hinh chieu phoi canh

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:55

§7: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Ngôi nhà vẽ theo phương pháp nào? a) Hình chiếu vuông góc b) Hình cắt, mặt cắt c) Hình chiếu trục đo d) Không phải phương pháp I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH * Khái niệm Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn vật thể dựa sở phép chiếu xuyên tâm + Đặc điểm h/c phối cảnh - Cho đối tượng quan sát cảm giác xa gần - Các đường thẳng thực tế song song với không song với mặt phẳng hình chiếu, gặp điểm * Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảch - Mp vật thể Mặt tranh Mp vật thể - Mặt tranh - Điểm nhìn - Mp tầm mắt - Đường chân trời Mp tầm mắt Điểm nhìn Đường chân trời * Phân loại HCPC - HCPC điểm tụ - HCPC điểm tụ II PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH t t E’ D’ F’ C’ t B’ A’ t H’ F’ t H’ t F’ t C’ F’ t B’ A’ E’ D’ E’ D’ C’ F’ E’ D’ t H’ t B’ A’ t t H’ C’ B’ A’ §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH E’ D’ t F’ C’ H’ B’ A’ t Bài tập củng cố Bài 1: Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn vật thể dựa sở phép: A Chiếu vuông góc B Hình chiếu trục đo C Chiếu xuyên tâm D Không phải phương pháp Bài Phân loại hình chiếu phối cảnh : A điểm tụ điểm tụ B điểm tụ điểm tụ C điểm tụ điểm tụ D 3điểm tụ 4điểm tụ Bài tập nhà: Trả lời câu hỏi làm tập trang 40 sgk Chuẩn bị mới: • Tìm hiểu giai đoạn công việc thiết kế • Bản vẽ kĩ thuật gì? Có loại vẽ kĩ thuật nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu phoi canh , hinh chieu phoi canh , hinh chieu phoi canh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay