Bai 9 ban ve co khi 2

16 38 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:57

§9: BẢN VẼ KHÍ I BẢN VẼ CHI TIẾT Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ I BẢN VẼ CHI TIẾT ? Thế vẽ chi tiết ? 1.Định nghĩa : Là vẽ thể hình dạng, kích thước u cầu kĩ thuật chi tiết ? Cơng dụng ? Cơng dụng : Dùng để chế tạo kiểm tra chi tiết ? Cần làm trước vẽ vẽ chi tiết ? 3.Cần nghiên cứu, đọc tài liệu liên quan để hiểu rõ cơng dụng, u cầu kĩ thuật chi tiết Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ I BẢN VẼ CHI TIẾT Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ I BẢN VẼ CHI TIẾT Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ II Bản vẽ lắp Trình tự đọc vẽ chi tiết ? Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Khung tên - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu - Vò trí hình cắt Kích thước - Kích thước chung chi tiết - Kích thước phần chi tiết Yêu cầu kó thuật -Gia công - Xử lý bề mặt Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ I BẢN VẼ CHI TIẾT NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT ? Hãy đọc vẽ giá đỡ cho biết nội dung vẽ chi tiết + Bản vẽ chi tiết thể hiện: Hình dạng Kích thước u cầu kĩ thuật + Bản vẽ chi tiết dùng để: Chế tạo Kiểm tra Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT A-A B B-B B ø25 12 R3 100 B-B 38 A-A R15 100 B A A ø12 50 A B A u cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 38 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Ng v A 12.07 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số Trường THPT Cẩm Lý Lớp 11A1 Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Bước Bố trí hình biểu diễn khung tên Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Bước Bố trí hình biểu diễn khung tên Bước Vẽ mờ Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Bước A-A Bố trí hình biểu diễn khung tên B-B B Bước Vẽ mờ Bước B Tơ đậm A A Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT A-A 38 Bố trí hình biểu diễn khung tên B-B B ø25 R3 12 Bước Vẽ mờ 100 Bước R15 100 Bước B Tơ đậm ø12 50 A A u cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm Bước Ghi phần chữ 38 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Ng v A 12.07 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số Trường THPT Cẩm Lý Lớp 11A1 Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ II BẢN VẼ LẮP 40 B-B A-A 112 B 74 50 164 100 290 B A A Vít M6x24 Thép Giá đỡ Thép Tấm đỡ TT Chi tiết BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Ng v A Thép Vật liệu Số lg 12.07 Ghi chu Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số Trường THPT Cẩm Lý Lớp 11A1 Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ II Bản vẽ lắp A-A 38 Là vẽ trình bày hình dạng vị trí tương quan nhóm chi tiết lắp với B-B B ø25 12 R3 100 Bản vẽ lắp ? R15 100 Ứng dụng vẽ lắp ? B Dùng để lắp ráp chi tiết ø12 50 A A u cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 38 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Ng v A 12.07 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số Trường THPT Cẩm Lý Lớp 11A1 Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước §9: BẢN VẼ KHÍ II Bản vẽ lắp Trình tự đọc vẽ lắp ? Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Khung tên - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ vẽ Bảng kê - Tên gọi chi tiết số lïng chi tiết Hình biểu diễn -Tên gọi hình chiếu, hình cắt Kích thùc -Kích thùc chung -Kích thùc lắp chi tiết -Kích thước xác đònh khỏang chi tiết Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước Nhóm lớp 11A9 : Bình Minh – Trấn Hiệp – Duy Long – Hồng Anh – Huy Đức – Anh Phước ... 40 B-B A-A 1 12 B 74 50 164 100 29 0 B A A Vít M6x24 Thép Giá đỡ Thép Tấm đỡ TT Chi tiết BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Ng v A Thép Vật liệu Số lg 12. 07 Ghi chu Vật liệu Tỉ lệ Thép 1 :2 Bài số Trường... Phước 9: BẢN VẼ CƠ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT A-A B B-B B 25 12 R3 100 B-B 38 A-A R15 100 B A A ø 12 50 A B A u cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 38 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Ng v A 12. 07 Vật... Anh – Huy Đức – Anh Phước 9: BẢN VẼ CƠ KHÍ CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT A-A 38 Bố trí hình biểu diễn khung tên B-B B 25 R3 12 Bước Vẽ mờ 100 Bước R15 100 Bước B Tơ đậm ø 12 50 A A u cầu kĩ thuật Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 ban ve co khi 2 , Bai 9 ban ve co khi 2 , Bai 9 ban ve co khi 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay