Bai mat cat

27 41 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Cộng hòa • Câu 1: - Hình chiếu gì? • - Có loại hình chiếu? • - Trình bày khái niệm loại hình chiếu • Câu 2: - Nêu trình tự bước tiến hành vẽ hình chiếu vuông góc vật thể ? • Câu 3: -Giải tập trắc nghiệm sau: Cộng hòa Hãy xác đònh hình chiếu đứng vật thể bên: a b c d e f g h i k ĐÁP ÁN BT TRẮC NGHIỆM c k Tiết 19 MỤC TIÊU CỦA BÀI -Nắm vững khái niệm mặt cắt hình cắt -Biết loại mặt cắt ứng dụng chúng vẽ kỹ thuật -Biết loại hình cắt ứng dụng chúng vẽ kỹ thuật -Bước đầu hình thành kỹ thể loại hình cắt I/ KHÁI NIỆM I/ KHÁI NIỆM Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt I/ KHÁI NIỆM Mặt phẳng hình chiếu Hình cắt Mặt phẳng cắt Mặt cắt Mặt cắt Hình cắt I/ KHÁI NIỆM • MẶT CẮT: • Mặt cắt hình nhận mặt phẳng cắt, ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt vật thể • HÌNH CẮT: • Hình cắt hình biểu diễn phần lại vật thể, ta tưởng tượng cắt vật thể làm hai phần lấy phần vật thể người quan sát mặt phẳng cắt I/ KHÁI NIỆM MỘT SỐ QUI ĐỊNH CHUNG :  Dùng nét cắt để vò trí mặt phẳng cắt  Mũi tên để hướng chiếu  Chữ in hoa để ký hiệu mặt cắt hình cắt  Dùng ký hiệu vật liệu để phần vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt 10 II/ CÁC LOẠI MẶT CẮT 1.MẶT CẮT CHẬP: 13 II/ CÁC LOẠI MẶT CẮT 1.MẶT CẮT CHẬP:  Khái niệm: Là mặt cắt vẽ hình chiếu  Qui đònh: Đường bao mặt cắt vẽ nét liền mảnh, đường bao hình chiếu mặt cắt giữ nguyên  Phạm vi sử dụng: Dùng cho vật thể có14 II/ CÁC LOẠI MẶT CẮT 2.MẶT CẮT RỜI : A A A-A 15 II/ CÁC LOẠI MẶT CẮT 2.MẶT CẮT RỜI :  Khái niệm: Là mặt cắt vẽ hình chiếu  Qui đònh: Đường bao vẽ nét liền đậm  Phạm vi sử dụng: Mặt cắt rời dùng cho vật thể có đường bao phức 16 tạp III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT 1.HÌNH CẮT TOÀN PHẦN: Dùng mặt phẳng cắt, cắt toàn vật thể Mặt phẳng hình chiếu Hình cắt toàn phần Mặt phẳng cắt 17 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT 1.HÌNH CẮT TOÀN PHẦN: Dùng mặt phẳng cắt, cắt toàn vật thể A-A Mặt phẳng hình chiếu Hình cắt toàn phần Mặt phẳng cắt A A 18 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT HÌNH CẮT RIÊNG PHẦN: Dùng mặt phẳng cắt, cắt phần vật thể 19 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT HÌNH CẮT RIÊNG PHẦN: Dùng mặt phẳng cắt, cắt phần vật thể Chú ý: đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng.20 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT HÌNH CẮT KẾT HP:  Dùng để vẽ hình đối xứng 21 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT HÌNH CẮT KẾT HP:  Dùng để vẽ hình đối xứng  Trục đối xứng đường phân cách hình chiếu hình cắt A A 22 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT HÌNH CẮT KẾT HP: A-A  Dùng để vẽ hình đối xứng  Trục đối xứng đường phân cách hình chiếu hình cắt Phần hình chiếu đặt bên trái, phần hình cắt đặt bên phải hình biểu diễn A A 23 III/ CÁC LOẠI HÌNH CẮT HÌNH CẮT KẾT HP: A-A  Dùng để vẽ hình đối xứng  Trục đối xứng vẽ nét chấm gạch mảnh  Phần hình chiếu đặt bên trái, phần hình cắt đặt bên phải hình biểu diễn A A 24 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ A H·y x¸c ®Þnh lo¹i h×nh c¾t, mỈt c¾t b»ng c¸ch ®iỊnC vµoA B b¶ng díi ®©y A-A A D E Lo¹i VËthĨ MỈt c¾t chËp A MỈt c¾t rêi C H×nh c¾t toµn phÇn D H×nh c¾t B riªng phÇn E H×nh c¾t kÕt 25 hỵp BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ VËt thĨ A ®ỵc biĨu diƠn bëi h×nh chiÕu ®øng vµ h×nh chiÕu b»ng H·y chän h×nh c¾t ®øng ®óng nhÊt cho vËt thĨ A 26 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ VËt thĨ B ®ỵc biĨu diƠn bëi h×nh chiÕu ®øng vµ h×nh chiÕu b»ng H·y chän h×nh c¾t ®øng ®óng nhÊt cho vËt thĨ B 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai mat cat , Bai mat cat , Bai mat cat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay