bai 11 ban ve xay dung (2)

26 50 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:01

1.Bn v k thut gm nhng loi bn v no? Gm:-Bn v c khớ -Bn v xõy dng 2.Th no l bn v c khớ?Th no l bn v xõy dng ? -Bn v c khớ ,gm cỏc bn v liờn quan n thit k,ch to,lp rỏp,kim tra,s dng cỏc mỏy múc thit b -Bn v xõy dng ,gm cỏc bn v liờn quan n thit k,thi cụng,lp rỏp,kim tra,s dng cỏc cụng trỡnh kin trỳc v xõy dng 3.Quan sỏt cỏc bn v sau v cho bit bn v no l bn v c khớ ?bn v xõy dng? Bn v c khớ Bn v xõy dng Bi 11 I KHI NIM CHUNG II BN V MT BNG TNG TH III CC HèNH BIU DIN NH I KHI NIM CHUNG Bn vvxõy dng 1.Bn xõydng dngbao baogm gmbn bnv vcỏc cỏccụng cụngtrỡnh trỡnhxõy nh: nhno? ca, cu ng, bn cng - Trong bi ny ch trỡnh by bn v cụng trỡnh xõy dng hay gp nht, ú l bn v nh 2.BN V NH I KHI NIM CHUNG Bn v nh :L bn v th hin hỡnh dng,kớch thc v Bn v nh th hin ni dung gỡ ? cu to ca ngụi nh => Ngi thi cụng cn c vo bn v xõy dng ngụi Trong h s giai on thit k s b mt ngụi nh thng cú cỏc loi bn v sau: Bn v mt bng tng th Bn v cỏc hỡnh biu din ngụi nh: -Mt bng -Mt ng -Mt ct Ngoi cú th thờm hỡnh chiu phi cnh hoc hỡnh chiu trc o bờn ngoi v bờn ngụi nh II BN V MT BNG TNG TH õy l hỡnh chiu cab cụng Hỡnh chiu phi cnhgỡton cụngtrỡnh? trỡnh trng hc II BN V MT BNG TNG TH biu din cỏc loi cụng trỡnh, ng sỏ,cõy xanhtrờn bn v mt bng tng th,ngi ta dựng cỏc kớ hiu qui c bng hỡnh v qui nh TCVN nh sau: II BN V MT BNG TNG TH Bn v mt bng tng th ca mt trng hc So sỏnhmt s bng khỏc tng nhauth gia mt bng tng chi th tit vi,hỡnh -Trờn khụng biu din dựngchiu kớ hiu bng biu vt th xanh, n gin ? i biu din din cụngmt trỡnh , cõy ng III CC HèNH BIU DIN NGễI NH Gm cú: cỏc mt bng, mt ng v mt ct Cỏc hỡnh biu din ca mt ngụi nh tng n gin III CC HèNH BIU DIN NGễI NH III CC HèNH BIU DIN NGễI NH biu din cỏc b phn cu to ngụi nh hay c,thit b nh:ca i, ca s,cu thang ng dc,thit b cp v thoỏt nctrờn bn v cỏc hỡnh biu din ngụi nh,ngi ta dựng cỏc kớ hiu qui c bng hỡnh v qui nh TCVN nh sau: 1.Mt bng III CC HèNH BIU DIN Mt bng tng NGễI Mt bng tng -L hỡnh ct bng ca ngụi nh c ct bi mt phng nm ngang Bn v mt bng l gỡ ? NH i qua ca s +Th hin vbng trớ , kớch cath tng vỏch ngn, Bn v mt cathc ngụi nh hin, ni dung gỡ ca ? i, ca s,cu thang + Th hin vic b trớ cỏc phũng vi c ni tht, thit b nh bn , gh , ging L hỡnh biu din quan trng nht ca ngụi nh Nu ngụi nh cú nhiu tng thỡ phi cú bn v mt bng riờng cho tng tng 1.Mt bng III CC HèNH BIU DIN NGễI NH Mt bng tng Mt bng tng c im:2 mt bng c b trớ gn ging nhau.Phớa trờn snh vo tng l ban cụng ca tKí hiệu cầu thang mặt tầng có Song sánh2 khác kí hiệu cầu thang mặt tầng thang bị cắt lìa; mặt vàmột mặt cánh tầng 2? tầng có hai cánh thang Mt bng tng siờu th Mờ Linh PLAZA 2.Mt ng : Bnng v mt ngchiu ca ngụi -Mt l hỡnh III nh lgúc gỡ ?ca ngụi nh lờn vuụng CC mt mt phng thng ng -Mt ng cú th l : HèNH + Mt chớnh (hỡnh chiu ng ngụi nh) BIU + Mt bờn(hỡnh chiu cnh ngụi nh) Ni dung chớnh ca bn v NGễI - Mt mtng ngTh l gỡhin ? hỡnh dỏng , s cõn i v v p NH bờn ngoi ngụi nh DIN So sánh khác Mặt đứng nhà mặt đứng vẽ nét mảnh, nhà vớibiểu hình chiếu không diễn phần đứng khuất,và có hình thể vẽ chiếu thêm cạnh vật thể? Mt ng - Khi quan sỏt mt ng III cn i chiu vi cỏc CC mt bng hiu rừ cỏc b phn ngụi nh HèNH BIU DIN NGễI NH Mt bng tng Mt bng tng 3.Mt ct : III CC HèNH BIU DIN NGễI NH -Mt l hỡnh Bnct v mt ctct cato ngụi bi phng ct song nhmt l gỡ ? song vi mt mt ng ca ngụi Hỡnh bờn l hỡnh ct song Bn v v mtvi ct catrc ngụi nh Song song mt v -Th hin kt cu cỏc song vi trc hay mt th hin ni dung gỡ ?u ct quamt cỏnh thang b phn ngụinh? nh v bờn ca ngụi tiờn ca cu thang kớch thc theo chiu cao ca cỏc tng nh, kớch thc cu thang, mỏi, ca i,ca s, sn,mỏi,múng III CC Mt bng HèNH BIU DIN NGễI Mt ct Hỡnh ct NH Trờn Ch ramt sbng khỏc v mt bng mtcỏc ct phn ca ngụi nh vi mtgia ct khụng biuvdin khut hỡnh ct ca mt vt th ? CU HI TRC NGHIM Cõu 1: Chn cõu tr li ỳng nht: Trong cỏc hỡnh biu din ngụi nh, hỡnh no l quan trng nht? A Mt ng B Mt ct C Mt bng D C ba hỡnh trờn CU HI TRC NGHIM Cõu 2: Chn cõu tr li ỳng: Trong cỏc hỡnh biu din ngụi nh, mt bng l: A Hỡnh chiu bng B Hỡnh chiu cnh C Hỡnh ct bng D Hỡnh ct cnh CHC THY Cễ SC KHO CC EM HC TP TT CHC ... 3.Quan sỏt cỏc bn v sau v cho bit bn v no l bn v c khớ ?bn v xõy dng? Bn v c khớ Bn v xõy dng Bi 11 I KHI NIM CHUNG II BN V MT BNG TNG TH III CC HèNH BIU DIN NH I KHI NIM CHUNG Bn vvxõy dng 1.Bn... bn v nh 2.BN V NH I KHI NIM CHUNG Bn v nh :L bn v th hin hỡnh dng,kớch thc v Bn v nh th hin ni dung gỡ ? cu to ca ngụi nh => Ngi thi cụng cn c vo bn v xõy dng ngụi Trong h s giai on thit k... bng tng th l gỡ ?ng -Th hin vmt trớ cỏc cụngtng trỡnh vi h thng xỏ cõy xanh Bn v bng th th hin ni dung gỡ ? nh hng cỏc cụng trỡnh, trờn bn v mt bng tng th thng v mi tờn ch hng bc II BN V MT BNG
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 11 ban ve xay dung (2) , bai 11 ban ve xay dung (2) , bai 11 ban ve xay dung (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay