cong nghe 2

28 45 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:09

Bài 20: Sơ lược động đốt I Vai trò vò trí ĐCĐT ••1 trò ĐCĐT Vai Vò trí ĐCĐT II Khái niệm &ø phân loại ĐCĐT •1 Khái niệm -ĐCĐT loại động nhiệt mà trình đốt cháy nhiên liệu biến đổi nhiệt → công học diễn xy lanh động Động đốt gì? Quạt có phải loại dùng đcđt không? Tại sao? Bài 20: Sơ lược động đốt I Vai trò vò trí ĐCĐT ••1 trò ĐCĐT Vai Vò trí ĐCĐT II Khái niệm &ø phân loại ĐCĐT •1 Khái niệm Phân loại -Theo nhiên liệu: Động xăng, động điêzen, động ga Động đốt thường dùng loại nhiên liệu gì? Bài 20: Sơ lược động đốt I Vai trò vò trí ĐCĐT •1 Vai trò ĐCĐT •2 Vò trí ĐCĐT II Khái niệm &ø phân loại ĐCĐT •1 Khái niệm Phân loại -Theo nhiên liệu: Động xăng, động điêzen, động ga - Theo số hành trình: Động kỳ, động kỳ Động đốt thường dùng loại nhiên liệu gì? Bài 20: Sơ lược động đốt I Vai trò vò trí ĐCĐT ••1 trò ĐCĐT Vai Vò trí ĐCĐT II Khái niệm &ø phân loại ĐCĐT •1 Khái niệm Phân loại III Cấu tạo chung ĐCĐT A Nắp máy B Xupáp nạp C Nắp cấu xupáp D trình nạp E o nước làm mát F Thân máy G Các te H Dầu bôi trơn I Trục cam J Xupáp thải K Bugi L Đường ống thải M Pít tông N Thanh truyền O Chốt khuỷu P Trục khuỷu Giải thích thích mà em biết hình vẽ? Bài 20: Sơ lược động đốt I Vai trò vò trí ĐCĐT ••1 trò ĐCĐT Vai Vò trí ĐCĐT II Khái niệm &ø phân loại ĐCĐT •1 Khái niệm S Phân loại III Cấu tạo chung ĐCĐT 10 11 12 Đường ống nạp Xu-páp nạp Bu-zi Xupáp thải Đường ống thải Nắp máy Xy lanh Pít tông Thanh truyền 10.Thân máy 11.Trục khuỷu 12.Các te Hãy quán sát cách vẽ vẽ hình vào ! Hãy cho biết tên gọi chi tiết Bài 20: Sơ lược động đốt I Vai trò vò trí ĐCĐT ••1 trò ĐCĐT Vai Vò trí ĐCĐT Gồm cấu hệ thống: - Cơ cấu: + Trục khuỷu truyền + Phân phối khí II Khái niệm &ø phân -loại ĐCĐT Hệ thống: •1 Khái niệm Phân loại + Làm mát + Bôi trơn + Nhiên liệu III Cấu tạo chung ĐCĐT Gồm cấu hệ thống:+ Khởi động Riêng động xăng có thêm hệ thống đánh lửa Riêng động xăng có thêm hệ thống đánh lửa Hệ thống hình vẽ? Bài 20: Sơ lược động đốt Thông tin bổ sung Một số mốc quan trọng lòch sử phát triển động đốt Nă Loại động m 188 Động 2kỳ 187 Động 4kỳ 188 Động 4kỳ 189 Động 4kỳ (khí than) (khí than) (xăng) (điezen) Phát minh Ghi Giăng chiên Lơnoa Người Bỉ (ở Pháp) Nicôla Aoguxt Ôttô Người Đức Gôlip Đaimlơ Người Đức Rônph Điêzen Người Đức Bài 20: Sơ lược động đốt & Thông tin bổ sung Một số mốc quan trọng lòch sử phát triển động đốt Nă Loại động m 188 Động 2kỳ 187 Động 4kỳ 188 Động 4kỳ 189 Động 4kỳ (khí than) (khí than) (xăng) (điezen) Phát minh Ghi Giăng chiên Lơnoa Người Bỉ (ở Pháp) Nicôla Aoguxt Ôttô Người Đức Gôlip Đaimlơ Người Đức Rônph Điêzen Người Đức Bài 20: Sơ lược động đốt Thông tin bổ sung Làm mát nước Làm mát khơng khí Một số cách phân loại động đốt khác: •Theo tính chất làm mát: •Theo công dụng: •Theo số xy lanh: •Theo cách bố trí xy lanh: •Theo ppháp đốt cháy khí hỗn hợp: •Theo cách bố trí xy lanh: 10 Bài 20: Sơ lược động đốt Thông tin bổ sung Một số cách phân loại động đốt khác: •Theo tính chất làm mát: •Theo công dụng: •Theo số xy lanh: •Theo cách bố trí xy lanh: •Theo ppháp đốt cháy khí hỗn hợp: •Theo cách bố trí xy lanh: 11 Bài 20: Sơ lược động đốt Thông tin bổ sung Pittơng chuyển động tịnh tiến Pittơng chuyển động quay Một số cách phân loại động đốt khác: •Theo tính chất làm mát: •Theo công dụng: •Theo số xy lanh: •Theo cách bố trí xy lanh: •Theo ppháp đốt cháy khí hỗn hợp: •Theo cách chuyển động pít tông: 15 16 17 Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm •1 Điểm chết píttông – Là vò trí píttông đổi hướng chuyển động ĐCT ĐCD – Có loại điểm chết: + Điểm chết (ĐCT) + Điểm chết (ĐCD) Điểm chết pít tông gì? 18 Có điểm chết? Xác đònh điểm chết Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Hành Điểm Hành chết trình ••1 pittông trình píttông - Là khoảng cách S=2.R ĐCT ĐCD điểm chết S = 2.R Hãy xác đònh hành trình píttông? 19 Mối quan hệ hành trình bán kính quay Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Vbc Hành Điểm Hành chết trình ••1 pittông trình píttông •3 Thể tích buồng cháy - Là(V bc) tích xy lanh thể pittông ĐCT S=2.R ĐCT ĐCD - Đơn vò : cm3 lít Thể tích buồng cháy xác đònh nà 20 Đơn vò tính thể tích buồng cháy gì? Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Hành Điểm Hành chết trình ••1 pittông trình píttông •3 Thể tích buồng cháy (Vbc ) Toàn • Thể tích phần tp) tích xy lanh - Là (V thể pittông ĐCD S=2.R ĐCT Vtp ĐCD - Đơn vò : cm3 lít Thể tích toàn phần gì? 21 Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Hành Điểm Hành chết trình ••1 pittông trình píttông •3 Thể tích buồng cháy (Vbc ) Toàn • Thể tích phần (Vtp ) công •5 Thể tích S=2.R ĐCT Vct ĐCD tác (Vthể ct) - Là tích xy lanh giới hạn điểm chết π.D = S Vct = Vtp – Vbc - Đơn vò : cm3 lít Thể tích công tác xác đònh nào? 22 3 Xe máy 50 cm =, 100 cm , 110 cm cho ta biết đ Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Điểm Hành chết trình ••1 pittông píttông •3 Thể tích buồng Hàn cháy (Vbc ) Toàn • Thể tích phần (Vtp ) công •5 Thể tích ĐCT h ĐCD trình tác (Vsố • Tỉ nén (ε ) ct) - Là tỉ số thể tích toàn phần thể tích buồng cháy ε= Vtp Vbc Tỉ số nén tính nào? 23 Tỉ số nén động xăng có khác động đ Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Điểm Hành chết trình ••1 pittông píttông •3 Thể tích buồng Hàn cháy (Vbc ) Toàn • Thể tích phần (Vtp ) công •5 Thể tích ĐCT h ĐCD trình tác (Vsố • Tỉ nén (ε ) ct) •7 Chu trình làm việc - Làđộng tổng hợp cơ4 trình nạp, nén, cháy – giãn nở, thải Chu trình làm việc động gì? 24 Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm Điểm Hành chết trình ••1 pittông píttông •3 Thể tích buồng Hàn cháy (Vbc ) Toàn • Thể tích phần (Vtp ) công •5 Thể tích ĐCT h ĐCD trình tác (Vsố • Tỉ nén (ε ) ct) •7 Chu trình làm việc động • Kỳ - Là thời gian hành trình Kỳ động xác đònh nào? 25 Kỳ hành trình khác nào? Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm II.Ng/lý làm việc củ/ kỳ •1 Động điêzen •a Hành trình 1: Có dạng lượng? 26 Hãy kể tên dạng lượng mà em biết Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm II.Ng/lý làm việc củ/ kỳ •1 Động điêzen •a Hành 1: •trình b Hành trình 2: Có dạng lượng? 27 Hãy kể tên dạng lượng mà em biết Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm II.Ng/lý làm việc củ/ kỳ •1 Động điêzen •a Hành 1: •trình b Hành trình 2: •c Hành trình 3: Có dạng lượng? 28 Hãy kể tên dạng lượng mà em biết Bài 21: Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm II.Ng/lý làm việc củ/ kỳ •1 Động điêzen •a Hành 1: •trình b Hành trình 2: •c Hành trình 3: • d Hành trình 4: Có dạng lượng? 29 Hãy kể tên dạng lượng mà em biết ... 25 Kỳ hành trình khác nào? Bài 21 : Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm II.Ng/lý làm việc củ/ kỳ •1 Động điêzen •a Hành trình 1: Có dạng lượng? 26 Hãy kể tên dạng lượng mà em biết Bài 21 :... Hành trình 2: Có dạng lượng? 27 Hãy kể tên dạng lượng mà em biết Bài 21 : Nguyên lý làm việc ĐCĐT I Một số khái niệm II.Ng/lý làm việc củ/ kỳ •1 Động điêzen •a Hành 1: •trình b Hành trình 2: •c Hành... (Vtp ) công •5 Thể tích S =2. R ĐCT Vct ĐCD tác (Vthể ct) - Là tích xy lanh giới hạn điểm chết π.D = S Vct = Vtp – Vbc - Đơn vò : cm3 lít Thể tích công tác xác đònh nào? 22 3 Xe máy 50 cm =, 100
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 2 , cong nghe 2 , cong nghe 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay