mat cat va hinh cat

14 40 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

GV: Doãn Thanh Hải Bài 4: MẶT CẮT HÌNH CẮT Giáo viên thực hiện: Hải Doãn Thanh φ 18 14 38 28 18 14 28 50 GIÁ CHỮ L 20 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 03 Ngườ vẽ THANHHAI 10 - 10 Trường ĐHSP Hà Nội Kiểm tra THANHHAI 10 - 10 Lớp k31c - SPKT I KHÁI NIỆM Cách xây dựng Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt Mặt phẳng hình chiếu Mặt cắt Mặt phẳng cắt Hình cắt i KH¸I NIÖM Định nghĩa -Mặt cắt: hình biểu diễn đường bao vật thể mặt phẳng cắt -Hình cắt: Là hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt Mặt cắt Hình cắt ii MÆT C¾T Mặt cắt chập Mặt Đường cắt chập bao củadiễn mặt vẽmặt cắt chập lên hình vẽ tương ứng Dùng để biểu cắt cóđược hìnhchiếu dạng đơnnét giản liền mảnh ii MÆT C¾T Mặt cắt rời Mặt cắtđểrời đặt gần hình chiếudạng tương ứngtạp Dùng biểu diễn mặt cắthình phức Đường cắt baorời mặt vẽ cắt ởrời hình vẽ chấm chiếu mảnh nét liền đậm liênMặt hệ với hình chiếu nét gạch ii MÆT C¾T Mặt cắt chập Vị trí Đường bao Ứng dụng Mặt cắt rời Vẽ hình chiếu tương ứng Vẽ gần hình chiếu tương ứng liên hệ nét gạch chấm mảnh Vẽ nét liền mảnh Vẽ nét liền đậm Biểu diễn mặt cắthình dạng đơn giản Biểu diễn mặt cắthình dạng phức tạp iii H×NH C¾T Hình cắt toàn Hình cắt sử dụng mặt phẳng cắt cắt đôi vật thể dùng để biểu diễn hình dạng bên iii H×NH C¾T Hình cắt nửa Hình 4.7- Hình cắt nửa iii H×NH C¾T Hình cắt nửa - Hình cắt nửa hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu ngăn cách nét gạch chấm mảnh - Biểu diễn vật thể có hình dang đối xứng,hình dạng cân đối  Chú ý : Các nét đứt nửa hình chiếu thể nửa hình cắt nên ta không cần vẽ phần lại iii H×NH C¾T Hình cắt cục Hình biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt Đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng 1.CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI HỌC * Thế mp cắt, hình cắt mặt cắt? * Ứng dụng cửa mặt cắt hình cắt? * Mặt cắt chập mặt cắt rời khác nao? * Phân biệt hình cắt toàn bộ, hình cắt hình cắt cục bộ? BÀI TẬP Bài số1 hình 4.8 Bài số2 hình 4.9 Bài số3 hình 4.10 Trang 25 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: mat cat va hinh cat , mat cat va hinh cat , mat cat va hinh cat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay