục khủyu Các bán h răn bánh trục cam g ph bánh trung gian ân phố đòn bẩy ốc điều chỉnh khe hở xu páp Đũa đẩy Con đội Vấuca m NGUYÊN TắC HOạT ĐộNG Phân hối khí động kỳ Khi bánh trục cam
- Xem thêm -

Xem thêm: HE THONG PHAN PHOI KHITUAN , HE THONG PHAN PHOI KHITUAN , HE THONG PHAN PHOI KHITUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay