Co cau phan phoi khi 5

7 33 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

Kiểm tra cũ: Nêu nhiệm vụ , cấu tạo chung pittơng? Nêu nhiệm vụ , cấu tạo chung truyền, trục khuỷu? Tiết 31: PHỐI KHÍ CƠ CẤU PHÂN I Nhiệm vụ phân loại: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ: Đóng mở cửa nạp thải lúc để động thực trình nạp khí vào xilanh thải khí cháy Tại xilanh phải đóng mở lúc? CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Phân loại: Nhìn vào sách nêu loại Cơ cấu pp khí? Dùng động kỳ? Cơ cấu phân phối khí Dùng van trượt Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí Dùng xupap Cơ cấu phân phối khí Dùng xupap đặt Cơ cấu phân phối khí Dùng xupap treo II Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu Đũa đẩy(3) Lò Cò xo tạo: mổ(5 xupa ) p(4) Kể tên chi tiết CCPP khí dùng xupap đặt? Xupa p(6) Con đội(2) Trục cam(7) Bánh phân phối(1) (A) CCPPK dùng xupap treo So sánh cấu tạo cấu trên? CCPPK dùng xupap đặt Cơ cấu dùng xupap treo có cấu tạo phức tạp lại có ưu điểm: Đũa đẩy _ cấu tạo buồng cháy gọn Lò xo xupa p Cò mổ xupa p _ đảm bảo nạp đầy thải Con đội _ dễ điều chỉnh khe hở xupap dùng phổ biến Nguyên lý làm việc: a Cơ cấu dùng xupap treo: Trục khuỷu quay Nhờ cặp bánh Trục cam Trục cam quay pp Cửa nạp/thải đóng, mở Bánh phân phối (A) Cam tác động Xupa p Con đội Nhờ lò xo xupap Đũa đẩy Cò mổ b Cơ cấu dùng xupap đặt: Trục khuỷu quay Nhờ cặp bánh pp Trục cam quay Cam tác động Cửa nạp/thải đóng mở Con Xupa đội p Nhờ lò xo xupap Tiết 31: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ I Nhiệm vụ phân loại: Đóng mở cửa nạp thải lúc để động Nhiệm vụ: thực trình nạp khí vào xilanh thải khí cháy Phân CCPP khí Dùngxilanh xupap treo loại: đặt Dùng van trượt II Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: Cấu tạo: Nguyên lý làm việc: a Cơ cấu dùng xupap treo: Nhờ cặp Trục khuỷu Trục cam bánh quay quay pp Cửa nạp/thải b Cơ cấu dùng xupap đặt: đóng mở Trục khuỷu quay Cam Con đội tác Nhờ lò động Xupap xo xupap Nhờ cặp Cam Trục cam bánh quay tác pp động Cửa nạp/thải đóng mở Con đội Đũa đẩy Cò mổ Xupap Nhờ lò xo xupap ... cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu Đũa đẩy(3) Lò Cò xo tạo: mổ (5 xupa ) p(4) Kể tên chi tiết CCPP khí dùng xupap đặt? Xupa p(6) Con đội(2) Trục cam(7) Bánh phân phối(1) (A) CCPPK dùng xupap treo... (A) Cam tác động Xupa p Con đội Nhờ lò xo xupap Đũa đẩy Cò mổ b Cơ cấu dùng xupap đặt: Trục khuỷu quay Nhờ cặp bánh pp Trục cam quay Cam tác động Cửa nạp/thải đóng mở Con Xupa đội p Nhờ lò xo... dùng xupap đặt: đóng mở Trục khuỷu quay Cam Con đội tác Nhờ lò động Xupap xo xupap Nhờ cặp Cam Trục cam bánh quay tác pp động Cửa nạp/thải đóng mở Con đội Đũa đẩy Cò mổ Xupap Nhờ lò xo xupap
- Xem thêm -

Xem thêm: Co cau phan phoi khi 5 , Co cau phan phoi khi 5 , Co cau phan phoi khi 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay