Bai 7 hinh chieu phoi canh 9

22 46 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:54

TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM CHÀO MỪNG QÚY THẦY CƠ VÀ CÁC EM HỌC SINH THAM DỰ TIẾT HỌC HƠM NAY I KHÁI NIỆM: Cặp Quan sát rút nhận xét: Điểm tụ Điểm tụ Cặp - So sánh độ lớn viên gạch vị trí số số 2? Từ nhận  Các viên gạch cửa sổ xa nhỏ lại xét viên gạch xa có xu hướng nào?  Các đường thẳng thực tế song song với - Có nhận với cặp thẳng màuchiếu xanh thựcxu tế hướng khơng songxétsong mặtđường phẳng hình lại có biểu diễn qua hình chiếu nào? gặpkhinhau điểm Điểm người ta gọi điểm tụ Điểm tụ Hình chiếu phối cảnh đường hầm I KHÁI NIỆM: Hình chiếu phối cảnh gì? Phép chiếu xuyên tâm S a b c c’ a’ α b’ 1) abc : Vật chiếu 2) a’b’c’: Hình chiếu 3) aa’,bb’,cc’ : Tia chiếu 4) α : Mặt phẳng hình chiếu 5) S : tâm chiếu MẶT TRANH MẶT PHẲNG TẦM MẮT t MẶT PHẲNG VẬT THỂ F’ Điểm nhìn t MẶT TRANH MẶT PHẲNG TẦM MẮT t Điểm nhìn MẶT PHẲNG VẬT THỂ t Ứng dụng hình chiếu phối cảnh: PHỐI CẢNH MẶT BẰNG TỔNG THỂ Một số hình ảnh ứng dụng HCPC Đường hầm Phân loại hình chiếu phối cảnh H×nh chiÕu phèi c¶nh ®iĨm tơ H×nh chiÕu phèi c¶nh ®iĨm tơ II Ph¬ng ph¸p vÏ ph¸c h×nh chiÕu phèi c¶nh: E D F’ t C F t' I B A Bíc 1: VÏ ®êng ch©n trêi tt Chän ®iĨm F’ trªn B íc 2: ®êng ch©n trêi tt lµm ®iĨm tơ h×nh chiÕu Bíc 3: VÏ ®øng cđa vËt thĨ Bíc 5: Trên đoạn AF’ lÊy điểm I làm ®é réng cđa vËt thĨ Bíc 6: Từ điểm I dùng c¸c Bíc 4: Nèi c¸c ®iĨm trªn h×nh chiÕu ®øng víi ®iĨm Bíc 7: T« ®Ëm cạnh thấy đường thẳng song song với cạnh hình chiếu đứng vật thể II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH  Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Bài tập: Vẽ hình chiếu phối cảnh cho hai hình chiếu vng góc sau: t F’ t Bài tập củng cố: Vẽ hình chiếu phối cảnh cho hai hình chiếu sau t F’ t t t F’ t F’ t Bài tập 2: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh cho hai hình chiếu vng góc sau t t Cảm ơn Q thầy em Chúc Q thầy sức khỏe, Các em học tốt! ... thựcxu tế hướng khơng songxétsong mặtđường phẳng hình lại có biểu diễn qua hình chiếu nào? gặpkhinhau điểm Điểm người ta gọi điểm tụ Điểm tụ Hình chiếu phối cảnh đường hầm I KHÁI NIỆM: Hình... réng cđa vËt thĨ Bíc 6: Từ điểm I dùng c¸c Bíc 4: Nèi c¸c ®iĨm trªn h×nh chiÕu ®øng víi ®iĨm Bíc 7: T« ®Ëm cạnh thấy đường thẳng song song với cạnh hình chiếu đứng vật thể II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 hinh chieu phoi canh 9 , Bai 7 hinh chieu phoi canh 9 , Bai 7 hinh chieu phoi canh 9 , Phân loại hình chiếu phối cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay