HINH CHIEU PHOI CANH 4

23 35 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:55

Chµo mõng c¸c thÇy c« ®Õn d BµI H×NH CHIÕU PHèI C¶NH i.Kh¸I niƯm 1.H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ g×? MỈt ph¼ng tranh §êng ch©n trêi t MỈt ph¼ng tÇm m¾t VËt thĨ MỈt ph¼ng vËt thĨ §iĨm tơ t Ngêi quan s¸t §iĨm nh×n(T©m chiÕu) * Néi dung phÐp chiÕu xuyªn t©m: MỈt ph¼n h×nh chiÕu A’ B’ VËt thĨ A S B T©m chiÕu A’B’ lµ ¶nh cđa AB trªn mỈt ph¼ng h qua t©m chiÕu S §ã chÝnh lµ “phÐp chiÕu Ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Đặt canh hình chiếu vng góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng - Biểu diễn cơng trình có kích thước lớn : Nhà cửa, đê đập, cầu đường, Các loại hình chiếu phối cảnh Phân loại theo vị trí mặt tra Hình chiếu phối cảnh Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ điểm tụ Đặc điểm : Mặt tranh // mặt vật thể Đặc điểm : Mặt tranh khơng // với mặt vật ii.Ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh: Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Bài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau C¸c bíc x©y dùng h×nh chiÕu phèi c¶nh Bước : VÏ ®êng ch©n trêi t-t Bước : LÊy ®iĨm tơ F’ trªn t-t Bước : Dùng h×nh chiÕu ®øng cđa vËt thĨ Bước : Tõ c¸c ®Ønh cđa h\c ®øng kỴ c¸c ®êng th¼ng nèi víi ®iĨm tơ F’ Bước : LÊy mét ®iĨm (I’) x¸c ®Þnh chiỊu réng cđa vËt thĨ Bước : Tõ ®iĨm (I’) ®· x¸c ®Þnh lÇn lỵt kỴ c¸c ®êng th¼ng // víi h\c ®øng Bước : T« ®Ëm c¸c ®êng bao nh×n thÊy cđa vËt thĨ, hoµn thµnh b¶n vÏ ph¸c 1 Hình chiếu phối cảnh điểm tụBài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau F’ t t I’ A ’ Chó ý: Mn thĨ hiƯn mỈt nµo cđa vËt thĨ th× lÊy ®iĨm Nªn lÊy ®iĨm tơ ëtrªn ®Ĩ HCPC kh«ng bÞ biÕn d¹ng VÏ ® n»m ngang tt dïng lµm ®êng ch©n íc Nèi VÏT« c¸c h×nh ®Ønh chiÕu cđa ®øng h×nh cđa chiÕu vËt ®øng thĨ víi ®iĨm tt BB íc Chän mét ®iĨm F’lµn tt lµm ®iĨm tơ Chó ý:êng §êng th¼ng t-t ® êng chØ ®é cao cđa ®iĨm nh c B íc LÊy Tõ ®iĨm ®iĨm I’ trªn I’ vÏ lÇn A’F’ lxa ỵt ®Ĩ c¸c x¸c ®cđa êng ®Þnh th¼ng chiỊu réng B íc ®Ëm c¸c c¹nh thÊy vËt thĨ song song víi c¸c c¹nh cđa vËt cđa thĨ h×nh chiÕu ®øng hoµn thµnh b¶n vÏ ph¸c Cđng cè kiÕn thøc: Phép chiếu để xây dựng hình chiếu phối cảnh ? a.Xuyªn t©m b.Song song c.vu«ng gãc Cơ sở để phân biệt HCPC điểm tụ với HCPC điểm tụ ? a.MỈt ph¼ng tÇm m¾t b.MỈt ph¼ng tranh c.MỈt ph¼ng vËt thĨ Bài tập 1: Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : Bài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : - Vẽ trục t -t Lấy điểm tụ F’ - Vẽ lại HCĐ vật thể t F’ t - Nối điểm HCĐ vật thể với F’ - Lấy điểm xác định chiều rộng vật thể - Nối điểm tìm vật thể hình chiếu - Tơ đậm để HCPC vật thể  Bµi 2:Cho hình chiếu vng góc ,hãy vẽ hình chiếu phối cảnh F Bài tập 3: Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : Bài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : - Vẽ đường t - t - Lấy điểm tụ đường chân trời - Dựng lại HCĐ vật thể - Nối điểm hình vừa dựng với điểm tụ - Xác định điểm A’ thể chiều rộng khối ngồi nhơ khổi vật thể - Xác định điểm B’ thể chiều rộng khối t t A’ B’ + Vẽ HCPC điểm tụ - Từ A’, B’ dựng đường // với đường hình thể mặt HCPC Các đường cắt đường nối với điểm tụ điểm tương ứng - Nối điểm tìm → Hình vẽ phác HCPC vật thể - Sửa chữa tơ đậm t t A’ B’ Dặn dò:Về nhà ôn lại phần sau để kiểm tra tiết: A.Lý thuyết: 1.Tiêu chuẩn trình bày vẽ 2.Hình chiếu vuông góc 3.Mặt cắt hình cắt 4.Hình chiếu trục đo 5.Hình chiếu phối cảnh B.Bài tập:vẽ hình chiếu trục đo,vẽ hình chiêú thứ 3, vẽ hình cắt,vẽ hình chiếu phối cảnh Hình chiếu phối cảnh cầu Cửa Đại Hình chiếu phối cảnh tuyến đường thi công ... AB trªn mỈt ph¼ng h qua t©m chiÕu S §ã chÝnh lµ “phÐp chiÕu Ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Đặt canh hình chiếu vng góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng - Biểu diễn cơng trình có kích thước lớn... kiểm tra tiết: A.Lý thuyết: 1.Tiêu chuẩn trình bày vẽ 2.Hình chiếu vuông góc 3.Mặt cắt hình cắt 4. Hình chiếu trục đo 5.Hình chiếu phối cảnh B.Bài tập:vẽ hình chiếu trục đo,vẽ hình chiêú thứ 3,
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH CHIEU PHOI CANH 4 , HINH CHIEU PHOI CANH 4 , HINH CHIEU PHOI CANH 4 , H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ g×?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay