Bai 9 ban ve co khi

23 45 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:57

TiÕt 14: Bµi b¶n vÏ c¬ khÝ b¶n vÏ c¬ khÝ b¶n vÏ chi tiÕt b¶n vÏ l¾p BẢN VẼ CHI A-A Ø25 38 TIẾT B-B 100 B 12 R3 R15 100 B 38 Yêu cầu kỹ thuật : Làm tù cạnh Mạ kẽm A 50 A lỗ Ø12 100 Vật liệu GIÁ ĐỢ Người vẽ Kiểm tra Khánh Vy Thép 10.07 Tỉ lệ Bài số 1:2 06.01 I- B¶n vÏ chi tiÕt A-A Ø25 38 Em h·y ®äc b¶n vÏ chi B-B 100 B R3 12 tiÕt gi¸ ®ì? R15 100 B 38 Yêu cầu kỹ thuật : Làm tù cạnh Mạ kẽm A 50 A lỗ Ø12 100 Vật liệu GIÁ ĐỢ Người vẽ Kiểm tra Khánh Vy Thép 10.07 Tỉ lệ Bài số 1:2 06.01 Trình tự đọc Nợi dung chính - Tên gọi chi tiết Khung tên - Vật liệu - Giá đỡ - Thép A-A B-B - 1:2 38 - Tỉ lệ Giá đỡ (hình 9.1) - Tên gọi hình chiếu - Hình cắt ở hình chiếu đứng và - Vị trí hình cắt ở hình chiếu cạnh 100 12 Hình biểu diễn Ø25 B - Hình chiếu bằng R3 R15 100 B - Kích thước chung của chi tiết - 100 - Kích thước định hình của chi tiết - 12, lỡ Ø 12, lỡ Ø 25 - Kich thước định vị của chi tiết - 50, 38 38 Yêu cầu kỹ thuật : Làm tù cạnh Mạ kẽm A u cầu kĩ tḥt - Gia cơng - Làm tù cạnh - Xử lí bề mặt - Mạ kẽm 50 Kích thước 2lỗ Ø12 A 100 Vật liệu GIÁ ĐỢ Người vẽ Kiểm tra - Giá đỡ hình chữ V Mơ tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết Tởng hợp - Dùng để đỡ trục và lăn bợ giá đỡ Khánh Vy Thép 10.07 Tỉ lệ Bài số 1:2 06.01 I- B¶n vÏ chi tiÕt A-A B 100 B¶n vÏ chi tiÕt thĨ Bản vẽ chi tiết dùng để làm hiƯn néi dung g× ? -Néi dung: B¶n gì? vÏ chi tiÕt thĨ hiƯn Ø25 38 Néi dung cđa b¶n vÏ chi tiÕt B-B 12 R3 R15 100 h×nh d¹ng, kÝch thíc vµ c¸c yªu cÇu B kÜ tht cđa chi tiÕt 38 Yêu cầu kỹ thuật : Làm tù cạnh Mạ kẽm A 50 A lỗ Ø12 - C«ng dơng: B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ĩ chÕ t¹o vµ kiĨm tra chi tiÕt 100 Vật liệu GIÁ ĐỢ Người vẽ Kiểm tra Khánh Vy Thép 10.07 Tỉ lệ Bài số 1:2 06.01 Trường THPT Hàn Thuyên Lớp 11A5 C¸ch lËp b¶n vÏ chi tiÕt Tõ trªn Tõ tr¸i Tõ tríc Tr×nh tù lËp Bíc 1: Bè trÝ c¸c h×nh biĨu diƠn vµ khung tªn Bè trÝ c¸c h×nh biĨu diƠn trªn b¶n vÏ b»ng c¸c ®êng trơc vµ ® êng bao h×nh biĨu diƠn a) Tr×nh tù lËp Bíc 2: Vẽ mờ B-B A-A LÇn lỵt vÏ h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ B phÇn bªn cđa c¸c bé phËn, vÏ h×nh c¾t vµ mỈt c¾t… B A A b) Tr×nh tù lËp Bíc 3: Tô đậm B-B A-A B KiĨm tra, sưa ch÷a nh÷ng sai sãt, kỴ c¸c ®êng g¹ch g¹ch cđa mỈt c¾t, kỴ ®êng giãng, ®êng kÝch thíc vµ vÏ ®Ëm c¸c nÐt bao thÊy B A A c) Tr×nh tù lËp B-B A-A Bíc 4: Ghi phần chữ Ø25 38 100 B R3 12 Ghi kÝch thíc, c¸c yªu cÇu kÜ tht vµ néi dung khung tªn… R15 100 Ci cïng kiĨm tra vµ hoµn thiƯn b¶n B 38 vÏ Yêu cầu kỹ thuật : Làm tù cạnh Mạ kẽm A 50 A lỗ Ø12 100 Vật liệu GIÁ ĐỢ Người vẽ Khánh Vy Tỉ lệ Bài số 1:2 06.01 Thép 10.07 Kiểm tra Trêng THPT Hïng V¬ng Líp 11A3 d) Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level II- B¶n vÏ L¾p Em h·y ®äc b¶n vÏ l¾p cđa bé gi¸ ®ì ? Trình tự đọc Nợi dung chính Khung tên - Tên gọi s¶n phÈm - Bợ giá đỡ - Tỉ lệ - 1:2 - Tên gọi chi tiết và sớ lượng chi tiết Bảng kê Bé giá đỡ (hình 9.4) - Tấm đỡ - - Giá đỡ - - Vít M6x24 - - Hình biểu diễn Tên gọi hình chiếu, hình cắt Hình chiếu bằng - Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh - Kích thước chung Kích thước - - 290, 112, 100 Kích thước lắp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết Phân tích chi tiết Vị trí của các chi tiết Tởng hợp - Trình tự tháo, lắp - Cơng dụng của sản phẩm M6x24 164, 50, 40 - Giá đỡ đặt tấm đỡ - Vít M6x24 cớ định giá đỡ và tấm đỡ - Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3 - Đỡ trục và lăn II- B¶n vÏ L¾p +Néi dung: B¶n vÏ l¾p tr×nh bµy h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ t¬ng quan cđa mét nhãm chi tiÕt ®ỵc l¾p víi B¶n vÏ l¾p thĨ hiƯn néi dung g× ? Bản vẽ lắp dùng để làm gì? +C«ng dơng: B¶n vÏ l¾p dïng ®Ĩ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: Ghi kích thước vµo b¶n vÏ Ghi c¸c yªu cÇu kÜ tht vµ néi dung khung tªn gäi lµ bíc lµm g×? A.T« ®Ëm B.VÏ mê C.Ghi phÇn ch÷ D.Bè trÝ c¸c h×nh biĨu diƠn vµ khung tªn cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: LÇn lỵt vÏ h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ phÇn bªn cđa c¸c bé phËn, vÏ h×nh c¾t vµ mỈt c¾t…gäi lµ bíc lµm g×? A.T« ®Ëm B Ghi phÇn ch÷ C Bè trÝ c¸c h×nh biĨu diƠn vµ khung tªn D VÏ mê cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ĩ lµm g×? A §Ĩ chÕ t¹o vµ kiĨm tra chi tiÕt B §Ĩ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt C §Ĩ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt D §Ĩ l¾p r¸p vµ kiĨm tra chi tiÕt cđng cè Chọn phương án trả lời đúng: B¶n vÏ l¾p dïng ®Ĩ lµm g×? A §Ĩ chÕ t¹o vµ kiĨm tra chi tiÕt B §Ĩ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt C §Ĩ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt D §Ĩ l¾p r¸p vµ kiĨm tra chi tiÕt H 10.1 H H 13.1 H2 R39 O5 R25 O 50 110 110 140 140 Bu l«ng M10 Yªu cÇu kü tht Lµm tï c¹nh M¹ kÏm Vßng ®Ưm ThÐp §ai èc M10 ThÐp KiĨm tra Slg Tªn chi tiÕt B¶n sè ThÐp VËt liƯu Ghi chó Tû lƯ B¶n sè Bé vßng ®ai 1:2 Ngêi vÏ Vßng ®ai TT Tû lƯ ThÐp vßng ®ai 11/04 11/04 13.01 1:2 Ngêi vÏ 11/04 KiĨm tra 11/04 Nhµ m¸y C¬ khÝ HN Nhµ m¸y C¬ khÝ HN 13.01 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TỒN THỂ Q THẦY C¤ VÀ CÁC EM HỌC SINH ... Kiểm tra Trêng THPT Hïng V¬ng Líp 11A3 d) Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level II- B¶n vÏ L¾p Em h·y ®äc b¶n vÏ l¾p cđa bé gi¸ ®ì ? Trình tự đọc Nợi... Khánh Vy Thép 10.07 Tỉ lệ Bài số 1:2 06.01 I- B¶n vÏ chi tiÕt A-A B 100 B¶n vÏ chi tiÕt thĨ Bản ve chi tiết dùng để làm hiƯn néi dung g× ? -Néi dung: B¶n gì? vÏ chi tiÕt thĨ hiƯn Ø25 38... chi tiết Khung tên - Vật liệu - Giá đỡ - Thép A-A B-B - 1:2 38 - Tỉ lệ Giá đỡ (hình 9. 1) - Tên gọi hình chiếu - Hình cắt ở hình chiếu đứng và - Vị trí hình cắt ở hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 ban ve co khi , Bai 9 ban ve co khi , Bai 9 ban ve co khi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay