Bai 5 hinh chieu truc do

11 42 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:52

GV: NGUYN VN NIM @ NVN_2908 KIM TRA BI C Cõu hi: Th no l Mt ct v Hỡnh ct? Mt ct : L hỡnh biu din cỏc ng bao ca vt th nm trờn mt phng ct Hỡnh ct : L hỡnh biu din mt ct v cỏc ng bao ca vt th nm sau mt phng ct @ NVN_2908 Bi 5: HèNH CHIU TRC O (t1) Hiu c cỏc khỏi nim, phõn loi v cỏc thụng s c bn v hỡnh chiu trc o Bit cỏch v hỡnh chiu trc o ca cỏc vt th n gin @ NVN_2908 Hình chiếu trục đo Vậy Hình chiếu Trục đo P I Khái niệm Thế hình chiếu trục đo ? Z l Z O O X Y @ NVN_2908 Y X Giả sử ta có vật thể Trong không gian ta lấy mặt phẳng (P) phơng chiếu l., cho l không song song với (P) trục tọa độ Chiếu vật thể hệ trục toạ độ lên mặt phẳng (P) theo phơng chiếu l Ta đợc hình chiếu vật thể mp (P) _ HCT Hệ trục tọa độ 0'x'y'z' _ hệ trục đo HCTĐ Vậy : Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều vật thể đợc xây dựng phép chiếu song song Hình chiếu trục đo I Khái niệm Thông số HCT Trục Trụcđo - góc trc o a Z Vậy Hệ số biếnP dạng l Z C' C A' O A B X Y @ NVN_2908 X đo : Là hình chiếu Góctrục trụctoạ độ O'X' , O'Y', đo : O'Z' Xoy, Yoz, Xoz Là góc trục đo O B' Y b Hệ số biến dạng : O'A' Hệ số biến=dạng tỉ số p giửa OA độ dài hình chiếu (OX) đoạnO'B' thẳng trục = nằm q OBvới độ dài thực toạ độ (OY) O'C' = r (OZ) OC Hình chiếu trục đo I Khái niệm Phân loại hình chiếu trục đo P Z l Z A' O X Y @ NVN_2908 l lP': Gọi HCTĐ vuông góc Gọi HCTĐ xiên góc P': b Theo hệ số biến dạng : C B C' A a Theo phơng chiếu : O B' Y p p p = q = r : HCTĐ = r # q: HCTĐ cân # q # r : HCTĐ lệch X Vy HCT cú loi nhng VKT thờng hay dùng hai loại HCTĐ vuông góc HCTĐ xiên góc cân Hình chiếu trục đo II Hình chiếu trục đo vuông góc 1200 X' O' 120 120 Z' Y' Ti ngi ta phi quy c cỏc Bằng độ dài h s bin dng đoạn thẳng bng 1?tiết dễ vẽ kiệm thời gian, đỡ nhầm lẫn @ NVN_2908 HCTĐ vuông góc có : l ( P') p = q = r Thông số a Góc trục đo : XOY= YOZ = XOZ = 1200 b Hệ số biến dạng : Quy ớc : p = q = r = Thực tế : p = q = r =0,82 Z Hình chiếu trục đo O II Hình chiếu trục đo vuông góc Hình chiếu trục đo hình tròn HCTĐ vông góc hình tròn nằm mp'// mp' toạ độ hình elip có Y d X Z' Y' X' 1,22d @ NVN_2908 0,71 d O Trục dài 1,22 d Trục ngắn 0,71 d ứng dụng : dùng để biểu diễn vật thể có hình khối tròn HCTĐ vuông góc hình tròn nằm mp' // với mp' toạ độ hình gi ? HCTĐ vuông góc miếng đệm Hình chiếu trục đo III Hình chiếu trục đo XIÊN góc CÂN 90 13 O 50 13 X' 13 50 90 * HCTĐ xiên góc cân có l (P) p=r X' Mp' (XOZ) // (P) Góc trục đo : 35 Z' Z' Y' Y' Hệ số biến dạng : XOZ = 90 , XOY= YOZ = 135 P 0= r = HCTĐ xiên góc cân miếng đệm @ NVN_2908 q = 0,5 Các mặt vật thể // mp (XOZ) không bị biến dạng 20 40 10 P=r=q= 60 P = r = 1: q = 0.5 Z' Z' 60 4 X' 6 O' X' O0 Y' Y' S KHC NHAU GiA CCH V HCT VUễNG GểC U V HCT XIấN GểC CN ... đo XIÊN góc CÂN 90 13 O 50 13 X' 13 50 90 * HCTĐ xiên góc cân có l (P) p=r X' Mp' (XOZ) // (P) Góc trục đo : 35 Z' Z' Y' Y' Hệ số biến dạng : XOZ = 90 , XOY= YOZ = 1 35 P 0= r = HCTĐ xiên góc... 0= r = HCTĐ xiên góc cân miếng đệm @ NVN_2908 q = 0 ,5 Các mặt vật thể // mp (XOZ) không bị biến dạng 20 40 10 P=r=q= 60 P = r = 1: q = 0 .5 Z' Z' 60 4 X' 6 O' X' O0 Y' Y' S KHC NHAU GiA CCH V... mt phng ct Hỡnh ct : L hỡnh biu din mt ct v cỏc ng bao ca vt th nm sau mt phng ct @ NVN_2908 Bi 5: HèNH CHIU TRC O (t1) Hiu c cỏc khỏi nim, phõn loi v cỏc thụng s c bn v hỡnh chiu trc o Bit cỏch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 hinh chieu truc do , Bai 5 hinh chieu truc do , Bai 5 hinh chieu truc do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay