bai 24

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:17

1 Tiết 35 BÀI 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ Đóng, mở cửa nạp, thải lúc, thời điểm để thực trình nạp thải khí xilanh Phân loại Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí dùng xupap Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt Cơ cấu phân phối khí xupap treo II CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XU PAP Cấu tạo Cơ cấu phân phối khí xupap đặt Cơ cấu phân phối khí xupap treo Nguyên lý làm việc §ßn bÈy Vßng h·m Lß xo Xup¸p B¸nh r¨ng cam §òa ®Èy Con ®éi Cam XÝch cam Cơ cấu phối khí dùng xupap treo ...Tiết 35 BÀI 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ Đóng, mở cửa nạp, thải lúc, thời điểm để
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 24 , bai 24 , bai 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay