ban ve co khipp moi

27 44 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Chµo mõng thÇy c« vµ c¸c em häc sinh KiĨm tra bµi C©u hái : Nêu c¸c néi dung c¬ b¶n cđa c«ng viƯc thiÕt kÕ I BẢN VẼ CHI TIẾT NỢI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT Quan s¸t B¶n vÏ chi tiÕt Đọc nội dung vẽ này? Nhóm 1: Đọc hình biểu diễn: hình dạng,các loại hình chiếu, hình cắt Nhóm 2: Đọc kích thước vẽ: -Kích thước chung -Kích thước lỗ …… Nhóm 3: Đọc u cầu kĩ thuật : -Gia cơng -Xử lí bề mặt Nhóm 4: Tìm hiểu Cơng dụng vẽ chi tiết - C¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt: ? Tiến hành lập vẽ chi tiết giá đỡ  Chi tiết 10 38 Φ25 100 Chi tiết 50 Mạ k ẽ m 12 2lỗΦ12 R R1 100 Làm tù cạnh Trường THPT Gio Linh Lớp 12 B6 II BẢN VẼ L¾P NỢI DUNG CỦA BẢN VẼ l¾p Quan s¸t B¶n vÏ l¾p Đọc nội dung vẽ này? Nhóm 1: đọc hình biểu diễn: + Bản vẽ lắp gồm hình chiếu hình cắt nào?Chúng vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy? Nhóm 2: Đọc bảng kê: Bộ giá đỡ gồm chi tiết ? Số lượng bao nhiêu? Nhóm 3: Cách tháo lắp chi tiết: -Trình tự tháo -Trình tự lắp Nhóm 4: Tìm hiểu cơng dụng vẽ lắp Bản vẽ lắp giá đỡ CŨNG CỐ • Em nêu trình tự lập vẽ chi tiết? Chọn câu • Bản vẽ chi tiết : • A.Thể :hình dạng,kích thước u cầu kĩ thuật chi tiết • B.Trình bày hình dạng vị trí tương quan chi tiết • C.Thể hình dạng,lắp ráp chi tiết • D.Trình bày hình dạng, kích thước ,cơng dụng chi tiết Chọn câu • Bản vẽ chi tiết dùng để: A.Lắp ráp chi tiết B.Chế tạo chi tiết C Kiểm tra chi tiết D Cả đáp án C,B • Hãy đọc vẽ chi tiết sau : A-A B B-B 12 10 10 B 2lỗ ɸ12 A 290 A u cầu kĩ thuật Mặt ngồi mạ kẽm Vật liệu thép TẤM ĐẾ Người vẽ Kiểm tra 02.07 Tỉ lệ 1:2 Bài số 03 Dặn dò • Về nhà xem lại ,đọc trước 10, chuẩn bị dụng cụ vật liệu để thực hành C¶m ¬n thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ... C©u hái : Nêu c¸c néi dung c¬ b¶n cđa c«ng viƯc thiÕt kÕ I BẢN VẼ CHI TIẾT NỢI DUNG CỦA BẢN VE CHI TIẾT Quan s¸t B¶n vÏ chi tiÕt Đọc nội dung vẽ này? Nhóm 1: Đọc hình biểu diễn: hình dạng,các... R1 100 Làm tù cạnh • Chi tiết Trường THPT Gio Linh Lớp 12 B6 II BẢN VẼ L¾P NỢI DUNG CỦA BẢN VE l¾p Quan s¸t B¶n vÏ l¾p Đọc nội dung vẽ này? Nhóm 1: đọc hình biểu diễn: + Bản vẽ lắp gồm hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve co khipp moi , ban ve co khipp moi , ban ve co khipp moi , I. BẢN VẼ CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay