bai23 cn11

25 42 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

Ơn : Thân máy nắp máy cố định +Thân máy nắp máy chi tiết ……………, cấu hệ thống dùng để lắp …………….và …………….của động cơ cấu ……………của hệ thống +Thân máy dùng để lắp các………… động nắp xilanh với ……………và xilanh +Nắp máy (còn gọi là…………… ) đỉnh pittong ………………tạo thành buồng cháy động +Nắp máy dùng để lắp chi tiết cụm chi tiết vòi phun bugi hoặc……………,một như……… số chi tiết cấu thải đường ống nạp - …………, phân phối khí; để bố trí ………………… cánh tản nhiệt áo nước làm mát ………………… # Gv: Lưu Thị Tốt Trường THPT chuyện Hồng Lê Kha TN # Động kì Động đốt kì # # pittong : chuyển động tịnh tiến xilanh I GIỚI THIỆU CHUNG truyền: truyền lực pittong trục khuỷu trục khuỷu: trục khuỷu quay tròn # Pitong Thanh truyền Trục khuỷu # II.PIT-TÔNG Nhiệm vụ Pit-tơng với xilanh nắp máy tạo thành khơng gian làm việc ; nhận lực đẩy khí cháy truyền lực cho trục khuỷu để sinh cơng nhận lực từ trục khuỷu để thực q trình nạp, nén thải khí # II.PIT-TÔNG Cấu tạo: Pit-tông gồm phần: Đỉnh, đầu, thân Đỉ nh Đỉ nh Đầ u Đa àu Tha ân Tha ân # II.PIT-TÔNG Đỉnh pit-tông có nhiệm vụ tiếp nhận lực đẩy khí cháy Đỉnh có dạng: Đỉnh Đỉnh lồi Đỉnh lõm # II.PIT-TÔNG Đầu pit-tơng có rãnh để lắp xecmăng khí xecmăng dầu Xecmăng dầu lắp dưới, đáy rãnh lắp xecmăng dầu có khoan lỗ nhỏ thơng vào để dầu Đỉ nh Đầ u Tha ân Xecmăng khí Xecmăng dầu #10 II.PIT-TÔNG Thân có nhiệm vụ dẫn hướng cho pit-tông chuyển động xi lanh +Liên kết với truyền để truyền lực +Trên thân có lỗ lắp chốt pit-tông Đỉ nh Đầ u Tha ân 4-Lỗ lắp chốt pit tông chốt pit tông Vòng chặn #11 #12 #13 III Thanh Truyền Thanh truyền chi tiết dùng để truyền lực pit-tơng trục khuỷu Thanh truyền gồm có phần: đầu nhỏ, thân, đầu to Đầu nhỏ 1-Đầu nhỏ Tha ân 3-Thân Đầu to 4,6-Đầu to #14 III Thanh Truyền Đầu nhỏ hình trụ rỗng, lắp với chốt pit-tông Đầu nhỏ Thâ n Đầu to #15 III Thanh Truyền Thân nối đầu nhỏ với đầu to, có tiết diện cắt ngang hình chữ I Thâ n #16 III Thanh Truyền Đầu to làm liền khối cắt làm nửa ghép với bu lông  Đầu to lắp với chốt khuỷu Đầu nhỏ Tha ân Đầu to #17 III Thanh Truyền Bạc lót dùng để giảm ma sát, mài mòn Bạc lót lắp đầu nhỏ Bạc đầu to truyền lót Bạc lót Đầu to Đầu nhỏ #18 #19 IV TRỤC KHUỶU Nhiệm vụ: Trục khuỷu nhận lực từ truyền để tạo mơmen quay kéo máy cơng tác Trục khuỷu dẫn động cấu hệ thống #20 Cấu tạo: IV TRỤC KHUỶU Trục khuỷu gồm phần: đầu, thân, đuôi Đầu Thân Đuôi 1-Đầu2,3,4,5-Thân 6-Đuôi #21 IV TRỤC KHUỶU Đầu trục khuỷu có dạng hình trụ Đầu Đuôi Thân #22 IV TRỤC KHUỶU Thân gồm có:  Cổ khuỷu: trục quay trục khuỷu  Chốt khuỷu: để lắp đầu to truyền  Má khuỷu: nối cổ khuỷu với 2-Chốt khuỷu chốt khuỷu  Đối trọng: giữ cân cho 3-Cổ khuỷu trục khuỷu 4-Má khuỷu 1-Đầu 2,3,4,5-Thân6-Đuôi 5-Đối trọng #23 IV TRỤC KHUỶU Đuôi dạng hình trụ, có mặt bích để lắp bánh đà Đầu Thân Đuôi 1-Đầu2,3,4,5-Thân 6-Đuôi #24 # 25
- Xem thêm -

Xem thêm: bai23 cn11 , bai23 cn11 , bai23 cn11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay