bai 21 2

16 35 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:10

Supap nạp Vòi phun bugi Supap thải piston xilanh ĐCT D S =2R TT toàn Phần Thể tích TT buông cháy Vtpcông =Vcttác +Vbc Vct = πD2S/4 ĐCD Thanh truyền R caste Trục khuỷu I Các khái niệm Điểm chết piston : có ĐC ĐCT ĐCD Hành trình piston (S) S = 2R Thể tích công tác (Vct) Thể tích buồng cháy (Vbc) Thể tích toàn phần (Vtp) Vtp = Vct + Vbc Tỉ số nén (ε): Chu trình làm việc ĐC: trình nạp, nén, cháy dãn nở, thải diễn động Kì trình diễn hành trình piston ε = Vtp / Vbc II Nguyên lí làm việc động kì Nguyên lí làm việc động Diêzen kì • a\ Kì nạp : piston từ ĐCT đến ĐCD, supap nạp mở kk bên tràn vàoxilanh piston đến ĐCD supap nạp đóng Trục khuỷu quay ½ vòng • b\ Kì nén : piston từ ĐCD đến ĐCT supap nạp bắt đầu đóng không khí bị nén ép làm áp suất nhiệt độ tăng Tại nhiên liệu phun vào buồng đốt c\ kì cháy dãn nở: Đây kì sinh công • Sau nhiên liệu phun vào hòa trộn với kk tạo thành hòa khí Do nhiệt độ P xilanh cao hòa khí tự bốc cháy đẩy piston từ ĐCT xuống ĐCD(1,5 vòng) d\ Kì thải: piston từ ĐCD đến ĐCT supap thải mở đẩy khí thảy • Chú ý: thực tế để nạp nhiều thải supap bố trí mở sớm đóng muộn để trình cháy dãn nở diễn tốt nhiên liệu phun sớm Nguyên lí làm việc động xăng kì III Nguyên lí làm việc động kì Đặc điểm cấu tạo động hai kì : Đơn giản động kì không Có supap có cửa thải cửa nạp Cửa quét piston có thêm nhiệm vụ đóng mở cửa 2.Nguyên lí làm việc động xăng kì a\ Hành trình thứ nhất(kì1): piston từ ĐCT đến ĐCD khí cháy có áp suất cao dãn nở đảy piston xuống - Piston từ từ xuống dần đóng cửa nạp kết thúc trình nạp hòa khí vào caste mở dần cửa thải để bắt đầu trình thải khí -Piston tiếp tục xuống mở dần quét bắt đầu trình nạp hòa khí từ caste vào xilanh piston đến ĐCD kết thúc chu kì làm việc ĐC xăng kì * Vậy xảy trình sau: - Nạp hòa khí vào caste - Cháy dãn nở, - Nạp hòa khí vào xilanh - Thải khí b Hành trình thứ 2(kì 2)piston từ ĐCD đến ĐCT  Lúc cửa quét cửa thải mở khí thải thoát cửa thải hòa khí đưa vào xilanh qua cửa quét  Piston lên đóng dần cửa quét kết thúc trình nạp cửa thải mở Piston tt lên đóng cửa thải kết thúc trình thải bắt đầu trình nén Lúc cửa nạp bắt đầu mở hòa khí đưa vào caste Khi piston đến ĐCT bugi phát tia lửa điện đốt cháy hòa khí sinh áp lực đẩy piston xuống để tt chu trình làm việc ĐC * Vậy kì xảy trình : • Thải khí • Nạp hòa khí vào caste xilanh • Nén hòa khí • Bắt đầu trình cháy ... S =2R TT toàn Phần Thể tích TT buông cháy Vtpcông =Vcttác +Vbc Vct = πD2S/4 ĐCD Thanh truyền R caste Trục khuỷu I Các khái niệm Điểm chết piston : có ĐC ĐCT ĐCD Hành trình piston (S) S = 2R Thể... sau: - Nạp hòa khí vào caste - Cháy dãn nở, - Nạp hòa khí vào xilanh - Thải khí b Hành trình thứ 2( kì 2) piston từ ĐCD đến ĐCT  Lúc cửa quét cửa thải mở khí thải thoát cửa thải hòa khí đưa vào xilanh... Đơn giản động kì không Có supap có cửa thải cửa nạp Cửa quét piston có thêm nhiệm vụ đóng mở cửa 2. Nguyên lí làm việc động xăng kì a Hành trình thứ nhất(kì1): piston từ ĐCT đến ĐCD khí cháy có
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 21 2 , bai 21 2 , bai 21 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay