Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 2

16 40 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:10

Câu hỏi Trình bày kháI niệm kể tên cấu hệ thống động đốt trong? NHIT NNG C NNG (Nhiờn liu chỏy) (Trc khuu quay) i Một số khái niệm đcđt iờm chờt cua pittụng - iờm chờt cua pittụng la vi tri tai o pittụng ụi chiờu chuyờn ụng - Co iờm chờt: ĐCT + iờm chờt trờn (CT) S + iờm chờt di (CD) ĐCd Hanh trinh S cua pittụng - Hanh trinh cua pittụng chinh la quang ng pittụng i c gia hai iờm chờt Ky hiờu S - Nờu goi R la ban kinh quay cua truc khuyu, ta co: S = 2R Khi pittụng i c mụt hanh trinh thi truc khuyu quay c na vong quay r i Một số khái niệm đcđt iờm chờt cua pittụng Hanh trinh cua pittụng Thờ tich toan phõn Vtp (cm3; lit) Thờ tich toan phõn la thờ tich xilanh pittụng iờm chờt di Thờ tich buụng chay Vbc (cm3; lit) Thờ tich buụng chay la thờ tich xilanh pittụng iờm chờt trờn Thờ tich cụng tac Vct (cm3; lit) - Thờ tich cụng tac la thờ tich xilanh gii han bi hai iờm chờt - Cụng thc tinh: D2S Vct = Vt p Vbc = (D la ng kinh xilanh) i Một số khái niệm đcđt iờm chờt cua pittụng Hanh trinh cua pittụng Thờ tich toan phõn Vtp Thờ tich buụng chay Vbc Thờ tich cụng tac Vct Ti sụ nen - Ti sụ nen la ti sụ gia thờ tich toan phõn va thờ tich buụng chay, ky hiờu NHIÊN LIệU ĐIÊZEN - Cụng thc tinh: = Vtp Vbc ụng c iờzen co ti sụ nen ln hn cua ụng c xng NHIÊN LIệU XĂNG i Một số khái niệm đcđt iờm chờt cua pittụng Hanh trinh cua pittụng Thờ tich toan phõn Vtp Thờ tich buụng chay Vbc Thờ tich cụng tac Vct Ti sụ nen Kỳ Kỳ NạP NéN Kỳ Kỳ Chu trinh lam viờc Chu trinh lam viờc cua ụng c la tụng hp cua cac qua trinh nap, nen, chay dan n va thi K Ki la mụt phõn cua chu trinh, diờn mụt hanh trinh cua pittụng ụng c ki ụng c ki THảI CHá Y II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki Kỳ 1: nạp; Kỳ 2: nén; Kỳ 3: cháy; Kỳ 4: thải II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki a) Ki 1: Ki nap: - Pittụng i t CT xuụng CD nh truc khuyu dn ụng, xupap nap m, xupap thi ong VIDEO kỳ nạp - Bờn xilanh ụng c: V tng dõn P gim dõn Do s chờnh lờch ap sut gia bờn va bờn ngoai xilanh nờn khụng c nap vao xilanh ụng c ? S chuyờn ụng cua pittụng? ? Pittụng chuyờn ụng õu? ? Trang thai cac xupap nap va thai? ? Trang thai cua V, P xilanh? ? II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki a) Ki 1: Ki nap: b) Ki 2: Ki nen: VIDEO kỳ nén - Pittụng i t CD lờn CT nh truc khuyu dn ụng, c hai xupap ờu ong - Bờn xilanh ụng c: V gim dõn P va T tng dõn - Cuụi ki nen vũi phun s phun ti mụt lng nhiờn liờu iờzen vao buụng chay hũa trụn vi nong tao hũa Quan sỏt ? Nhn xet S chuyờn ụng cua pittụng? Pittụng chuyờn ụng õu? Trang thai cac xupap nap va thai? Trang thai cua V, P, T xilanh? II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki a) Ki 1: Ki nap: b) Ki 2: Ki nen: VIDEO kỳ cháy c) Ki 3: Chỏy dan n - Ki nụ: - Pittụng i t CT xuụng CD, c hai xupap ong - Hũa a hinh cuụi ki nen nhiờt ụ va ap sut cao t bục chay Khi chay dan n tao ap sut rt ln õy pittụng i xuụng sinh cụng Ky cũn goi la ki sinh cụng Quan sỏt ? Nhn xet S chuyờn ụng cua pittụng? Trang thai cua V, P, T xilanh Trang thai cac xupap nap va thai? Pittụng chuyờn ụng õu? II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki a) Ki 1: Ki nap: b) Ki 2: Ki nen: VIDEO kỳ thải c) Ki 3: Chỏy dan n d) Ki 4: Ki thai - Pittụng i t CD lờn CT nh truc khuyu dn ụng, xupap nap ong, xupap thi m - Bờn xi lanh ụng c: V gim dõn P tng dõn Do s chờnh lờch ap sut gia bờn va bờn ngoai xilanh nờn khụng c thi ca thi Quan sỏt ? Nhn xet S chuyờn ụng cua pit tụng? Pittụng chuyờn ụng õu? Trang thai cac xupap nap va thai? Trang thai cua V, P, T xilanh? II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki a) Ki 1: Ki nap: b) Ki 2: Ki nen: c) Ki 3: Chỏy dan n d) Ki 4: Ki thai Trong chu trinh lam viờc cua ụng c ky thi ky chay dan n la ky nhõt sinh cụng, cac ky lai la cac ky tiờu tụn cụng a sinh nap c nhiờu hn va thai c sach hn thi cac xupap c bụ tri m sm hn va ong muụn hn VIDEO chu trình II NGUYÊN Lí LàM VIệC CủA Động kỳ ụng c iờzen ki a) Ki 1: Ki nap: b) Ki 2: Ki nen: c) Ki 3: Chỏy dan n d) Ki 4: Ki thai ụng c xng ki - Ki nap: ụng c iờzen nap khụng ụng c xng nap hoa (hụn hp gụm xng va khụng khi) - Cuụi kii nen: ụng c iờzen: Voi phun phun ti nhiờn liờu iờzen vao buụng chay ụng c xng: Buzi bõt tia la iờn chõm chay hoa VIDEO động xăng kỳ Từ KHóA Nội dung NHểM s I n h c Minh họa ô n g im 100 20 10 60 50 00 40 30 90 80 70 NHểM im 100 20 10 60 50 00 40 30 90 80 70 NHểM im 100 20 10 60 50 00 40 30 90 80 70 NHểM im 100 20 10 60 50 00 40 30 90 80 70 Hết:U BT 00 03 09 00 02 04 05 06 07 08 01 10 Bm gi Đ I ể M C H ế T H N H T T ỉ S R ì N H ố N é N T O N P H ầ N B U N G C H T Y C Ô N G T ị N H T N H I I C ế N ệ T N Ă N G ? ? ? ? ? ? ? ? Câu số Tỉ Vị Thể Thể Quãng Chuyển trí sốởtích gữa ĐCĐT, tích mà đ xilanh thể xilanh ờng động tích pittông pittông giới toàn hạn tạo pittông pittông đI đổi phần đ đhai ợc ợc thuộc ĐCD chuyển ĐCT điểm thể thuộc loại chuyển hai tích chết hóa chuyển điểm loại buồng từ động thể thể chết động tích cháy tích đgọi ợcgì? nào? gọi nào? là? là? Thể tích xilanh pittông ởchiều thuộc loại thể tích nào? gọi là? Do up lên giảng nên: Video slide đợc thiết kế theo yêu cầu giảng Hớng dẫn chèn trực tiếp video vào slide Hớng dẫn chạy link slide slide trình chiếu Hớng dẫn cách tổ chức thực giảng ... chay, ky hiờu NHIÊN LI U ĐIÊZEN - Cụng thc tinh: = Vtp Vbc ụng c iờzen co ti sụ nen ln hn cua ụng c xng NHIÊN LI U XĂNG i Một số khái niệm đcđt iờm chờt cua pittụng Hanh trinh cua pittụng Thờ tich... NạP NéN Kỳ Kỳ Chu trinh lam viờc Chu trinh lam viờc cua ụng c la tụng hp cua cac qua trinh nap, nen, chay dan n va thi K Ki la mụt phõn cua chu trinh, diờn mụt hanh trinh cua pittụng ụng c ki... thống động đốt trong? NHIT NNG C NNG (Nhiờn liu chỏy) (Trc khuu quay) i Một số khái niệm đcđt iờm chờt cua pittụng - iờm chờt cua pittụng la vi tri tai o pittụng ụi chiờu chuyờn ụng - Co iờm chờt:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 2 , Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 2 , Bai 21 nguyen li lam viec cua dong co dot trong 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay