ban ve co khi

24 39 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Chµo c¸c thÇy c« vµ c¸c em häc sinh KiĨm tra bµi cò C©u hái : • Tr×nh bµy c¸c giai ®o¹n c¬ b¶n cđa c«ng viƯc thiÕt kÕ ? • C¸c lo¹i b¶n vÏ kÜ tht ? Các giai đoạn thiết kế Hình thành ý tưởng Xác định đề tài thiết kế Thu thập thơng tin Tiến hành thiết kế Làm mơ hình thử nghiệm Chế tạo thử Khơng đạt Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế Lập hồ sơ kỹ thuật I BẢN VẼ CHI TIẾT NỢI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT Quan s¸t B¶n vÏ chi tiÕt Tr¶ lêi c©u hái sau : B¶n vÏ chi tiÕt thĨ hiƯn néi dung g× ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? - Néi dung cđa b¶n vÏ chi tiÕt: Bản vẽ chi tiết thể hiện: - Hình biễu diễn - Kích thước - Yêu cầu kó thuật - Khung tên  Bản vẽ chi tiết dùng ®Ĩ chế tạo va økiểm tra chi tiết  ? Trình tự đọc vẽ chi tiết I BẢN VẼ CHI TIẾT Tr×nh tù ®äc b¶n vÏ chi tiÕt Trình tự đọc Khung tên Hình biểu diễn Kích thước Nợi dung chính - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ Trình tự đọc bản vẽ - Hình chiếu bằng - Tên gọi hình chiếu - Hình cắt ở hình chiếu đứng - Vị trí hình chicắttiết thế nào? - Kích thước chung của chi tiết - Kích thước định hình của chi tiết - Kich thước định vị của chi tiết - Gia cơng u cầu kĩ tḥt - Xử lí bề mặt Tởng hợp Giá đỡ (hình 9.1) - Giá đỡ - Thép - 1:2 Mơ tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết và ở hình chiếu cạnh - 100 - 12, lỡ Ø 12, lỡ Ø 25 - 50, 38 - Làm tù cạnh - Mạ kẽm - Giá đỡ hình chữ V - Dùng để đỡ trục và lăn bợ giá đỡ I BẢN VẼ CHI TIẾT - C¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt: ? Tiến hành lập vẽ chi tiết giá đỡ Ph¬ng ph¸p:     Hiểu rõ công dụng, yêu cầu kó thuật chi tiết Phân tìch hình dạng kết cầu chi tiết Chọn phương án biểu diễn (hình chiếu, hình cắt mặt cắt…) Chọn khổ giấy, tỉ lệ vẽ vẽ theo bước sau:  Bước  Bước  Bước  Bước Bớ trí hình biểu diễn và khung tên Bớ trí hình biểu diễn vẽ bằng đường trục và đường bao hình biểu diễn Vẽ mờ Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên của bợ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt… Tơ đậm Kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét khơng cần thiết, kí hiệu vật liệu, ghi kích thước và tơ đậm Ghi phần chữ Ghi kích thước, u cầu kĩ tḥt và nợi dung khung tên…Kiểm tra và hoàn thiện vẽ II BẢN VẼ L¾P NỢI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP Quan s¸t B¶n vÏ l¾p Tr¶ lêi c©u hái sau : B¶n vÏ l¾p thĨ hiƯn néi dung g× ? Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Néi dung b¶n vÏ l¾p: • Bản vẽ lắp trình bày: - Hình biểu diễn Kích thước Bảng kê Khung tên • Bản vẽ lắp dùng để l¾p ráp chi tiết ? Trình tự đọc vẽ lắp Các chi tiết tháo Bản vẽ lắp giá đỡ II BẢN VẼ LẮP Trình tự đọc Khung tên Bảng kê Hình biểu diễn Kích thước Phân tích chi tiết Tởng hợp Bợ giá đỡ (hình 9.4) Nợi dung chính - Tên gọi chi tiết - Tỉ lệ - Bợ giá đỡ - 1:2 -Tấm đỡ - - Tên gọi chi tiết vàtự sớ lượng chi vẽ - Giá đỡ - Trình đọc bản tiết Vít M6x24 - lắp thế nào? Hình chiếu bằng Tên gọi hình chiếu, hình cắt - Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh - Kích thước chung - 290, 112, 100 - Kích thước lắp giữa các chi tiết - M6x24 - Kích thước xác định khoảng - 164,50 cách giữa các chi tiết - Giá đỡ đặt tấm đỡ Vị trí của các chi tiết - Vít M6x24 cớ định giá đỡ và tấm đỡ -Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3 -Trình tự tháo, lắp - Cơng dụng của sản phẩm - Đỡ trục và lăn Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu bước lập bản vẽ chi tiết Bản vẽ lắp dùng để làm gì? BẢN VẼ TAY QUAY BẢN VẼ SÚNG AK 47 C¶m ¬n thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ... tháo, lắp - Cơng dụng của sản phẩm - Đỡ trục và lăn Bản ve chi tiết dùng để làm gì? Nêu bước lập bản ve chi tiết Bản ve lắp dùng để làm gì? BẢN VẼ TAY QUAY BẢN VẼ SÚNG AK 47 C¶m... Kích thước Nợi dung chính - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ Trình tự đọc bản ve - Hình chiếu bằng - Tên gọi hình chiếu - Hình cắt ở hình chiếu đứng - Vị trí hình... CỦA BẢN VẼ LẮP Quan s¸t B¶n vÏ l¾p Tr¶ lêi c©u hái sau : B¶n vÏ l¾p thĨ hiƯn néi dung g× ? Bản ve lắp dùng để làm gì? Néi dung b¶n vÏ l¾p: • Bản vẽ lắp trình bày: - Hình biểu diễn Kích
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve co khi , ban ve co khi , ban ve co khi , I. BẢN VẼ CHI TIẾT, I. BẢN VẼ CHI TIẾT 2 - C¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay