Bai co cau phan phoi khi

30 52 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:18

KIM TRA BI C Hóy iền () cho cõu phỏt biu ỳng v (S) cho cõu phỏt biu sai a Xilanh, np xilanh v nh ca pittụng to thnh khong khụng gian ng c b Pittụng tip nhn lc y tỏc dng lờn nh ca nú c Cht pittụng liờn kt gia pittụng v trc khuu S d Xéc măng đợc lắp pittông e Thanh truyn truyn lc t pittụng n bỏnh S Tiết 31_Bài 24 I.Nhiệm vụ phân loại : Nhiờm v: úng m cỏc cửa nạp (x) ỳng lỳc , np y nhiờn liu vo xilanh v x sch khớ thi xilanh ng c Phân loại: Xupỏp treo + C cu phõn phi khớ dựng xupỏp Xupỏp t + C cu phõn phi khớ dựng van trt Cấu tạo Lũ xo xupỏp II cấu phân phối khí dùng xu páp Xupỏp hỳt (x) Cn by (cũ m) c iu chnh khe h nhit a y Bỏnh rng trc cam Con i Cam hỳt (x) Bỏnh rng trc khuu Bỏnh rng trung gian C cu phi khớ dựng xupỏp treo ? Tại động kì số vòng quay trục cam 1/2 số vòng quay trục khuỷu ? Vì chu trình trục khuỷu quay vòng nhng trục cam quay vòng để xupáp mở lần ? Quan sát hình 24.2 cho biết dấu hiệu chủ yếu để phân biệt cấu phân phối khí xupáp đặt cấu phân phối khí xupáp treo ? Căn vào đũa đẩy (7) mổ (9) ? Chi tiết động kì hình 21.3 làm nhiệm vụ van trợt cấu phân phối khí ? Đó pittông (2) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Khi ng c hot ng, bỏnh rng trc khuu quay,nh bỏnh rng trung gian lm bỏnh rng trc cam v vu cam quay: + Khi vu cam tỏc dng vo i, thụng qua a y lm cn by quay quanh trc, ộp lũ xo y xupỏp m ca hỳt (hoc ca x) + Khi vu cam trt qua ỏy i, lũ xo gin ra, xupỏp i lờn úng ca hỳt(hoc ca x) ng thi thụng qua cn by, a y ộp i xung tỡ lờn mt cam LIEN KET DC KI Củng cố: CH1: Trình bày nhiệm vụ cấu phân phối khí ? CH2: So sánh cấu tạo cấu xupáp đặt cấu phân khối khí xupáp treo ? CH3: Trình bày nguyên lí làm việc cấu xupáp đặt cấu phân khối khí xupáp treo ? Dặn dò: -Xem trớc 25 Hệ thống bôi trơn -Trả lời câu hỏi SGK Xin cảm ơn thầy em ... việc (Đng c kỡ) Nguyên lý làm việc (Đng c kỡ) Khi ng c hot ng, bỏnh rng trc khuu quay,nh bỏnh rng trung gian lm bỏnh rng trc cam v vu cam quay: + Khi vu cam tỏc dng vo i, thụng qua a y lm cn by... phân phối khí dùng xu páp Xupỏp hỳt (x) Cn by (cũ m) c iu chnh khe h nhit a y Bỏnh rng trc cam Con i Cam hỳt (x) Bỏnh rng trc khuu Bỏnh rng trung gian C cu phi khớ dựng xupỏp treo ? Tại động... cam tỏc dng vo i, thụng qua a y lm cn by quay quanh trc, ộp lũ xo y xupỏp m ca hỳt (hoc ca x) + Khi vu cam trt qua ỏy i, lũ xo gin ra, xupỏp i lờn úng ca hỳt(hoc ca x) ng thi thụng qua cn by,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai co cau phan phoi khi , Bai co cau phan phoi khi , Bai co cau phan phoi khi , I.NhiÖm vô vµ ph©n lo¹i :, Nguyªn lý lµm viÖc (§ộng cơ 4 kì)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay