bai 24 co cau phan phoi khi 4

18 49 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:17

Bài 24 cấu phân phối khí Mục tiêu: - Biết nhiệm vụ, cấu tạo chung ngun lý làm việc cấu phân phối khí - Đọc sơ đồ ngun lý cấu phân phối khí Nội dung I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI II CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ: Đóng, mở cửa nạp, thải lúc, để động thực q trình nạp khí vào xilanh thải khí cháy xi lanh ngồi 2 Phân loại: Sơ đồ phân loại cấu phân phối khí cấu phân phối khí cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng xupap dùng van trượt cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng xupap đặt dùng xupap treo cấu phân phối khí dùng xupap đặt cấu phân phối khí dùng xupap treo cấu phân phối khí dùng van trượt II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP Cấu tạo Trục cam 2.Con đội 3.Lò xo xuppáp xupáp Nắp máy Thân máy Đũa đẩy Đòn gánh mổ Vßng h·m Lß xo Xup¸p B¸nh r¨ng cam §ßn bÈy VÝt ®iỊu chØnh khe hë §òa ®Èy Con ®éi Cam XÝch cam cấu phối khí dùng xupap treo Ngun tắc hoạt động cấu phân phối khí dùng xupap treo cấu phân phối khí dùng xupap đặt cấu phân phối khí dùng van trượt cấu phân phối khí dùng xupáp Khi trục khuỷu quay,treo trục Cơtrục cấukhuỷu phânquay, phốitrục khí Khi dùngrăng xupápđặt cam, bánh cam quay - Hành trình mở cam, bánh cam quay Vấu cam quay tỳ vào đội - Hành trình mở Vấu cam quay tỳ vào đội đẩy đội lên qua đũa đẩy đòn bẩy, mổ xoay tỳ vào đẩy đội lên tỳ vào xupap (Lực tỳ > lực cản lò xupap ( Lực tỳ > lực cản xo) đẩy xupap lên, cửa khí lò xo) đẩy xupap xuống, mở cửa khí mở - Hành trình đóng: - Hành trình đóng: Vấu cam quay trượt khỏi Vấu cam quay trượt khỏi đội, hết lực tỳ vào xupap đội, hết lực tỳ vào xupap lò xo dãn kéo xupap xuống lò xo dãn kéo xupap lên đóng khí đóng khí So Sánh hai cấu phân phối khí dùng xupap cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng xupáp treo dùng xupápđặt CẤU PHÂN PHỐI KHÍ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP DÙNG VAN TRƯỢT ĐCT Chiều quay Nạp T.khuỷu Nén Nổ Xả ĐCD Khe nở nhiệt Phần củng cố 1.So s¸nh cÊu t¹o cđa c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xupap ®Ỉt vµ c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xupap treo? 2.Tr×nh bµy nguyªn lÝ lµm viƯc cđa c¬ cÊu ph©n phèi khÝ xupap treo? ... XUPAP Cấu tạo Trục cam 2.Con đội 3.Lò xo xuppáp xupáp Nắp máy Thân máy Đũa đẩy Đòn gánh Cò mổ Vßng h·m Lß xo Xup¸p B¸nh r¨ng cam §ßn bÈy VÝt ®iỊu chØnh khe hë §òa ®Èy Con ®éi Cam XÝch cam Cơ cấu... phân phối khí dùng van trượt Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp Khi trục khuỷu quay,treo trục Cơtrục cấukhuỷu phânquay, phốitrục khí Khi dùngrăng xupápđặt cam, bánh cam quay - Hành trình mở cam,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 24 co cau phan phoi khi 4 , bai 24 co cau phan phoi khi 4 , bai 24 co cau phan phoi khi 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay