hinh chieu phoi canhhoan chinh

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

Chào mừng thầy cô đến d Bi 7: HèNH CHIU PHI CNH I KHI NIM 1.Hỡnh chiu phi cnh l gỡ? Mặt phẳng tranh Đờng chân trời t Mặt phẳng tầm mắt Vật thể Mặt phẳng vật thể Điểm tụ t Ngời quan sát Điểm nhìn(Tâm chiếu) ng dng ca hỡnh chiu phi cnh - t canh cỏc hỡnh chiu vuụng gúc cỏc bn v thit k kin trỳc v xõy dng - Biu din cỏc cụng trỡnh cú kớch thc ln : Nh ca, p, cu ng, Cỏc loi hỡnh chiu phi cnh: Phõn loi theo v trớ ca mt tra Hỡnh chiu phi cnh mt Hỡnh chiu phi cnh hai im t im t c im : Mt tranh // mt mt ca vt th c im : Mt tranh khụng // vi mt no ca vt * Nội dung phép chiếu xuyên tâm: Mặt phẳn hình chiếu A B Vật thể A S B Tâm chiếu AB ảnh AB mặt phẳng h qua tâm chiếu S Đó phép chiếu II.PHNG PHP V PHC HèNH CHIU PHI CNH: HèNH CHIU PHI CNH IM T: Bi : V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau Củng cố kiến thức: Phộp chiu no xõy dng hỡnh chiu phi cnh ? A VUễNG GểC B SONG SONG C XUYấN TM C s phõn bit HCPC im t vi HCPC im t ? A.MT PHNG TM MT B.MT PHNG TRANH C.MT PHNG VT TH Bi 1: V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau : Bi 1: V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau : - V trc t -t Ly im t F - V li HC ca vt th t F t - Ni cỏc im ca HC vt th vi F - Ly cỏc im xỏc nh chiu rng ca vt th - Ni cỏc im tỡm c ca vt th trờn hỡnh chiu - Tụ m c HCPC ca vt th Bi 1: V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau : t t I Bi : V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau : Bi 3: V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau : - V ng t - t - Ly im t trờn ng chõn tri - Dng li HC ca vt th - Ni cỏc im trờn hỡnh va dng vi im t - Xỏc nh im A th hin chiu rng ca ngoi nhụ vt th - Xỏc nh im B th hin chiu rng ca t t A B - T A, B dng cỏc ng // vi cỏc ng hỡnh th hin mt ca HCPC Cỏc ng ny ct cỏc ng ni vi im t ti cỏc im tng ng - Ni cỏc im tỡm c Hỡnh v phỏc HCPC ca vt th - Sa cha v tụ m t t A B DN Dề: V nh cỏc em ụn cỏc phn sau kim tra tit: A.Lý thuyt: 1.Tiờu chun trỡnh by bn v k thut Hỡnh chiu vuụng gúc Hỡnh chiu trc o 4.Hỡnh ct mt ct 5.Hỡnh chiu phi cnh B.Bi tp: V hỡnh chiu th 3,v hỡnh ct,v hỡnh chiu trc o,v hỡnh chiu phi cnh BI HC N Y KT THC XIN CHO THY Cễ V CC EM HC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu phoi canhhoan chinh , hinh chieu phoi canhhoan chinh , hinh chieu phoi canhhoan chinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay