ban ve co khi cuc hay

30 42 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

TiÕt 14: Bµi TiÕt 13 Bµi B¶n vÏ c¬ khÝ I- B¶n vÏ chi tiÕt A-A B-B Ø25 38 100 B 12 R3 R15 100 B A 50 38 Yêu cầu kỹ thuật : Làm tù cạnh Mạ kẽm lỗØ12 A 100 GIÁ ĐỢ Người vẽ Khánh Vy Kiểm tra 10.07 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 06.01 Trường THPT Hàn Thuyên Lớp 11A5 TiÕt 14 Bµi B¶n vÏ c¬ khÝ I- B¶n vÏ chi tiÕt Kích thước xá định độ lớn giá đỡ 100x100x100, định vị: khoảng cách lỗ Ø 12 50, khoảng cách lỗ Ø 25 với đỉnh giá đỡ 38 Làm tù cạnh, mạ kềm, ghi lời văn cuối vẽ, ngồi ghi ký hiệu độ nhám Ø25 100 B R3 R15 Dùng để đỡ trục lăn giá đỡ , giá đỡ có dạng chữ L Hình biểu diễn vẽ giá đỡlàgồm Các hình biểu diễn vẽđịnh giá đỡ Bản Kích u Kích vẽ cầu thước thước giácủa đỡ định xác giá dùng định đỡ hình để độ làm gì? lớn, giá Ghi gì? đỡ Phân vị bao tích hình nào? xây dựng dựa phép chiếu nào? hình giánhững đỡ dạng nhiêu? bao củanhiêu? giá đỡ? B-B 38 A-A 100 B 38 A 50 Kích thước định hình bề dẫy giá 12, lỗ cố định giá với đỡ Ø 12, lỗ đỡ trục lăn Ø 25, Được xây dựng dựa sở phương pháp chiếu vng góc 12 Gồm hình chiếu vng góc hình cắt tồn phần hình chiếu đứng, cạnh 2lỗ Ø12 A Yêu cầu kỹ th Làm tù cạn Mạ kẽm 100 GIÁ ĐỢ Người vẽ Khánh Vy 10.07 Kiểm tra Vật liệuTỉ lệBài số Thép : 06.01 Trường THPT Hàn Thu Lớp 11A5 TiÕt 14 Bµi B¶n vÏ c¬ khÝ I- B¶n vÏ chi tiÕt Néi dung cđa b¶n vÏ chi tiÕt C¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt Tõ Tõ tr¸i Tõ tríc trªn Bài 9: BẢN VẼ CƠ KHÍ I BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết - Quan sát cách vẽ - Hai bạn ngồi kế bên trao đổi nhanh - Cho biết bước lập vẽ 10 38 Φ25 100 Chi tiết 50 Mạ k ẽ m 12 2lỗΦ12 R R1 100 Làm tù cạnh Tr×nh tù lËp Bíc 1: a) Tr×nh tù lËp Bíc 2: B-B A-A B B A A b) 10 Điểm Bản vẽ lắp gồm loại hình biểu diễn nào? A Hình chiếu vng góc B Hình cắt, mặt cắt C Hình chiếu trục đo, phối cảnh D Cả A B Hoan hơ bạn trả lời Rất tiếc bạn sai 10 điểm Bộ giá đỡ gồm chi tiết nào?Số lượng bao nhiêu? A Vít M6x24 B giá đỡ C 4vít,2 giá đỡ, đỡ D đỡ Hoan hơ bạn trả lời Rất tiếc bạn sai BẠN Đà NHẬN ĐƯỢC MỘT PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY CỦA LỚP 20 điểm Cách tháo lắp chi tiết giá đỡ nào? A tháo 3-2-1 lắp 1-2-3 B Tháo 2-3-1 lắp 1-2-3 C Tháo 1-2-3 lắp 3-2-1 D Tháo 3-2-1 lắp 2-3-1 Hoan hơ bạn trả lời Rất tiếc bạn sai 20 Điểm A B Các kích thước ghi vẽ kích thước phận nào? Kích thước chung Kích thước lắp phận C KT khoảng cách chi tiết D Gồm ba kích thước Hoan hơ bạn trả lời Rất tiếc bạn sai Trình tự đọc Khung tên Bảng kê Hình biểu diễn Nội dung - Tên gọi s¶n phÈm - Tỉ lê - Tên gọi chi tiết số lượng chi tiết Tên gọi hình chiếu, hình cắt - Kích thước chung Kích thước Phân tích chi tiết Tổng hợp - Kích thước lắp chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách chi tiết Vị trí chi tiết -Trình tự tháo, lắp - Cơng dụng sản phẩm Bé giá đỡ (hình 9.4) - Bộ giá đỡ - 1:2 -Tấm đỡ - - Giá đỡ - - Vít M6x24 - - Hình chiếu bằng - Hình cắt ở hình chiếu đứng ở hình chiếu cạnh - 290, 112, 100 - M6x24 - 164, 50, 40 - Giá đỡ đặt đỡ - Vít M6x24 cố định giá đỡ đỡ -Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3 - Đỡ trục lăn cđng cè Hoµn thµnh s¬ ®å néi dung cđa b¶n vÏ chi tiÕt NéI DUNG CđA B¶N VÏ chi tiÕt H×nh biĨu diƠn KÝch th íc Yªu cÇu kÜ tht Khung tªn cđng cè Hoµn thµnh s¬ ®å c¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt C¸ch lËp B¶N VÏ chi tiÕt Bè trÝ h×nh biĨu diƠn, khung tªn VÏ mê T« ®Ëm Ghi phÇn ch÷ vµ néi dung khung tªn cđng cè Hoµn thµnh s¬ ®å néi dung cđa b¶n vÏ l¾p NéI DUNG CđA B¶N VÏ L¾P H×nh biĨu diƠn KÝch th íc B¶ng kª Khung tªn cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: Ghi kích thước vµo b¶n vÏ Ghi c¸c yªu cÇu kÜ tht vµ néi dung khung tªn gäi lµ bíc lµm g×? A.T« ®Ëm B.VÏ mê C.Ghi phÇn ch÷ D.Bè trÝ c¸c h×nh biĨu diƠn vµ khung tªn cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: LÇn lỵt vÏ h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ phÇn bªn cđa c¸c bé phËn, vÏ h×nh c¾t vµ mỈt c¾t…gäi lµ bíc lµm g×? A.T« ®Ëm B Ghi phÇn ch÷ C Bè trÝ c¸c h×nh biĨu diƠn vµ khung tªn D VÏ mê cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ĩ lµm g×? A §Ĩ chÕ t¹o vµ kiĨm tra chi tiÕt B §Ĩ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt C §Ĩ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt D.§Ĩ l¾p r¸p vµ kiĨm tra chi tiÕt cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: B¶n vÏ l¾p dïng ®Ĩ lµm g×? A §Ĩ chÕ t¹o vµ kiĨm tra chi tiÕt B §Ĩ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt C §Ĩ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt D.§Ĩ l¾p r¸p vµ kiĨm tra chi tiÕt Híng dÉn vỊ nhµ • • Trả lời câu hỏi 1, làm tập trang 52 ở cuối học sách giáo khoa Ch̉n bị cho sau: Bài 11: Bản vẽ xây dựng tro choi ngơi may man ppt.shs
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve co khi cuc hay , ban ve co khi cuc hay , ban ve co khi cuc hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay