Hình chiếu trục đo

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ I Chuẩn bị:     Dụng cụ vẽ : Thước, êke Compa, bút chì cứng, bút chì mềm,tẩy,… Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, kẻ ô kẻ li Tài liệu: Sách giáo khoa Đề bài: Bản vẽ hai hình chiếu vật thể II Nội dung thực hành:    Đọc hình dung hình dạng vật thể Vẽ: Hình chiếu thứ ba, hình cắt hình chiếu đứng hình chiếu trục đo vật thể Ghi kích thước vật thể lên hình chiếu vuông góc Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước 1: Đọc vẽ hai hình chiếu: Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước 1: Đọc vẽ hai hình chiếu: Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước 3: 2: Vẽ vẽ hình hình chiếu cắt thứ ba 45 A A Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: H×nh c¾t ®óng cña vËt thÓ A A Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo X X y y zz o o Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước 5: Vẽ khung vÏ,khung tªn X y z o Ổ TRỤC Người vẽ Kiểm tra trÇn lª an 17.10.07 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1: 02 trêng thpt ®ång híi Lớp 11A1 Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước : vÏ khung vÏ,khung tªn X y z o Ổ TRỤC Người vẽ Kiểm tra trÇn lª an 17.10 07 Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Bài số 02 trêng thpt ®ång híi Lớp 11A1 Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ III Các bước tiến hành: Bước 5: Vẽ khung vÏ,khung tªn X y z X y z o o Ổ TRỤC Người vẽ Kiểm tra trÇn lª an 17.10.07 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1: 02 trêng thpt ®ång híi Lớp 11A1 Ổ TRỤC Người vẽ trÇn lª an Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1: 02 17.10.07 Kiểm tra Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ trêng thpt ®ång híi Lớp 11A1 Hoµng Danh LÖ Trêng THPT §ång Híi – Tæ lý C«ng nghÖ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình chiếu trục đo, Hình chiếu trục đo, Hình chiếu trục đo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay