bai duc

31 49 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:05

BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI I, CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC : : Bản chất : Hãy kể tên số sản phẩm đúc mà em biết BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI I, CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC : BẢN CHẤT ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Các chi tiết máy ống b« bin Phụ tùng , thiết bị ngành sợi BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI I, CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC : : Bản chất : Ưu nhược điểm Co nhiều phương pháp đúc : Đúc khuôn cát Đúc khuôn kim loại Đúc áp lực ……………………… BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc khuôn cát : Video đúc khuôn cát Quan sát kĩ Cách đúc Trong khuôn cát ( Cats in sand mould ) BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm sau gia công Cắt gọt BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Lật khuôn Lật khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Làm Khuôn Chốt Khuôn trên chốt Khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Lắp đậu rót đậu ngót Đậu ngót Đậu rót BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đổ vật liệu vào đầm chặt rút đậu ngót đậu rót Đổ vật liệu đầm chặt Rút đậu ngót đậu rót BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Tháo khuôn tạo đường dẫn để rót KLL Bỏ hòm khuôn Tạo đường dẫn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Rút mẫu khỏi Khuôn tạo lòng khuôn Bỏ mẫu khỏi khuôn BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đặt hòm khuôn chốt lại BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Đổ kim loại nóng chảy qua đậu rót BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Tháo khuôn lấy sản phẩm đúc MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm đúc BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT Sản phẩm sau gia công Cắt gọt BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc khuôn cát : Quá trình đúc tuân theo bước : B1: Chuẩn bị mẫu vật liệu làm khuôn Mẫu : làm gỗ nhôm Vật liệu làm khuôn : Cát (70-80%),Chất dính kết (10-20%),nước B2:Tiến hành làm khuôn B3: Chuẩn bị vật liệu nấu B4: Nấu chảy rót KL lỏng vào khuôn Vật đúc sử dụng gọi chi tiết đúc VD Vật đúc phải qua gia công cắt gọt gọi phôi đúc VD Bản chất công nghệ chế tạo phôi phương pháp đúc ? a, Ưu điểm : Đúc rót kim loại lỏng vào khuôn , sau kim loại lỏng kết -Đúc tất kim loại hợp kim khác tinh nguội người ta nhận vật đúc có hình dạng - Đúc vật có khối lượng khác nhau… Chỉ ưu lòng nhược điểm phương pháp đúc ? kích thước khuôn - Nhiều phương pháp đúc có độ xác cao suất cao góp phần hạ chi phí sản xuất b, Nhược điểm : - Có thể tạo khuyết tật : Rỗ khí , rỗ xỉ ,không điền đầy hết lòng khuôn , vật đúc bị nứt… • §iÒn vµo chæ cßn thiÕu: ChuÈn bÞ mÉu vµ vËt liÖu lµm khu«n ChuÈn bÞ vËt liÖu nÊu Khu«n ®óc NÊu ch¶y kim lo¹i Rãt kim lo¹i láng vµo khu«n ChuÈn bÞ mÉu vµ vËt liÖu lµm khu«n TiÕn hµnh lµm khu«n ChuÈn bÞ vËt liÖu nÊu NÊu ch¶y kim lo¹i Khu«n ®óc Rãt kim lo¹i láng vµo khu«n Sp ®óc
- Xem thêm -

Xem thêm: bai duc , bai duc , bai duc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay