Mat cat va hinh cat 2

14 41 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:52

I- Khái niệm Mặt cắt Hình cắt II- Mặt Cắt III- Hình Cắt Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt Mặt phẳng hình chiếu Mặt cắt Mặt phẳng cắt Hình cắt Hình cắt Mặt cắt Khái niệm mặt cắt hình cắt Chiếu vuông góc phần vật thể sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó, hình: -Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt gọi mặt cắt -Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt Mặt cắt chập Mặt Đường cắt chập bao củadiễn mặt vẽmặt cắt chập lên hình vẽ tương ứng Dùng để biểu cắt cóđược hìnhchiếu dạng đơnnét giản liền mảnh Mặt cắt rời Mặt Dùng cắtđểrời biểu diễn đặt mặt gần cắt hìnhhình chiếudạng tương phức ứngtạp Đường cắt baorời mặt vẽ cắt ởrời hình vẽ chiếu liênMặt hệ với hình chiếu nét chấm mảnhnét liền đậm Hình cắt toàn Hình cắt sử dụng mặt phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên vật thể Hình cắt nửa • • Dùng để vẽ hình đối xứng Hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với Đường cách trục đối cách xứng vẽtrục chấm nửa hìnhphân chiếu, đường phân đốinét xứng vẽ gạch mảnh nét gạch chấm mãnh • Không vẽ nét đứt phần hình chiếu biểu diễn hình cắt 3 Hình cắt cục Hình biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt Đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mat cat va hinh cat 2 , Mat cat va hinh cat 2 , Mat cat va hinh cat 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay