bai 24 2

23 47 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:17

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Nhiệm vụ cấu tạo truyền? Câu Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì? CHO BIẾT ĐỘNG CƠ KÌ CÓ MẤY CƠ CẤU CHÍNH ? Bài 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Nội dung •I Nhiệm vụ phân loại : • •II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp: 1.Nhiệm vụ : đóng, mở cửa nạp,thải lúc để thực trình nạp khí vào xilanh thải khí cháy xilanh Phân loại :( XEM SƠ ĐỒ ) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPÁP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPÁP ĐẶT CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG VAN TRƯỢT CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPÁP TREO Sơ đồ phân loại cấu phân phối khí II CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPÁP Cấu tạo: a/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo a/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo gồm : - Trục cam cam -Con đội -Lò xo xupáp - Xupáp - Nắp máy - Trục khuỷu - Đũa đẩy - Trục cò mổ -Cò mổ - Bánh phân phối Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo có xupáp đặt nắp máy - - Có đội tác động vào đũa đẩy ,cò mổ ,xupáp b/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt gồm : -Trục cam cam -Con đội -Lò xo xupáp -Xupáp -Nắp máy -Trục khuỷu -Báng phân phối - Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt có xupáp đặt thân máy -Có đội tác động trực tiếp vào xupáp Con đội - Số vòng quay trục cam ½ số vòng quay trục khuỷu -Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo có ưu điểm cấu phân phối khí dùng xupáp đặt :Cấu tạo buồng cháy gọn ,dễ nạp đầy thải , dễ điều chỉnh khe hở xupáp nên dùng phổ biến XUPÁP ĐẶT 2/NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC : XUPÁP TREO 2/ Nguyên lí làm việc : • a.Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí dùng xupáp treo :Khi động làm viêc trục khuyủ dẫn động trục cam thông qua bánh phân phối để làm đóng cửa nạp thải: • * Xupáp mở : Khi vấu cam tác động vào đội ,con đội lên tác động vào đủa đẩy ,làm quay cò mổ, đẩy xupáp di xuống ép lò xo làm mở cửa khí đóng : Khi vấu cam •* Xupáp quay qua ,nhờ lò xo xupáp dãn ,các chi tiết cấu trở lại vò trí ban đầu ,xupáp lên đóng cửa khí b/ Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí dùng xupáp đặt Hệ thống • HỌC BÀI VÀ XEM TRƯỚC BÀI MỚI • BÀI 25 HỆ THỐNG BÔI TRƠN ... truyền? Câu Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì? CHO BIẾT ĐỘNG CƠ KÌ CÓ MẤY CƠ CẤU CHÍNH ? Bài 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Nội dung •I Nhiệm vụ phân loại : • •II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp:... gọn ,dễ nạp đầy thải , dễ điều chỉnh khe hở xupáp nên dùng phổ biến XUPÁP ĐẶT 2/ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC : XUPÁP TREO 2/ Nguyên lí làm việc : • a.Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí dùng xupáp treo... Nguyên lí làm việc cấu phân phối khí dùng xupáp đặt Hệ thống • HỌC BÀI VÀ XEM TRƯỚC BÀI MỚI • BÀI 25 HỆ THỐNG BÔI TRƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 24 2 , bai 24 2 , bai 24 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay