Hinh cat mat cat 3

9 33 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Mặt cắtHình cắt P’ I Khái niệm chung Định nghĩa : Là phương pháp biểu diễn vật thể MPHC để thể hình dạng bên Sơ lược phép cắt a Các thành phần phép cắt P + Mặt phẳng hình chiếu P hướng chiếu l + Vật thể cần cắt l A + Vị trí cần cắt vật thể + Mặt phẳng cắt tưởng tượng P’ A P b Phương pháp cắt + Cho mặt phẳng cắt P’ cắt vật thể vị trí A – A Mặt phẳng cắt P’ cắt mặt phẳng l P’ giao tuyến Tập hợp giao A tuyến tạo thành vết cắt P’ + Bỏ phần vật thể người A quan sát MPHC P, ta thấy vết cắt mặt phẳng cắt P’ phần bên vật thể + Ký hiệu vết cắt đường gạch gạch (Tuỳ theo vật liệu) + Thực chiếu vết cắt lên MPHC P  Mặt cắt + Thực chiếu vết cắt phần lại Mặt cắt Hình cắt vật thể lên MPHC P  Hình cắt Ghi nhớ : - Mặt cắt : Thể vết cắt - Hình cắt : Thể vết cắt phần lại vật thể Chú ý : Để phân biệt phần vật thể nằm mặt phẳng cắt với phần nằm sau mặt phẳng cắt Quy định phần nằm mặt phẳng cắt vẽ ký hiệu vật liệu sau Kim loại Phi kim loại Gỗ cắt ngang Gỗ cắt dọc II Mặt cắt Chú ý : + Mặt phẳng cắt thường mặt phẳng ⊥ // với mặt phẳng hình chiếu + Trên mặt cắt có vẽ ký hiệu vật liệu ghi ký hiệu vị trí cắt chữ A Các loại mặt cắt A a Mặt cắt chập : Vẽ hình chiếu vật thể Ví dụ : Cho vật thể chữ L hình vẽ HCVG vật thể Hướng nhìn vị trí cắt A - - Thực cắt vật thể vị trí cắtMặt cắt Biểu diễn mặt cắt hình chiếu Nhận xét + Đường bao mặt cắt trùng đường bao hình chiếu giữ nguyên A A + Đường bao mặt cắt không trùng với đường bao hình chiếu vẽ nét liền mảnh + Vẽ vị trí cắt, không cần ghi ký hiệu vị trí cắt ghi ký hiệu hướng cắt Chú ý : Mặt cắt chập dùng cho vật thể có đường bao đơn giản b Mặt cắt rời : Vẽ hình chiếu vật thể A Ví dụ : + Cho vật thể hình chữ Z hình vẽ HCVG vật thể + Hướng nhìn cắt vị trí cắt A - A + Thực cắt vật thể vị trí cắtMặt cắt + Mặt cắt rời thường đặt vị trí - Dọc theo đường kéo dài nét cắt : Không ghi ký hiệu vị trí cắt A-A - Vị trí : Ghi ký hiệu vị trí cắt + Các mặt cắt rời đường bao vẽ nét liền đậm A A A Chú ý : Mặt cắt rời dùng cho vật thể có đường bao phức tạp III Hình cắt Chú ý + Có thể dùng hay nhiều mặt phẳng để cắt vật thể Nếu dùng mặt phẳng cắt ta hình cắt đơn + Mặt phẳng cắt thường mặt phẳng đối xứng vật thể // với MPHC Các loại hình cắt a Hình cắt toàn phần : Dùng mặt phẳng cắt toàn vật thể Để thể toàn bên vật thể A-A Ví dụ : Hình cắt toàn phần A A A A b Hình cắt riêng phần : Dùng mặt phẳng cắt riêng phần vật thể để thể cấu tạo bên phận Ví dụ : Thể lỗ đầu trục hình vẽ + Dùng mặt phẳng cắt cắt đầu trục + Đường giới hạn phần hình cắt với hình chiếu vẽ nét lượn sóng c Hình cắt kết hợp : + Áp dụng cho vật thể có tính đối xứng để giảm số lượng hình vẽ Hình cắt riêng phần + Ghép nửa hình cắt với nửa hình chiếu, đường phân cách hình trục đối xứng + Phần hình cắt thường để bên phải trục đối xứng, không vẽ nét khuất bên Hình cắt kết hợp phàn hình chiếu Bài tập ứng dụng mặt cắthình cắt Cho vật thể HCVG hình vẽ, Hãy vẽ mặt cắt rời hình cắt toàn phần, hình cắt riêng phần hình cắt kết hợp + Vị trí cắt vật thể B - B + Dùng mặt phẳng cắt vật thể toàn vật thể B – B  Vết cắt Hình cắt toàn phần Chú ý : - Mặt phẳng cắt ⊥ Cạnh vật B-B thể - Mặt phẳng cắt // MPHC P + Chiếu vết cắt lên MPHC  Mặt cắt rời (Biểu diễn hình chiếu) + Chiếu vết cắt phần lại B vật thể lên MPHC  Hình cắt B toàn phần B-B B Mặt cắt B + Trường hợp vật đối xứng nên ta dùng hình cắt kết hợp để giảm số lượng hình vẽ Hình cắt kết hợp B-B B Được biểu diễn với hình chiếu hướng chiếu B B B + Để quan sát chỗ có rãnh vật thể, ta dùng mặt phẳng cắt chỗ quan sát chiếu lên MPHC P  Hình cắt riêng phần Đặt vị trí tương ứng hình chiếu Hình cắt riêng phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh cat mat cat 3 , Hinh cat mat cat 3 , Hinh cat mat cat 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay