Bai giang mat cat

19 40 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Mặt cắt hình cắt I Mặt cắt: Mặt cắt: Nếu dùng hình chiếu Cha thể hiện đầy đủ hình Clê số sẽchi tiết dạng Ví dụ không rõ ràng thể hai hình chiếu: Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Mặt cắt: Để thể hình dạng ngang thân chi tiết Cần dùng loại hình biểu diễn gọi : Mặt cắt Mặt phẳng cắt Nét cắt Nét cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Mặt cắt: Mặt Mặt cắt cắt là hình hình phẳng phẳng nhận nhận đ đợc ợc khi ttởng ởng ttợng ợng cắt cắt vật vật thể thể bằng mặt mặt phẳng phẳng (( Hay Hay số mặt mặt phẳng phẳng ) ) Mặt Mặt cắt cắt chỉ thể thể hiện phần phần trực trực tiếp tiếp nhận nhận đ đợc ợc trên mặt mặt phẳng phẳng cắt cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Cách vẽ mặt cắt: Quan sát lại trục bậc có hai hai mặt bên đ ợc phay phẳng Quan sát hình rãnh then chiếu nó, khó xác định hình dạng chiều sâu rãnh then Và có mặt cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Cách vẽ mặt cắt: Để hình vẽ thêm rõ ràng: Mặt cắt kẻ gạch gạch đờng gạch gạch đờng // ngiêng 45 so với khung tên Mặt cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Vị trí mặt cắt: Căn vào vị trí mà mặt cắt đợc chia làm hai loại: Mặt cắt rời Mặt cắt chập Mặt cắt rời: Đợc đặt đờng bao hình biểu diễn vẽ Mặt cắt rời Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Vị trí mặt cắt: Căn vào vị trí mà mặt cắt đợc chia làm hai loại: Mặt cắt rời Mặt cắt chập Mặt cắt chập: đặt chỗ mặt phẳng cắt qua hình chiếu có liên quan, nghĩa đặt hình biểu diễn sinh mặt cắt chập Chỗ bị cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Vị trí mặt cắt: Căn vào vị trí mà mặt cắt đợc chia làm hai loại: Mặt cắt rời Mặt cắt chập Chú ý: Mặt cắt rời đặt chỗ vẽ Trên đờng kéo dài Bên cạch Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Vị trí mặt cắt: Căn vào vị trí mà mặt cắt đợc chia làm hai loại: Mặt cắt rời Mặt cắt chập Chú ý: Mặt cắt rời đặt chỗ vẽ Giữa hai phần lìa hình chiếu Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Ký hiệu mặt cắt: Hãy quan sát ký hiệu mặt cắt hình vẽ: A A A-A B B-B B A - A xoay A A Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Quy ớc vẽ mặt cắt: Đối với mặt cắt giống vật thể, chữ ký hiệu mặt cắt phải nh ghi mặt cắt A B A A A-A A B A A Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Quy ớc vẽ mặt cắt: Mặt cắt chọn vuông góc với phần bị cắt Mặt cắt thu đợc mặt cắt vuông góc Nếu mặt cắt qua lỗ hay chỗ lõm tròn xoay nh chỗ lõm hình nón lỗ suốt hình Thì đợc trụ thể mặt cắt Chú ý: Quy định không dùng để thể rãnh then Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Quy ớc vẽ mặt cắt: Nếu mặt cắt qua lỗ không tròn mặt cắt đợc vẽ rời phần dùng hình cắt Mặt cắt đợc vẽ tỷ lệ với hình chiếu liên quan Mặt cắt đợc vẽ đặt theo hớng mũi tên Đối với mặt cắt không đối xứng nên chọn hớng nhìn nh sau: Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Quy ớc vẽ mặt cắt: Nếu mặt cắt thẳng đứng h ớng nhìn từ trái sang phải Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Quy ớc vẽ mặt cắt: A-A A Nếu mặt cắt nằm ngang hớng nhìn từ xuống dới B A B B-B Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Quy ớc vẽ mặt cắt: Đây ví dụ mặt cắt vẽ sai ! Mặt cắt không tỉ lệ với hình chiếu Không theo hớng mũi tên Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Đọc vẽ có mặt cắt : Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Câu hỏi kiểm tra: Mặt cắt hình biểu diễn nh ? Trên vẽ, mặt cắt dùng để làm ? Tên gọi mặt cắt phụ thuộc vào vị trí vẽ nh ? Đờng bao mặt cắt chập mặt cắt rời có độ dày nh ? Trờng hợp không cần ghi ký hiệu mặt cắt ? Trong trờng hợp bạn dùng chữ để ký hiệu ? Nếu mặt phẳng cắt qua lỗ hay chỗ lõm tròn xoay đờng bao mặt cắt đợc quy định nh ? Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc Bạn có muốn tiếp tục giảng không ? Có Không Tạm nghỉ Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang mat cat , Bai giang mat cat , Bai giang mat cat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay