bai 24 CCPPK

31 58 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:17

Cõu hi kim tra bi c ? ? Em hóy nờu cu to ca pittụng v tỏc dng ca cỏc xecmng khớ v xecmng du? ? Em hóy nờu cu to ca Trc khuu? Bi 24 I NHIệM Vụ Và PHÂN LOạI Nhim v Đóng mở các, cửa thải lúc để đáp ứng yêu cầu phụ tải Phõn loi Xupap t Dựng Xupap Xupap Treo C cu phõn phi khớ Dựng Van trt II C cu phõn phi khớ dựng xupỏp: Cu to : CCPPK dựng xupỏp treo CCPPK dựng xupỏp t II C cu phõn phi khớ dựng xupỏp: Cn by (Cũ m) Cu to : Lũ xo xupỏp Trc cũ m Xupỏp Np mỏy a y Con i Trc khuu Trc cam v cam CCPPK dựng xupỏp treo CCPPK dựng xupỏp t - Np mỏy 4- Xupap 3- Lũ xo xupap 2- Con i 1- Trc cam v cam CCPP khớ dựng xupap t - Trc khuu C cu phõn phi khớ Xupap treo C cu phõn phi khớ Xupap t C cu phõn phi khớ dựng xuppap treo C cu phõn phi khớ dựng xuppap t Cu to Trc cam v cam, Con i, Lũ xo xupap, Xupap, Np mỏy, Trc khuu, ua õy, Trc cũ mụ, Cũ mụ, Bỏnh rng phõn phi Trc cam v cam, Con i, Lũ xo xupap, Xupap, Np mỏy, Trc khuu u iờm Buụng chỏy gon, am bao np õy v sch hn n gian, gon nhe Nhc iờm Cu to phc Np khụng õy, thai khụng sch Kờt qua: C cu phõn phi khớ dựng xuppap treo c dựng phụ biờn hn Nguyờn lý lm vic: Mụ phng hot ng: c cu phõn phi khớ Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t Nguyờn lý lm vic: Cng c Cu to v nguyờn lý hot ng ca c cu phõn phi khớ dựng xupap Dn dũ oc trc ni dung Bi 25 H thng bụi trn ... xupỏp treo CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t CCPPK dựng xupỏp t Nguyờn lý... vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo CCPPK. .. Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp treo Nguyờn lý lm vic: CCPPK dựng xupỏp
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 24 CCPPK , bai 24 CCPPK , bai 24 CCPPK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay