Mat cat hinh cat

28 44 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Hãy xác định hình chiếu đứng hình chiếu vật thể bên: Hình Hình Hình Hình Hình BÀI I Khái niệm mặt cắt hình cắt Cách xây dựng Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt Cách xây dựng Mặt phẳng hình chiếu Mặt cắt Mặt phẳng cắt Hình cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt Cách xây dựng Hình cắt Mặt cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt Cách xây dựng Khái niệm - Mặt cắt hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng căt - Hình cắt hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt Kí hiệu quy ước  Dùng nét cắt (liền đậm) để vị trí đặt mp cắt  Dùng mũi tên hướng chiếu (vuông góc với nét cắt)  Dùng chữ in hoa kí hiệu tên gọi mp cắt  Dùng kí hiệu vật liệu để phần vật thể tiếp xúc với mp cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt: Mặt cắt: Hình cắt: Một số quy định chung: A-A A-A Phi kim Kim loại Hình cắt Mặt cắt Gỗ A A Thép HOẠT ĐỘNG NHÓM Yêu cầu: Hoàn thành nội dung đây: Mặt cắt Quy ước vẽ Ứng dụng Mặt cắt chập Mặt cắt rời - Tên gọi hình biểu diễn là:…………………… - Hình biểu diễn có dùng ……………… …………………………………… ……vật thể Hãy điền kí hiệu quy ước hình biểu diễn này: II Mặt cắt Mặt cắt chập  mặt cắt chập vẽ hình chiếu  Đường bao mặt cắt chập vẽ nét liền mảnh Dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản II Mặt cắt Mặt cắt rời - Mặt cắt rời vẽ hình chiếu - Đường bao mặt cắt rời vẽ nét liền đậm - Biểu diễn vật thể có hình dạng phức tạp III Hình cắt Hình cắt toàn phần A-A A A A A Dùng mặt phẳng cắt cắt toàn vật thể III Hình cắt Hình cắt toàn A-A A A III Hình cắt Hình cắt nöa (hình cắt kết hợp) Là hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu Quy ước     Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng Phần hình cắt đặt bên phải hình biểu diễn Đường phân cách trục đối xứng vẽ nét chấm gạch mảnh Không vẽ nét đứt phần hình chiếu biểu diễn hình cắt III Hình cắt Hình cắt riêng phần (hình cắt cục bộ) Dùng phẳng cắt, cắt phần vật thể Quy ước Đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng Hãy xác định loại mặt cắt (MC) – hình cắt (HC) cách điền số vào bảng dưới: Loại Số Mặt cắt chập Mặt cắt rời HC toàn phần HC nöa HC riêng phần Hãy chọn hình cắt hình chiếu đứng vật thể sau: A A Hãy chọn mặt cắt hình chiếu đứng vật thể sau: Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt HOẠT ĐỘNG NHÓM Yêu cầu: Hoàn thành nội dung đây: Mặt cắt Mặt cắt chập - Được vẽ hình chiếu - Đường bao vẽ nét Quy ước liền mảnh vẽ Ứng dụng - Dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản Mặt cắt rời - Được vẽ hình chiếu - Đường bao vẽ nét liền đậm - Biểu diễn vật thể có hình dạng phức tạp - Tên gọi hình biểu diễn : HÌnh cắt toàn phần - Hình biểu diễn có dùng mặt phẳng cắt cắt toàn vật thể - Các kí hiệu quy ước hình biểu diễn này: A-A A A -Tên gọi hình biểu diễn là: Hình cắt toàn phần - Các kí hiệu quy ước hình biểu diễn này: A-A A A -Tên gọi hình biểu diễn là: Hình cắt nửa Là hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu Quy ước     Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng Phần hình cắt đặt bên phải hình biểu diễn Đường phân cách trục đối xứng vẽ nét chấm gạch mảnh Không vẽ nét đứt phần hình chiếu biểu diễn hình cắt -Tên gọi hình biểu diễn là: Hình cát cục - Dùng phẳng cắt, cắt phần của vật thể - Đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mat cat hinh cat , Mat cat hinh cat , Mat cat hinh cat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay