ban ve co khi 5

19 30 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

nguyễn quang ngọc sơn MỤC TIÊU   Biết nội dung vẽ chi tiết vẽ lắp Biết cách lập vẽ chi tiết nguyễn quang ngọc sơn I BẢN VẼ CHI TIẾT NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT Trình tự đọc Khung tên Hình biểu diễn Kích thước Nội dung - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - TỉBản lệ vẽ chi Nội dung củadùng để vẽ Trình tự đọc vẽ tiết chiếu bằng - Tên gọi hình chichiếu tiết làthế gì?nào? Hình chi tiết nhưgì? làm Hình cắt ở hình chiếu đứng - Vị trí hình cắt - Kích thước chung chi tiết - Kích thước định hình chi tiết - Kich thước định vị chi tiết - Gia công Yêu cầu kĩ thuật - Xử lí bề mặt Tổng hợp Giá đỡ (hình 9.1) - Giá đỡ - Thép - 1:2 Mô tả hình dạng cấu tạo chi tiết nguyễn quang ngọc sơn ở hình chiếu cạnh - 100 - 12, lỗ Ø 12, lỗ Ø 25 - 50, 38 - Làm tù cạnh - Mạ kẽm - Giá đỡ hình chữ V vuông - Dùng để đỡ trục lăn giá đỡ A-A B-B R3 12 B 100 Ø25 R15 100 B A lỗØ12 A Yêu cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 100 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Bài số 09:01 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A nguyễn quang ngọc sơn CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT nguyễn quang ngọc sơn nguyễn quang ngọc sơn BƯỚC 1: Bố trí hình biều diễn khung tên nguyễn quang ngọc sơn BƯỚC 2: Vẽ mơ nguyễn quang ngọc sơn BƯỚC 3: Tô đậm A-A B-B B B A A nguyễn quang ngọc sơn BƯỚC 4: Ghi phần chữ A-A B-B R3 12 B 100 Ø25 R15 100 B A lỗØ12 A Yêu cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 100 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Bài số 09:01 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A nguyễn quang ngọc sơn 100 Ø25 12 R3 R15 lỗ Ø12 nguyễn quang ngọc sơn 100 100 Ø25 12 R3 R15 lỗ Ø12 nguyễn quang ngọc sơn 100 100 Ø25 12 R3 R15 lỗØ12 nguyễn quang ngọc sơn 100 CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Bước 1: Bố trí hình biểu diễn khung tên Bố trí hình biểu diễn vẽ bằng đương trục đương bao hình biểu diễn Bước 2: Vẽ mơ Lần lược vẽ hình dạng bên phần bên phận, vẽ hình cắt mặt cắt… Bước 3:Tô đậm Kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét không cần thiết, kí hiệu vật liệu, ghi kích thước tô đậm Bước 4: Ghi phần chữ Ghi kích thước, yêu cầu kĩ thuật nội dung khung tên… Kiểm tra hoàn thiện vẽ nguyễn quang ngọc sơn II BẢN VẼ LẮP Trình tự đọc Khung tên Bảng kê Hình biểu diễn Kích thước Phân tích chi tiết Tổng hợp Nội dung Bộ giá đỡ (hình 9.4) - Bộ giá đỡ - Tên gọi chi tiết -vẽ 1:2 - Tỉ lệ Bản vẽ lắp dùng Trình tự đọc vẽ Nội dung bản lắpđể nào?-Tấm đỡ lắplàm làthế gì? gì? - Tên gọi chi tiết số lượng chi tiết - Giá đỡ - Vít M6x24 - Hình chiếu bằng Tên gọi hình chiếu, hình cắt - Hình cắt ở hình chiếu đứng ở hình chiếu cạnh - Kích thước chung - 290, 112, 100 - Kích thước lắp giữa chi tiết - M6x24 - Kích thước xác định khoảng - 164,50 giữa chi tiết - Giá đỡ đặt tấm đỡ Vị trí chi tiết - Vít M6x24 cố định giá đỡ tấm đỡ -Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3 -Trình tự tháo, lắp - Đỡ trục lăn - Công dụng sản phẩm nguyễn quang ngọc sơn 40 74 112 Ø25 50 100 164 290 TT Vít M6x24 Giá đỡ Tấm đỡ Chi tiết BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Thép Thép Thép Vật liệu Số lg Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Ghi Bài số 09:02 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A nguyễn quang ngọc sơn 40 Ø25 74 112 50 100 164 290 Vít M6x24 Thép Giá đỡ Thép Tấm đỡ Thép TT Chi tiết Số lg BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra nguyễn quang ngọc sơn Vật liệu Ghi Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1: 09:02 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu bước lập bản vẽ chi tiết Bản vẽ lắp dùng để làm gì? nguyễn quang ngọc sơn nguyễn quang ngọc sơn ... 11A nguyễn quang ngọc sơn 100 Ø 25 12 R3 R 15 lỗ Ø12 nguyễn quang ngọc sơn 100 100 Ø 25 12 R3 R 15 lỗ Ø12 nguyễn quang ngọc sơn 100 100 Ø 25 12 R3 R 15 lỗØ12 nguyễn quang ngọc sơn 100 CÁCH LẬP... cạnh - 100 - 12, lỗ Ø 12, lỗ Ø 25 - 50 , 38 - Làm tù cạnh - Mạ kẽm - Giá đỡ hình chữ V vuông - Dùng để đỡ trục lăn giá đỡ A-A B-B R3 12 B 100 Ø 25 R 15 100 B A lỗØ12 A Yêu cầu kĩ thuật... 100 Ø 25 R 15 100 B A lỗØ12 A Yêu cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 100 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Bài số 09:01 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A nguyễn quang ngọc sơn 100 Ø 25 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve co khi 5 , ban ve co khi 5 , ban ve co khi 5 , CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay