cong nghe 11

25 46 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:05

Gi¸o viªn: Têng ThÞ Hoa KiĨm tra bµi cò: C©u hái: Em h·y nªu c¸c tÝnh chÊt ®Ỉc trng cđa vËt liƯu c¬ khÝ? V× ph¶i t×m hiĨu c¸c tÝnh chÊt ®ã? §¸p ¸n: - C¸c tÝnh chÊt ®Ỉc trng cđa vËt liƯu c¬ khÝ: ®é cøng, ®é bỊn, ®é dỴo - CÇn t×m hiĨu c¸c tÝnh chÊt cđa vËt liƯu ®Ĩ lùa chän ®óng vËt liƯu theo yªu cÇu sư dơng BÀI 16: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI TIẾT 1: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠ PHƯ PHÁP ĐÚC Mơc tiªu: -Biết chất công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc -Hiểu công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc khuôn cát KĨ tªn mét sè s¶n phÈm ®óc mµ em biÕt? I C«ng nghƯ chÕ t¹o ph«i b»ng ph¬ng ph¸p ®óc B¶n chÊt: Em hiĨu nµo lµ - §óc lµ : Rãt kim lo¹i lángthÕ vµo khu«n sau kim lo¹i láng kÕt tinh®óc? vµ ngi ngêi ta nhËn ®ỵc vËt ®óc cã h×nh d¹ng vµ kÝch thíc cđa lßng khu«n 2 ¦u, nhỵc ®iĨm ¦u ®iĨm Ph¬ng ph¸p ®óc cã ¦u, nhỵc ®iĨm Nhg×? ỵc ®iĨm §óc ®ỵc nhiỊu kim lo¹i vµ hỵp T¹o rç khÝ, rç xØ, lâm kim KÝch thíc, khèi lỵng vµ kÕt §é chÝnh x¸c thÊp cÊu vËt ®óc da d¹ng, phøc t¹p hiỊu ph¬ng ph¸p ®óc hiƯn ®¹i KiĨm tra khut tËt b ã ®é chÝnh x¸c, n¨ng st cao vËt ®óc khã chÕ t¹o C«ng C«ng nghƯ nghƯ §óc chÕtrong t¹o ph«i ¬ng khu«n c¸t gåm ph«i b»ng b»ng ph ph ¬ng ph¸p ph¸p ®óc c¸t c¸c qu¸ tr×nh ®óc trong khu«n khu«n c¸t nµo? Chn bÞ mÉu TiÕn hµnh Khu«n ®óc S¶n vµ vËt liƯu lµm khu«n phÈm lµm khu«n ®óc Chn bÞ vËt NÊu ch¶y Rãt kim lo¹i liƯu nÊu kim lo¹i láng vµo khu«n H×nh 16.1 S¬ ®å qu¸ tr×nh ®óc Bíc 1: Chn bÞ mÉu vµ vËt liƯu lµm khu«n: Thµnh phÇn cđa vËt liƯu lµm MÉu lµ b»ng vËt liƯu g×? §Ỉc khu«n c¸t gåm nh÷ng g×? ®iĨm cđa mÉu? MÉu lµm b»ng gç hc nh«m cã h×nh d¹ng vµ kÝch thíc gièng chi tiÕtliƯu cÇn lµm ®óc.khu«n c¸t gåm: c¸t VËt (kho¶ng 70 – 80%) + chÊt kÕt dÝnh (kho¶ng 10 – 20%) trén ®Ịu víi níc Bíc 2: TiÕn hµnh lµm khu«n: Em h·y m« t¶ qu¸ tr×nh lµm khu«n c¸t §Ỉt mÉu trªn nỊn c¸t hc hßm khu«n, chÌn chỈt hçn hỵp lµm khu«n,chê khu«n kh« rót mÉu ta ® ỵc lßng khu«n cã h×nh d¹ng, kÝch thíc gièng vËt ®óc Bíc 3: Chn bÞ vËt liƯu nÊu VËt liƯu nÊu gåm nh÷ng g×? VËt liƯu nÊu gåm: kim lo¹i hc hỵp kim (®ång, gang, nh«m, vµng…), than ®¸, chÊt trỵ dung Bíc4 : NÊu ch¶y vµ rãt kim lo¹i láng vµo khu«n: Khi nÊu vµ rãt kim lo¹i cÇn lu ý ®iỊu g× -NhiƯt ®é vµ thêi gian nÊu ph¶i phï h¬p víi tõng läai vËt liƯu - Khi rãt kim lo¹i láng cÇn rãt tõ tõ tr¸nh lµm háng khu«n, rãt liªn tơc ®Ĩ vËt ®óc kh«ng bÞ nøt Th¶o ln nhãm Nhãm 1: V× thµnh phÇn cđa khu«n c¸t ph¶i cã ®Êt sÐt? Nhãm 2: Lµm thÕ nµo ®Ĩ chÕ t¹o phÇn rçng cđa vËt ®óc? Nhãm 3: T¹i lµm khu«n ngêi ta th êng trén thªm mïn ca, r¬m vơn, bét than? Nhãm 4: Lµm thÕ nµo ®Ĩ h¹n chÕ rç khÝ, rç xØ, lâm co trªn vËt ®óc? LËp quy tr×nh ®óc chi tiÕt sau: Bíc §Ỉt mÉu vµo nưa hßm khu«n Bíc R¾c líp c¸t ¸o ®Ĩ rót mÉu Bíc R¾c líp c¸t ®Ưm xung quanh mÉu Bíc §Çm chỈt c¸t Bíc G¹t c¸t thõa Bíc LËt khu«n Bíc T¹o r·nh dÉn kim lo¹i Bíc §Þnh vÞ ®Ëu h¬i, ®Ëu ngãt Bíc Rót mÉu Bíc10 L¾p nưa hßm khu«n Khu«n sau hoµn thµnh Bíc 11 Rãt kim lo¹i láng vµo khu«n Bíc 12 Ph¸ dì khu«n, lµm s¹ch vËt ®óc Chi tiÕt ®óc Bµi tËp C©u 1: §óc khu«n c¸t c¸t ®ỵcgåm sư dơng phỉ biÕn C©u 2: Hçn hỵp lµm khu«n nh÷ng g×? C©u 3: Hçn khu«n d¹nghỵp s¶nlµm xt nµo?c¸t ph¶i tháa m·n yªu a.cÇu C¸t,g×? ®Êt sÐt, níc • S¶n xt ®¬n chiÕc a dỴo, sÐt, ®é bỊn b TÝnh C¸t, ®Êt níc, chÊt kÕt dÝnh b S¶n xt hµng lo¹t kÝch thíc nhá b dỴo, sÐt, ®é bỊn, tÝnh®én bỊn nhiƯt c TÝnh C¸t, ®Êt níc, chÊt c S¶n xt hµng lo¹t kÝch lín c bỊn, tÝnh bỊn nhiƯt, tÝnh th«ng d.TÝnh C¶ dỴo ®¸p®é ¸n trªn d khÝ C¶ ®¸p ¸n trªn d C¶ ®¸p ¸n trªn KÝnh chóc thÇy c« søc kh vµ h¹nh Chóc c¸c em häc sinh vui kh, häc giái ... lo¹i Bíc §Þnh vÞ ®Ëu h¬i, ®Ëu ngãt Bíc Rót mÉu Bíc10 L¾p nưa hßm khu«n Khu«n sau hoµn thµnh Bíc 11 Rãt kim lo¹i láng vµo khu«n Bíc 12 Ph¸ dì khu«n, lµm s¹ch vËt ®óc Chi tiÕt ®óc Bµi tËp C©u 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 11 , cong nghe 11 , cong nghe 11 , I. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay