Bai 9 ban ve co khi 3

14 37 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:57

BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ NỘI DUNG I - BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ BÀI : BẢN KIỂM TRAVẼ BÀICƠ CŨKHÍ NỘI DUNG Hãy trình bày loại vẽ kĩ thuật mà em biết I - BẢN VẼ CHI TIẾT Trả Lời : Nội dung + Bản vẽ kĩ thuật gồm có vẽ khí bản vẽ chi tiết vẽ xây dựng - Bản vẽ khí, gồm vẽ liên quan đến thiết kế, Cách lập vẽ chế tạo, lắp ráp, kiểm tra,… máy móc thiết bị chi tiết - Bản vẽ xây dựng, gồm vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra… công trình kiến trúc II - BẢN LẮP dựng vàVẼxây CỦNG CỐ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ NỘI DUNG I - BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ NỘI DUNG I - BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ I- BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết - Bản vẽ chi tiết thể hình dạng, kích thước yêu cầu kĩ thuật chi tiết - Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo kiểm tra chi tiết Cách lập vẽ chi tiết (SGK) * Các bướcHãy lậptrình bày vẽ chi nộitiết: dung vẽ chi tiết BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ NỘI DUNG II – BẢN VẼ LẮP * Nội dung vẽ lắp I - BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ - Bản vẽ lắp trình bày hình dạng vị trí tương quan nhóm chi tiết lắp ghép với - Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp chi tiết Hãy trình bày nội dung vẽ lắp BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ NỘI DUNG I - BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ CỦNG CỐ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Học cũ tìm hiểu trước nội dung 10 – Thực hành: Lập vẽ chi tiết sản phẩm khí đơn giản BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ NỘI DUNG I - BẢN VẼ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ B R3 B 38 A 50 Nội dung vẽ chi tiết 100 ∅ 25 R15 Cách lập vẽ chi tiết B-B 38 A-A 12 ĐỌC NỘI DUNG BẢN NỘI DUNG VẼ CHI TIẾT CỦA I - BẢN VẼ GIÁ ĐỠ CHI TIẾT lỗ ∅ 12 A 100 Yêu cầu kĩ thuật làm tù cạnh mạ kẽm 100 II - BẢN VẼ LẮP GIÁ ĐỠ CỦNG CỐ Người vẽ Kiểm tra Minh Đức 11.6 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 06.01 Trường THPT Hà Tĩnh Lớp 11B chi tiết B-B 38 A-A B 12 R3 R15 B 38 A 100 ∅ 25 50 Bước Ghi Bố trí kích Bước Vẽ Tô mờ đậm thước hình biểu -các lượt NỘI DUNG - Lần Trước khivẽtô diễn, khung tên bên -hình Đo dạnh kích đậm cầnghi kiểm tra phần thước chi tiết -sai trívà hình sót, tẩy xóa IBố - BẢN VẼ CHItrong TIẾT ,bên ghi cácnétyêu cầu biểu diễn không phận, hình cắt, kĩ nội vẽvẽbằng cầnthuật, thiết, kẽ dung mặt …… khung tên… đường trụ vàmặt Nộicắt dung gạch vẽ tra chibao tiết kiểm hoàn đường hình cắt, đường gióng thành ghi vẽ biểu diễn đường kích Cáchthước lập …… vẽ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ lỗ ∅ 12 A 100 Yêu cầu kĩ thuật làm tù cạnh mạ kẽm 100 II - BẢN VẼ LẮP GIÁ ĐỠ CỦNG CỐ Người vẽ A Sơn Kiểm tra 07.11 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 09.02 Trường THPT Duy Tân Lớp 11B2 ĐỌC NỘI DUNG BẢN NỘI DUNG VẼ LẮP CỦA GIÁ I - BẢN VẼ BỘ ĐỠ CHI TIẾT Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ QUY ĐỌC NỘI DUNG BẢN VẼ CHI TIẾT ĐỌCTRÌNH NỘI BÀI DUNG VẼ CHI TIẾT CỦA GIÁ ĐỠ :BẢN BẢN VẼ CƠ KHÍ Trình tự đọc NỘI DUNG Khung tên Các hình biểu diễn I - BẢN VẼ CHI TIẾT Hình dạng, kết cấu, kích Nội thước dung ( kích vẽ chi tiết thể, thước tổng kích thước định vị) Cách lập vẽ chi tiết Yêu cầu kĩ thuật II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ Nội dung - Tên chi tiết: Giá đỡ ; vật liệu: Thép; tỉ lệ : 1:2; ……… - Gồm hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh kết hợp với hình cắt - Giá đỡ có hình dạng gần chữ V - Chiều dài, chiều cao, chiều rộng 100mm; bề dày 12mm - Phần thẳng đứng có lỗ trụ nằm ngang có đường kinh ∅25, tâm lỗ trụ cách mét 38mm - Phần nằm ngang có hai lỗ trụ có đường kính ∅12, tâm hai lỗ trụ cách mép trái 38mm cách 50mm Làm tù cạnh ( góc có bán kinh R3, góc bên có bán kính R15) Mạ kẽm BÀI 9NỘI : BẢN VẼCỦA CƠ BẢN KHÍ ĐỌC TRÌNH NỘI DUNG VẼ LẮP CỦA BỘ GIÁ ĐỠ QUY ĐỌCBẢN DUNG VẼ LẮP Trình tự đọc Nội dung Khung tên Tên chi tiết : Bộ giá đỡ; tỉ lệ 1:2 … NỘI DUNG I - Bảng BẢN VẼkê CHI TIẾT Nội dung bảnCác vẽ chihình tiết Tấm đỡ; số lương: 1; vật liệu: thép Giá đỡ ; số lượng: 2; vật liệu: thép 3.Vít M6X 24; số lượng: 4; vật liệu : thép biểu diễn Cách lập vẽ Hình dạng, Vị trí định chi tiết vị, quan hệ vị trí định vị, quan ghép, hệ lắp ghép,lắp khoản kích thước… ( kích cách lắp ghép thước tổng thể, kích chi tiết.vi, khoản thước định II - BẢN VẼ LẮP cánh lắp ghép) CỦNG CỐ - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh kết hợp với hai hình cắt - Hai giá đỡ đặt cố định đỡ vít M6 X 24 - Hai giá đỡ đặt cách theo chiều dài 40mm; tính từ tâm hai vít M6X 24 164mm khoản cách giữ hai vít theo chiều rộng 50mm BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ I - BẢN VẼ CHI TIẾT Từ Từ NỘI DUNG trá i tr ướ c Nội dung vẽ chi tiết Từ Cách lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ Câu 1: Bản vẽ chi tiết gì? Bản vẽ chi tiết giá đỡ gồm hình chiếu xây dựng phương pháp NỘI DUNG chiếu góc thứ Trả lời: I - BẢN VẼ CHI TIẾT - Bản vẽ chi tiết thể hình dạng, kích thước yêu cầu kĩ thuật chi tiết Bản vẽcủachi tiết giá đỡ gồm hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, 1.- Nội dung vẽ chi tiết hình chiếu cạnh xây dựng phương pháp chiếu góc thứ Cách vẽ Câulập2:bản Điểm chi tiết khác công dụng vẽ chi tiết vẽ lắp gì? Trả lời: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo kiểm tra chi tiết vẽ lắp II - BẢN VẼ LẮP dùng để lắp ráp chi tiết CỦNG CỐ ... THPT Hà Tĩnh Lớp 11B chi tiết B-B 38 A-A B 12 R3 R15 B 38 A 100 ∅ 25 50 Bước Ghi Bố trí kích Bước Vẽ Tô mờ đậm thước hình biểu -các lượt NỘI DUNG - Lần Trước khivẽtô diễn, khung tên bên -hình... trụ cách mét 38 mm - Phần nằm ngang có hai lỗ trụ có đường kính ∅12, tâm hai lỗ trụ cách mép trái 38 mm cách 50mm Làm tù cạnh ( góc có bán kinh R3, góc bên có bán kính R15) Mạ kẽm BÀI 9NỘI : BẢN... lập vẽ chi tiết II - BẢN VẼ LẮP CỦNG CỐ BÀI : BẢN VẼ CƠ KHÍ B R3 B 38 A 50 Nội dung vẽ chi tiết 100 ∅ 25 R15 Cách lập vẽ chi tiết B-B 38 A-A 12 ĐỌC NỘI DUNG BẢN NỘI DUNG VẼ CHI TIẾT CỦA I - BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 ban ve co khi 3 , Bai 9 ban ve co khi 3 , Bai 9 ban ve co khi 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay