Hinh dong huong dan cach ve HCPC

30 47 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

DINH NGOC HAI HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • I KHÁI NIỆM – Hình chiếu phối cảnh gì? Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh – Ứng dụng hình chiếu phối cảnh – Các loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ – II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH DINH NGOC HAI Quan sát hình sau trả lời câu hỏi? DINH NGOC HAI DINH NGOC HAI DINH NGOC HAI DINH NGOC HAI ? • Các hình bên xây dựng phép chiếu gì? • phép chiếu xuyên tâm • Đặc điểm khoảng cách chi tiết hình? • xa gần (gần to – xa nhỏ) DINH NGOC HAI HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • I KHÁI NIỆM – Hình chiếu phối cảnh gì? Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh – Ứng dụng hình chiếu phối cảnh – Các loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ – II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH DINH NGOC HAI Mặt Đường Mặt Điểm Điểm tụ phẳng chân tranh nhìn vật tầm thể trời DINH NGOC HAI Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh ? • - Điểm nhìn? • - Mặt tranh? • - Mặt phẳng vật thể? • - Mặt phẳng tầm mắt? • - Đường chân trời? • - Điểm tụ?_ DINH NGOC HAI Khi ta có HCPC điểm tụ HCPC hai điểm tụ? ? HCPC điểm tụ Vật thể có mp // mặt tranh HCPC hai điểm tụ Vật thể mp // mặt tranh DINH NGOC HAI HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • I KHÁI NIỆM – Hình chiếu phối cảnh gì? Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh – Ứng dụng hình chiếu phối cảnh – Các loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ – II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH DINH NGOC HAI Từ hình chiếu cho vật thể, vẽ phác hình chiếu phối DINH NGOC HAI cảnh điểm tụ Hình chiếu phối cảnh điểm tụ DINH NGOC HAI Trình tự vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ D’ t E’ F’ t B’ C’ I’ • 3.6.Lấy hình chiếu Vẽ Chọn Từ đường điểm F’điểm I’chân vẽ tt đứng làm trời điểm tt tụ 4.••Nối A’B’C’D’E’H’ vật A’ A’F’ để đường xác thẳng đònh hình chiếu đứng với chiều lầntụ lượt rộng song song vật điểm F’.thể với thể cạnh H’ DINH NGOC HAI Trình tự vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ t t •7 Tô đậm cạnh thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác DINH NGOC HAI HS: Trình bày trình tự vẽ HCPC điểm tụ D’ E’ ? t F’ t B’ C’ I’ A’ H’ DINH NGOC HAI Câu hỏi củng cố ? • Câu 1: • Hình chiếu phối cảnh xây dựng phép chiếu gì? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo cách xây dựng hình chiếu vuông góc DINH NGOC HAI SO SÁNH HCTĐ VỚI HCPC? ? HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH DINH NGOC HAI Câu hỏi củng cố ? • Câu 2: • Hình chiếu phối cảnh thường sử dụng vẽ nào? Tại sao? • Câu 3: • Điểm tụ gì? Hình chiếu phối cảnh điểm tụ hình chiếu phối cảnh điểm tụ khác nào? DINH NGOC HAI Bài tập • Vẽ phác HCPC điểm tụ vật thể cho hình chiếu vuông góc sau: DINH NGOC HAI Giải tập: vẽ HCPC điểm tụ DINH NGOC HAI Giải tập: vẽ HCPC điểm tụ DINH NGOC HAI Cách vẽ HCPC điểm tụ (tham khảo) DINH NGOC HAI CHUẨN BỊ BÀI TỚI • Bài 8: THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT • Tìm hiểu giai đoạn công việc thiết kế? • Vai trò vẽ kỹ thuật thiết kế? DINH NGOC HAI ... HAI HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH HAI ĐIỂM TỤ DINH NGOC HAI Khi ta có HCPC điểm tụ HCPC hai điểm tụ? ? HCPC điểm tụ Vật thể có mp // mặt tranh HCPC hai điểm tụ Vật thể mp // mặt tranh DINH NGOC HAI HÌNH... HAI Bài tập • Vẽ phác HCPC điểm tụ vật thể cho hình chiếu vuông góc sau: DINH NGOC HAI Giải tập: vẽ HCPC điểm tụ DINH NGOC HAI Giải tập: vẽ HCPC điểm tụ DINH NGOC HAI Cách vẽ HCPC điểm tụ (tham... cách xây dựng hình chiếu trục đo cách xây dựng hình chiếu vuông góc DINH NGOC HAI SO SÁNH HCTĐ VỚI HCPC? ? HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH DINH NGOC HAI Câu hỏi củng cố ? • Câu 2: • Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh dong huong dan cach ve HCPC , Hinh dong huong dan cach ve HCPC , Hinh dong huong dan cach ve HCPC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay