bai 7 hinh chieu phoi canh 3 (2)

40 68 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:54

 Tiết 9: BÀI 7: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Quan sát hình biểu diễn nhà Hãy nh +Về hình dạng chi tiết hình v + Về đường nối viên gạc HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Quan sát nhận xét - Độ lớn viên gạch sân chi tiết ngơi nhà gần lớn xa nhỏ lại - Các đường thẳng // viên gạch, mái nhà tường nhà khơng // MPHC ta kéo dài gặp điểm - Điểm gặp gọi điểm tụ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH HCPC dựa phép chiếu gì? Phép Phép chiếu chiếu xuyên xuyên tâm tâm I KHÁI NIỆM Hình chiếu phối + Là hình biểu diễngì? xây dựng phép chiếu xun cảnh tâm + Ph¬ng ph¸p phÐp chiÕu xuyªn t©m C¸c u Vật thể Mặt phẳng vật thể tè h×nh thµnh nªn phÐp chiÕu xuyªn - t©m MỈt ph¼ng vËt thĨ : Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể cần b diễn - VËt thĨ cÇn biĨu diƠn - Ngêi quan s¸t Người quan sát Hình chiếu phối cảnh gì? + Ph¬ng ph¸p phÐp chiÕu xuyªnMặt t©m tranh Để hình thành hình chiếu phối cảnh cần : -có Tâm Mắt người quan sát : -chiếu Mặt phẳng hình Là mặt phẳng tưởng tượng thể hiệ chiếu : HCPC vật thể (Mặt tranh) Hình chiếu phối cảnh gì? MPHC bố trí người quan sát vật thể? MPHC bố trí vị trí người quan sát vật thể Hình chiếu phối cảnh gì? + Sơ lược phÐp chiÕu xuyªn t©m Mặt tranh Mặt phẳng tầm mắt Mặt phẳng vật thể t t - Mặt phẳng tầm Đường chân trời mắt : phẳng qua điểm nhìn Là mặt - Đường chân trời Giao mp tầm mắt với mặt tranh , : ký hiệu t - t t t Thực phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh - Từ tâm chiếu kẻ đường nối với điểm vật thể -Từ hình chiếu tâm chiếu đường chân trời kẻ đường tương ứng (thuộc mặt tranh) - Các đường tương ứng cắt điểm Nối điểm II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Bước E’ D’ t F’ C’ H’ t B’ A’ I’ LÊy ®iĨm I’ trªn A’F’ ®Ĩ x¸c ®Þnh chiỊu réng cđa vËt thĨ II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Bước E’ D’ t F’ C’ t B’ I’ H’ A’ Tõ ®iĨm I’ vÏ c¸c ®êng th¼ng lÇn lỵt song song víi c¸c c¹nh cđa h×nh chiÕu ®øng cđa vËt thĨ II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Bước E’ D’ t F’ t I’ H’ A’ TÈy c¸c ®êng thõa hoµn thiƯn h×nh vÏ ph¸c II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Bước T« ®Ëm c¸c c¹nh thÊy cđa vËt thĨ Kết thúc II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Ví dụ2: Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ t G’ F’ t II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Ví dụ2: Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ t t G’ F’ B’ A’ II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Ví dụ2: Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ t t G’ F’ C’ H’ B’ A’ I’ II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Ví dụ2: Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ D’ t t G’ F’ C’ H’ B’ A’ I’ II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC Ví dụ2: Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ.D’ t t G’ F’ C’ H’ B’ A’ I’ BÀI TẬP ỨNG DỤNG Vẽ Vẽ phác phác hình hình chiếu chiếu phối phối cảnh cảnh của các vật vật thể thể được cho cho bằng 22 hình hình chiếu chiếu vuông vuông góc góc sau sau đây? đây? Kết thúc Đáp án t F’ t Kết thúc t F’ t Kết thúc ĐÁP ÁN Hình Hình aa Hình Hình bb Hình Hình cc Kết thúc E D F t C H B t I A Kết thúc ... Tiết 9: BÀI 7: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Quan sát hình biểu diễn nhà Hãy nh +Về hình dạng chi tiết hình v + Về đường
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 7 hinh chieu phoi canh 3 (2) , bai 7 hinh chieu phoi canh 3 (2) , bai 7 hinh chieu phoi canh 3 (2) , Ứng dụng của HCPC, II. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HCPC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay