bai 7 hinh chieu phoi canh 4

26 47 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:54

Bài HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Thực : Nguyễn Duy Phúc Trần Nguyễn Anh Khoa Phạm Minh Hoàng Đào Đức Thiện NỘI DUNG • Khái niệm hình chiếu phối cảnh • Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh Bài HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I Khái niệm Hình chiếu phối cảnh ? • Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn xây dựng phép chiếu xuyên tâm ĐẶC ĐIỂM CỦA HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Bài HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • ĐẶC ĐIỂM Cho đối tượng quan sát cảm giác xa gần Các đường thẳng thực tế song song với không song song với mặt phẳng hình chiếu, gặp điểm : điểm tụ Điểm tụ Hình chiếu phối cảnh đường hầm Bài HỆ THỐNG HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Mặt tranh Mặt phẳng tầm mắt Mặt phẳng vật thể Điểm nhìn Đường chân trời Bài HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH • 2.Ứng dụng hình chiếu phối cảnh Dùng thiết kế kiến trúc xây dựng để biểu diễn công trình có kích thước lớn nhà cửa, cầu đường, đê đập Bài H×nh chiÕu phèi c¶nh • C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh a)Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Nhận mặt tranh song song với mặt vật thể Bài Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Bài C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh b) Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ Nhận mặt tranh không song song với mặt vật thể Bài Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ ll PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH MỘT ĐIỂM TỤ t t E’ D’ F’ C’ t B’ A’ t H’ F’ t H’ t F’ t C’ F’ t B’ A’ E’ D’ E’ D’ C’ F’ E’ D’ t H’ t B’ A’ t t H’ C’ B’ A’ E’ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH MỘT ĐIỂM TỤ D’ t t F’ C’ B’ I’ H’ A’ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH HAI ĐIỂM TỤ D’ F’ C’ G’ H’ B’ A’ I’ t t F’ t t G’ F’ Bài HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ t f t Bài HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ t f1 f2 t Bài Thuyết Trình Đã Hết Cảm ơn cô bạn theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 7 hinh chieu phoi canh 4 , bai 7 hinh chieu phoi canh 4 , bai 7 hinh chieu phoi canh 4 , C¸c lo¹i h×nh chiÕu phèi c¶nh.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay