HCPC cuc hay

13 30 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:55

VKT 11 TiÕt H×nh chiÕu phèi c¶nh VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh I Kh¸i niƯm TiÕt H·y nhËn xÐt tÊm ¶nh ng«i nhµ díi ®©y? C¸c c¹nh cđa C¸c c¹nh cđa ng«i nhµ ng«i nhµ tÊm ¶nh lµ thùc tÕ lµ song kh«ng song song song víinhau nhaut¹i mµ gỈp mét ®iĨm (§iĨm tơ) Nha VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh I Kh¸i niƯm Toµ nhµ: Kho b¹c nhµ níc VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh I Kh¸i niƯm: H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ g×? • H×nh chiÕu phèi c¶nh lµ h×nh chiÕu ®ỵc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu xuyªn t©m VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh • §Ỉc ®iĨm: • H×nh chiÕu phèi c¶nh t¹o cho ngêi xem cã c¶m gi¸c vỊ kho¶ng c¸ch xa gÇn gièng nh nh×n thùc tÕ • øng dơng cđa h×nh chiÕu phèi c¶nh • HCPC ®i kÌm theo c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc b¶n vÏ thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ x©y dùng ®Ĩ biĨu diƠn c¸c c«ng tr×nh cã kÝch thíc lín (CÇu ®êng nhµ cưa, ®ª ®Ëp…) VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh • H×nh H×nh chiÕu chiÕu phèi phèic¶nh c¶nhmét hai ®iĨm ®iĨm tơ: tơ: •• Lµ vËt thĨ Lµ HCPC HCPC mµ mµ mét métmỈt mỈtcđa tranh song song víisong mỈtvíi tranh kh«ng song mét mỈt nµo cđa vËt thĨ VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c HCPC mét ®iĨm tơ: VÏ ®êng n»m ngang tt dïng lµm ®êng ch©n trêi Chän mét ®iĨm F’ trªn tt lµm ®iĨm tơ VÏ hình chiÕu ®øng cđa vËt thĨ Nèi c¸c ®iĨm cđa hình chiÕu víi ®iĨm tơ F’ Xác đònh chiều rộng vật thể Vẽ đường thẳng song song với cạnh Tô đậmhình cácchiếu cạnh đứng thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác t f t VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh • ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c HCPC hai ®iĨm tơ: t f1 f2 t ... tơ: •• Lµ vËt thĨ Lµ HCPC HCPC mµ mµ mét métmỈt mỈtcđa tranh song song víisong mỈtvíi tranh kh«ng song mét mỈt nµo cđa vËt thĨ VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c HCPC mét ®iĨm tơ: VÏ... xem cã c¶m gi¸c vỊ kho¶ng c¸ch xa gÇn gièng nh nh×n thùc tÕ • øng dơng cđa h×nh chiÕu phèi c¶nh • HCPC ®i kÌm theo c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc b¶n vÏ thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ x©y dùng ®Ĩ biĨu diƠn c¸c... đứng thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác t f t VKT 11 H×nh chiÕu phèi c¶nh • ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c HCPC hai ®iĨm tơ: t f1 f2 t
- Xem thêm -

Xem thêm: HCPC cuc hay , HCPC cuc hay , HCPC cuc hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay