Bai 14 on tap

8 36 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:04

Bài 14 :n tập PHẦN – VẼ Ĩ THUẬT I.HỆ THỐNG HOÁ -Khổ giấy -Tỉ lệ -Nét vẽ -Chữ viết -Ghi kích thước KIẾN THỨC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀI BẢN VẼ KĨ THUẬT -Hình chiếu vuông góc HÌNH BIỂU DIỄN TRÊN BẢN VẼ KĨ THUẬT -Mặt cắt -Hình cắt -Hình chiếu trục đo(HCTĐ) -Hình chiếu phối cảnh (HCPC) -Thiết kế vẽ kó thuật BẢN VẼ KĨ THUẬT II.CÂU HỎI ÔN TẬP -Bản vẽ khí -Bản vẽ xây dựng -Lập vẽ kó thuật máy tính -Phương pháp chiếu gốc thứ -Phương pháp chiếu gốc thứ ba -Khái niệm -Các loại mặt cắt -Các loại hình cắt -Khái niệm thông số - HCTĐ vuông góc -HCTĐ xiên góc cân -Cách vẽ HCTĐ vật thể -Khái niệm - HCPC điểm tụ - HCPC hai tụ -Phương pháp vẽ phác HCPC -Quá trình thiết kế -Bản vẽ kó thuật -Bản vẽ chi tiết -Cách lập vẽ chi tiết -Bản vẽ lắp -Khái niệm -Bản vẽ mặt tổng thể -Các hình biểu diễn ngôithống -Hệ nhà vẽ kó thuật máy tính -Phần mêm AutoCAD -Khổ giấy -Tỉ lệ -Nét vẽ Quy đònh: -Khổ chữ: -Chữ viết -Ghi kích thước chiều cao ,chiều rộng -Kiểu chữ :Thường dùng kiểu chữ đứng -Phương pháp chiếu gốc thứ A ?1 B?3 -Phương pháp chiếu gốc thứ ba B?5 C ?2 C ?6 A ?4 -Khái niệm -Các loại mặt cắt -Các loại hình cắt ?5 ?3 ?6 ?1 ?2 ?4 ?7 -Khái niệm thông số -HCTĐ xiên góc cân - HCTĐ vuông góc -Cách vẽ HCTĐ Góc vật trục đo: X’O’Y’ thể ;Y’O’Z’ ; X’O’Z’ ;Y’O’Z’ ; X’O’Z’ Hê số biến dạng: p ;r ; q HCTĐ xiên góc cân : Góc trục đo: X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 ; X’O’Z’ = 900 Hê số biến dạng: p = r =1; o1 HCTĐ vuông góc : Góc trục đo: X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1200 -Hê số biến dạng: p = q = r =1 -Khái niệm - HCPC điểm tụ - HCPC hai điểm tụ -Phương pháp vẽ phác HCPC Khi sử dụng - HCPC hai điểm tụ ?2 M2 M1 Khi sử dụng - HCPC điểm tụ M3 ?1 -Quá trình thiết kế -Bản vẽ kó thuật -Bản vẽ khí ?1 ?2 -Bản vẽ xây dựng ?4 ?3 ?5 ?6 1.Trình bày ý nghóa tiêu chuẩn vẽ kó thuật 2.Thế phương pháp hình chiếu vuông goc? 3.So sánh khác phương pháp chiếu gốc thứ phương pháp chiếu gốc thứ ba 4.Thế hình cắt, mặt cắt? Hình cắt mặt cắt dùng để làm gì? 5.Thế hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì? 6.Hình chiếu trục đo vuông gốc hình chiếu trục đo xiên gốc cân có thông số nào? Thế hình chiếu phối cảnh ? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì? Bản vẽ kó thuật có vai trò thiết kế ? Bản vẽ chi tiết vẽ lắp dùng để làm gì? 10.Cách lập vẽ chi tiết ? 11.Trình đặc điểm loại hình biểu diễn nhà 12 Trình khái quát hệ thống vẽ kó thuật máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 14 on tap , Bai 14 on tap , Bai 14 on tap

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay