Bai 22 than may va nap may

29 50 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:12

TRườngưptthưlêưlợi Giáo viên : Đoàn Tuấn Anhư Câu 1: động Điezen kì ,nhiên liệu nạp vào xilanh động thời điểm ? A ưưưưưưCuốiưkìưnạp B ưưưĐầuưkìưnén C ưưưĐầuưkìưnạp D ưưưCuốiưkìưnén Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời ưĐúngư! Saiư! Saiư! Câu 2: Trong chu trình làm việc động kì ,trục khuỷu quay độ ? A ưưưưưư180 B C ưưư3600 ưưư90 D ưưư7200 Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời ưĐúngư! Saiư! Saiư! chươngư6ư cấuưtạoưcủaưđộngưcơư đốtưtrong bàiư22ư:ưưthânưmáyưvàưnắpưmáy I- Giới thiệu chung II- Thân máy III- Nắp máy 11 3 Kiu Thõn Lin Thõn xi lanh, cacte lm lin mt Kiu Thõn Ri Cỏc phn lm ri ri ghộp li vi bng bulụng hoc gugụng ưthânưxilanh 3-o nc 5-Cỏnh tn nhit 1-Thõn xilanh 2-Xilanh 4-Cacte a.ng c lm mỏt bng nc b ng c lm mỏt bng khụng khớ ưcácưáoưnước ưcánhưtảnư nhiệt Câu 1: Các chi tiết dới với xilanh đỉnh pistong tạo thành buồng cháy động ? AưưưưưưPistong BưưưưưưThânưmáy CưưưưưưNắpưmáy DưưưưưưTrụcưkhuỷu Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời ưĐúngư! Saiư! Saiư! Câu 2: Thân máy động làm mát nớc có : A ưưưưưưpistong ưưưưưưáoưnước B C ưưưưưưbuzi D ưưưcánhưtảnưnhiệt Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời ưĐúngư! Saiư! Saiư! Giảiưthíchưthuậtư ngữ Nhómư 1-ưpistong 2-ưvòiưphun 3-ưthânưmáy 4-ưáoưnước 5-ưđộngưcơư xăng Đ Đ Đ Đ Đ 11 12 10 Baộtưủau Giảiưthíchưthuậtư ngữ Nhómư 1-ưxilanh 2-ưbuzi 3-ưnắpưmáy 4-ưcánhưtảnư nhiệt 5-ưcacte Đ Đ Đ Đ Đ 11 12 10 Baộtưủau TRườngưptthưlêưlợiư Giáo viên : Đoàn Tuấn Anhư ... Bạnưđãưtrảưlời Bạnưđãưtrảưlời ưĐúngư! Saiư! Saiư! chươngư6ư cấuưtạoưcủaưđộngưcơư đốtưtrong bài 22 :ưưthânưmáyưvàưnắpưmáy I- Giới thiệu chung II- Thân máy III- Nắp máy 11 3 Kiu Thõn Lin Thõn xi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 than may va nap may , Bai 22 than may va nap may , Bai 22 than may va nap may

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay