Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 5

45 75 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày nhiệm vụ thân máy nắp máy ? Câu 2: Em có nhận xét đặc điểm cấu tạo thân xilanh động làm mát nước không khí ? KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày nhiệm vụ thân máy nắp máy ? - Thân máy dùng để lắp cấu hệ thống động - Nắp máy với xilanh đỉnh pit-tông tạo thành buồng cháy động - Nắp máy dùng để lắp chi tiết cụm chi tiết bugi vòi phun, số chi tiết cấu phân phối khí , để bố trí đường ống nạp-thải, áo nước làm mát cánh cửa tản nhiệt… KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Em có nhận xét đặc điểm cấu tạo thân xilanh động làm mát nước không khí ? Thân xilanh động làm mát nước có cấu tạo áo nước, thân xilanh động làm mát không khí có cánh tản nhiệt 3.Áo nước làm mát Cánh tản nhiệt Thân xilanh Xilanh a Thân máy động làm mát nước Cacte b Thân máy động làm mát không khí Bài 23 BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIỚI THIỆU CHUNG Cơ cấu TKTT có nhóm chi tiết Nhóm pit- tông Nhóm truyền Nhóm trục khuỷu BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIỚI THIỆU CHUNG NHÓM PIT-TÔNG BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIỚI THIỆU CHUNG NHÓM THANH TRUYỀN BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIỚI THIỆU CHUNG NHÓM TRỤC KHUỶU BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Nhiệm vụ - Nhận lực từ truyền để tạo mômen quay để kéo máy công tác - Dẫn động cấu hệ thống động BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU 2.Cấu tạo Thân Đầu Đuôi BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Cấu tạo Trục khuỷu động bốn xi lanh 1.Đầu trục khuỷu 4.Má khuỷu 2.Chốt khuỷu 5.Đối trọng 3.Cổ khuỷu 6.Đuôi trục khuỷu BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Cấu tạo Cổ khuỷu Cổ khuỷu trục quay trục khuỷu BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Cấu tạo Chốt khuỷu Chốt khuỷu để lắp đầu to truyền BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Cấu tạo Má khuỷu Má khuỷu để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Cấu tạo Đối trọng Đối trọng làm liền với má khuỷu làm riêng hàn lắp với má khuỷu gugiông BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU Cấu tạo Đuôi trục khuỷu Đuôi trục khuỷu cấu tạo để lắp bánh đà, cấu truyền lực tới máy công tác BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Đối trọng lắp với má khuỷu dùng để làm gì? A Tăng mômen quay cho trục khuỷu B Truyền lực cho máy công tác C Cân cho trục khuỷu D Tất BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Phần đuôi trục khuỷu lắp với chi tiết nào? A Thanh truyền B Bánh đà C Đối trọng D Pit-tông BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 3: Đầu to truyền lắp với trục khuỷu chi tiết nào? A Má khuỷu B Chốt khuỷu C Cổ khuỷu D Đối trọng BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 4: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: Pit-tông với … … tạo thành không gian làm việc , nhận lực đẩy khí cháy truyền lực cho … để sinh công nhận lực từ trục khuỷu để thực trình … A Nắp máy, xilanh,trục khuỷu,nạp nén thải B Nắp máy,trục khuỷu, xilanh, nạp nén thải C Trục khuỷu, nắp máy, xilanh,nạp nén thải D Trục khuỷu,xilanh, nắp máy, nạp nén thải BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 5: Hình trục khuỷu động có xilanh? A xilanh B xilanh C xilanh D xilanh BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 6: Hãy ghép từ cột A với cột B để trở thành câu hoàn chỉnh B A Thanh truyền a dẫn động cấu hệ chia làm phần thống động Pit-tông có nhiệm vụ b với xilanh nắp máy tạo thành không gian làm việc Trục khuỷu làm nhiệm vụ c dùng để truyền lực pittông trục khuỷu Thanh truyền chi tiết d đầu nhỏ, thân đầu to e Nối cổ khuỷu với chôt khuỷu Trả lời: – d, – b, – a, - c ... BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN III THANH TRUYỀN Nhiệm vụ Thanh truyền chi tiết dùng để truyền lực pit-tông trục khuỷu BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN III THANH TRUYỀN Cấu tạo Thanh. .. trục khuỷu BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIỚI THIỆU CHUNG NHÓM PIT-TÔNG BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN I.GIỚI THIỆU CHUNG NHÓM THANH TRUYỀN BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN... Đầu to BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN III THANH TRUYỀN Cấu tạo Đầu nhỏ Bạc lót đầu nhỏ Thân 4.6.Đầu to Bạc lót đầu to Đai ốc Bulông BÀI 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN III THANH TRUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 5 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 5 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay