Bai giang hinh chieu truc do

21 35 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

II Hình cắt: Hình cắt: Mặt cắt hình cắt Hình dạng bên vật thể đợc biểu diễn nét đứt Nhng số lợng nét đứt nhiều, chúng làm cho vẽ bị rối không rõ ràng Vì vậy,để vậy,để thể thể hiện rõ rõ ràng ràng Vì cấu tạo tạo bên bên trong của chi chi tiết, tiết, ng ngời ời cấu ta dùng dùng một loại loại hình hình biểu biểu diễn diễn ta gọi là hình hình cắt cắt gọi Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com II Hình cắt: Hình cắt: Mặt cắt hình cắt Hình cắt cắt là hình hình biểu biểu diễn diễn Hình vật vật thể, thể, sau sau khi ttởng ởng ttợng ợng cắt cắt vật thể thể bằng mặt mặt phẳng phẳng cắt cắt vật hay số mặt mặt phẳng phẳng cắt cắt)) (( hay Hình cắt cắt bao bao gồm: gồm: Mặt Mặt phẳng phẳng Hình cắt và hình hình biểu biểu diễn diễn sau sau mặt mặt cắt phẳng cắt cắt phẳng Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com II Hình cắt: Hình cắt: Mặt cắt hình cắt Mặt cắt Hình cắt Mặt phẳng cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com II Hình cắt: Hình cắt: Mặt cắt hình cắt Các hình chiếu vật thể Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com II Hình cắt: Hình cắt: Mặt cắt hình cắt So sánh: hình chiếu thể hình cắt việc biểu diễn vật thể Dùng phím mũi tên , bàn phím để điều Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Hình cắt: Kết luận hình cắt việc biểu diễn vật thể: Các nét vẽ đứt hình chiếu trở thành nét vẽ nhìn thấy đợc Đờng bao hình chiếu đứng vẽ nét thể đợc phần sau mặt phẳng cắt, phần trớc (tởng tợng) không đợc biẻu diễn Trên hình cắt kẻ đờng gạch gạch cho mặt cắt Lỗ bậc hình trụ rãnh chữ nhật không kẻ gạch gạch Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Hình cắt: Kết luận hình cắt việc biểu diễn vật thể: Trên hình chiếu đứng đờng nằm ngăng vẽ nét bản, thể mặt chia đôi lỗ bậc hình trụ Hình cắt đặt vị trí hình biểu diễn chính, không ảnh hởng tới hình chiếu từ hình chiếu từ trái Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Sự khác hình cắt mặt cắt: ? Hình cắt Mặt cắt Mặt cắt cắt chỉ thể thể hiện Mặt phần nằm nằm trên mặt mặt phần phẳng phẳng Hình cắt cắt thể thể hiện cả Hình phần sau sau mặt mặt phẳng phẳng phần cắt cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Hình chiếu ẩn: c A- A C- C để thể số phận B B chi tiết trớc mặt phẳng cắt (giữa ngời quan c sát mặt B- B phẳng cắt) Ví dụ: trớc mặt phẳng cắt A A A-A có mặt Quy định dùng nét chấm gạch để vẽ phần trớc mặt Bích phẳng cắt Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Căn vào số lợng mặt phẳng cắt, hình cắt đợc chia làm hai : Hình cắt đơn giảnHình cắt phức tạ Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Hình cắt đơn giản: Chỉ với mặt phẳng cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Hình cắt phức tạp: với nhiều mặt phẳng cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Căn vào vị trí mặt phẳng cân mặt phẳng hình chiếu hình cắt đợc chia thành loại: Hình cắt đứng Hình cắt thẳng đứng Hình cắt Hình cắt đứng Hình cắt cạnh Hình cắt ngang Hình cắt nghiêng Hình cắt riêng phần Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Hình cắt thẳng đứng Mặt phẳng cắt với hình chiếu Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Hình cắt Mặt phẳng cắt // với hình chiếu Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Hình cắt nghiêng Mặt phẳng cắt làm với mặt phẳng hình chiếu góc 90 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Phân loại hình cắt Hình cắt riêng phần hình cắt thể cấu tạo phận riêng biệt vật thể Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Vị trí ký hiệu hình cắt Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt II Hình cắt: Ký hiệu vật liệu mặt cắt hình vẽ Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Mặt cắt hình cắt Câu hỏi kiểm tra: Hình cắt vẽ có tác dụng ? Hình cắt hình biểu diễn nh ? Hình cắt mặt cắt khác chỗ ? Thế hình cắt đơn giản ? Cách phân loại hình cắt theo vị trí mặt phẳng cắt mặt phẳng hình chiếu nh ? Thế gọi cắt dọc cắt ngang ? Hình cắt đợc ký hiệu nh vẽ ? Ký hiệu vật liệu mặt cắt hình vẽ nh ? Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc Bạn có muốn tiếp tục giảng không ? Có Không Tạm nghỉ Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang hinh chieu truc do , Bai giang hinh chieu truc do , Bai giang hinh chieu truc do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay