vat lieu co khi

31 50 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:06

VẬT VẬT LIỆU LIỆU KHÍ KHÍ I.I MỘT MỘT SỐ SỐ TÍNH TÍNH CHẤT CHẤT ĐẶC ĐẶC TRƯNG TRƯNG CỦA CỦA VẬT VẬT LIỆU LIỆU II II MỘT MỘT SỐ SỐ LOẠI LOẠI VẬT VẬT LIỆU LIỆU THÔNG THÔNG DỤNG DỤNG Vì phải biết tính chất đặc trưng vật Em cho biết tính liệu? chất đặc trưng vật liệu khí? Chọn vật liệu yêu cầu chế tạo chi tie Tính chất học, vật lí, hóa học, công nghệ… Tính chất học gì? Tính chất học tính chất đặc trưng nào? vật liệu ĐộKhả bền, độ dẻo, độ cứng chòu tác dụng lực bên Đònh nghóa độ Độ bền ý nghóa bền?gì vật liệu khí? Biểu thò khả chống lại biến dạn Chỉ tiêu vật liệu dẻo hay phá hủy vật liệu I MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU ĐỘ BỀN a ĐỊNH NGHĨA:  Biểu thò khả chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy vật liệu b Ý NGHĨA  Chỉ tiêu vật liệu gồm hai loại giới hạn + Giới hạn bền kéo: σ bk ( N/mm2) + Giới hạn bền Nén: σ bn ( N/mm2) I MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU ĐỘ BỀN c KẾT LUẬN:  Vật liệu giới hạn bền lớn độ bền cao Đònh nghóa độ dẻo? Biểu thò khả chống lại biến dạn dẻo tác dụng ngoại lực I MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU ĐỘ DẺO a ĐỊNH NGHĨA:  Biểu thò khả biến dạng dẻo vật liệu tác dụng ngoại lưc b Ý NGHĨA:  Độ giản dài tương đối đặc trưng cho độ dẻo vật liệu δ(%) c KẾT LUẬN: Vật liệu độ giãn dài tương đối lớn độ dẻo cao Vật liệu vô cơ: Các chi tiết máy Các loại ống bơbin – dao cắt Vật liệu vô cơ: Phụ tùng , thiết bị ngành sợi Vật liệu hữu cơ: (polime) Sự khác giữagọi vậtlà liệu vônhiệt vàdẻo? hữu Như nhựa Vô mạch HC Hữu chứa mạch HC Gia công lần đầu xong  sử dụng  phế phẩm  gia công lại mà trạng tha  gọi nhựa nhiệt dẻo Vật liệu hữu cơ: (polime) thành phần: nhựa dẻo nhựa cứng a Nhựa nhiệt dẻo: - Thành phần: + Hợp chất hữu tổng hợp + Ví dụ: Pôliamit ( nhựa PA) - Tính chất: + Nhiệt độ đònh chuyển sang trạng thái dẻo + Không dẫn điện + Gia công nhiều lần + độ bền, khả chống mài mòn cao - Công dụng: Dùng chế tạo bánh cho thiết bò kéo sợi Vật liệu hữu cơ: (polime) Bánh máy dệt Bánh máy kéo sợi Vật liệu hữu cơ: (polime) b Nhựa nhiệt cứng: - Thành phần: + Hợp chất hữu tổng hợp + Ví dụ: Epôxi Pôlieste Tính chất: + Gia công nhiệt lần đầu không chảy mềm nhiệt độ cao + Không tan dung môi + Không dẫn điện + độ bền, độ cứng cao - Công dụng : dùng chế tạo vật liệu kó thuật điện Vật liệu hữu cơ: (polime) Tấm lắp cầu dao điện Vật liệu compôzit: Compôzit kim loại: (vật liệu kết hợp) - Thành phần: Các loại cácbit, vd cácbit vôfram(WC), cácbit tantan (TaC), liên kết nhờ côban - Tính chất: độ cứng, độ bền, độ bền nhiệt cao( làm việc nhiệt độ 800 – 10000C) - Công dụng: Dùng chế tạo dụng cụ cắt gia công cắt gọt Dụng cụ cắt Vật liệu compôzit: Compôzit vật liệu hữuhợp) cơ: (vật liệu kết - Thành phần: Nền epoxi, cốt cát vàng, sỏi Nền epoxi, cốt nhơm ơxit Al2O3 dạng hình cầu cho thêm sợi cacbon - Tính chất: Độ cứng, độ bền cao Độ bền cao (tương đương thép ), nhẹ - Công dụng: Dùng chế tạo thân máy cơng cụ Dùng chế tạo cánh tay người máy, nắp máy Máy phay Máy cắt góc Máy hàn Máy cơng cụ Nắp máy Cánh tay người máy Người máy Câu hỏi 1: Tính chất đặc trưng vật liệu khí? a Tính bền, tính dẻo, tính cứng b Tính chất học , vật lý, hoá học, công nghệ c Tính chòu nhiệt, chòu mài mòn tốt d Không tan dung môi Câu hỏi 2: Vật liệu tính chất ? a Chòu nhiệt làm việc b Khi dẻo không dẫn điện c Gia công nhiều lần d độ cứng, độ bền tốt Câu hỏi 3: Vật liệu compôzit kim loại dùng để ? a Chế tạo chi tết chòu mài mòn b Chế tạo loại vật liệu kỹ thuật điện c Chế tạo dụng cụ cắt gia công cắt gọt d Chế tạo đá mài, mảnh dao cắt, CTM thiết bò sản xuất sợi dùng cho công nghiệp dệt ... chế tạo vật liệu kó thuật điện 2 Vật liệu hữu cơ: (polime) Tấm lắp cầu dao điện Vật liệu compôzit: Compôzit kim loại: (vật liệu kết hợp) - Thành phần: Các loại cácbit, vd cácbit vôfram(WC),... 800 – 10000C) - Công dụng: Dùng chế tạo dụng cụ cắt gia công cắt gọt Dụng cụ cắt Vật liệu compôzit: Compôzit vật liệu hữuhợp) cơ: (vật liệu kết - Thành phần: Nền epoxi, cốt cát vàng, sỏi Nền... Vật liệu vô có tính chất ? a Chòu nhiệt làm việc b Khi dẻo không dẫn điện c Gia công nhiều lần d Có độ cứng, độ bền tốt Câu hỏi 3: Vật liệu compôzit có kim loại dùng để ? a Chế tạo chi tết chòu
- Xem thêm -

Xem thêm: vat lieu co khi , vat lieu co khi , vat lieu co khi , I. MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU, Vật liệu vô cơ:, Vật liệu hữu cơ:(polime), Vật liệu compôzit: (vật liệu kết hợp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay