hinh chieu phoi canh 9

25 38 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Ngơi nhà vẽ theo phương pháp nào? a) Hình chiếu vng góc b) Hình cắt, mặt cắt c) Hình chiếu trục đo d) Khơng phải phương pháp BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Hình chiếu vng góc Hình chiếu trục đo Hình chiếu phối cảnh VKT 11 BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Các cạnh ngơi nhà hình có song song với nhau? VKT 11 BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Các cạnh ngơi nhà song song với thực tế hình biểu diễn chúng lại cắt điểm Nha BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Nhận xét :Em nhận xét hình bểu diễn ngơi nhà? -Các viên gạch cửa sổ xa nhỏ lại đường thẳng -Trên thực tế song song với khơng song song với mặt phẳng hình chiếu gặp điểm BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH * Khái niệm Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn vật thể xây dựng phép chiếu xun tâm BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Khái niệm * Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh - Điểm nhìn - Mặt tranh Mặt tranh - Mp vật thể - Mp tầm mắt Mp tầm mắt Mp vật thể - Đường chân trời Điểm nhìn Đường chân trời BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Vật thể M ặt tra nh Điểm nhìn Mặt phẳng vật thể BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH * Khái niệm Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn vật thể xây dựng phép chiếu xun tâm + Đặc điểm h/c phối cảnh - Cho đối tượng quan sát cảm giác xa gần - Các đường thẳng thực tế song song với khơng song với mặt phẳng hình chiếu, gặp điểm Đó điểm tụ BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Ứng dụng hcpc Một số hình ảnh ứng dụng HCPC BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Ứng dụng HCPC _ HCPC thường đặt cạnh HCVG dùng để biểu diễn vật thể có kích thước lớn: cơng trình kiến trúc nhà cửa ,cầu đường … BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Phân loại HCPC Có thể phân loại HCPCTheo vị trí mặt tranh Ta thường gặp loại : -HCPC điểm tụ : -Nhận mặt tranh song song với mặt vật thể -HCPC điểm tụ: -Nhận mặt tranh khơng song song với mặt vật thể BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Vẽ phác HCPC điểm tụ BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH t t vẽ đường chân trời E’ E’ D’ t F’ t H’ B’ A’ F’ t H’ E’ D’ E’ F’ t H’ C’ B’ I A’ Láy điểm I làm độ rộng t B’ A’ Nối điểm HC đứng với điểm tụ vẽ HC đứng vật thể C’ t Chọn F’ tt làm điểm tụ D’ C’ F’ t t D’ F’ t H’ C’ B’ I A’ t từ I vẽ đường song song với cạnh HC đứng BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH E’ D’ t F’ C’ H’ B’ A’ t VKT 11 BÀI Hình chiếu cảnh §8: HÌNH CHIẾUphối PHỐI CẢNH IIPHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH BÀI TẬP t f t VKT 11 BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Phương pháp vẽ phác HCPC điểm tụ t f1 f2 t BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II/ Phép chiếu xuyên tâm • Đn :Là phép chiếu mà tia chiếu đồng qui điểm Điểm gọi tâm chiếu S b c a c’ a’ α b’ 1) abc : Vật chiếu 2) a’b’c’: Hình chiếu 3) aa’,bb’,cc’ : Tia chiếu 4) α : Mặt phẳng hình chiếu 5) S : tâm chiếu BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • Công dụng : Phép chiếu xuyên tâm ứng dụng vẽ tranh , vẽ phong cảùnh , vẽ kiến trúc Ta hay gọi hình hình chiếu phối cảnh BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH a L c b a’ b’ Đn :Là phép chiếu mà tia chiếu song song với 1) abcvà : Vật chiếu song 2)song a’b’c’ với : Hình ’ c chiếu phương chiếu L 3) aa’//bb’//cc’ : Tia α chiếu 4) α : Mặt phẳng II / Phép chiếu song song hình chiếu BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • Công dụng : Phép chiếu song song dùng làm sở cho phương pháp biểu diễn vật thể hình chiếu trục đo BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Hệ Trục đo - Một đối tượng chiều biểu diễn hệ tọa gồm trục X, Y Z, đe mặt phẳng thành hình k + Trục X : theo phương nga + Trục Y : theo phương đ + Trục X : theo phương đ hì BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH a L a’ α Đn :Là phép chiếu mà tia chiếu song song với song song với phương chiếu L , mà L vuông c’ góc với mặt ’ b phẳng hình IV/ Phép chiếuchiếu b c BÀI §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • Công dụng : Phép chiếu vuông góc dùng làm sở cho phương pháp biểu diễn vật thể hình chiếu vuông góc Là phương pháp dùng vẽ kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu phoi canh 9 , hinh chieu phoi canh 9 , hinh chieu phoi canh 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay