Bai 4 hinh cat mat cat

23 36 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Hình cắt Dùng nửa c Hình cắt nửa mp’ Khái (kết hợp) Là hình cắt tạo nửa mặt niệm Cắt bỏ phẳng, cắt bỏ nửa phần vật thể người quan sát mặt phẳng cắt nhằm biểu diễn nửa cấu nửa trúc bên nửa cấu trúc phần Vậy bên vật thể đối xứng Nh A-A A ìn hình cắt kết hợp th ấ y Đường phân coi hình cắt kết cáchTa nét hợp chấm ghép nửa hình gạch chiếu nửa hình cắt Xoá A bỏ nét đứt Kiến thức bổ A sung Quy ước A biểu diễn  Đánh dấu vết cắt  Vẽ mũi tên hướng nhìn (hướng Ghi tên chiếu) mặt phẳng cắt A-A (Chú ý: vẽ có nhiều hình cắt không đặt trùng tên) Với hình cắt kết hợp thêm: A-A  Vẽ đường phân cách nửa hình cắt nửa hình chiếu nét chấm gạch  Bỏ nét đứt bên nửa hình chiếu A A Kiến thức bổ sung 2.Ký hiệu vật liệu tre mặt cắt Kim loại Phi Kim Vậy ký loại hiệu vật Gỗliệu cắttrên mặt cắt có ngang tác dụng ? Gỗ cắt dọc  Phân biệt phần đặc (thuộc mặt Trêncắt) mặtvà cắt đượcrỗng vẽ phần (không thuộc mặt đường gạch chéo cắt) vật thể nét liền mảnh song cách  Thể sơsong loại vật liệu dùng để đềuchế Đó thể ký hiệu tạo vật vật liệu Kiến thức bổ sung 3.Vẽ đường gạch gạch mặt cắt  Kẻ // nghiêng so với đường bao đường trục vật thể 450  Trên mặt cắt hình cắt vật thể phải vẽ giống chiều nghiêng khoảng cách  Mặt cắt vật thể khác phải khác chiều nghiêng khoảng cách Lun tËp Bài tập H×nh c¾t A-A MỈt c¾t rêi  Hình MẶT CẮT ? Tại ?  Hình HÌNH CẮT ? Tại ? Bµi tËp a)  MỈt c¾t nµo vÏ ®óng? T¹i sao?  H×nh nµo lµ h×nh c¾t ®óng? d) Vidu ung dung Bµi tËp vỊ nhµ Bµi sè Cho vËt thĨ nh h×nh vÏ Yªu cÇu: VÏ h×nh c¾t toµn phÇn vµ h×nh c¾t kÕt hỵp Gỵi ý: So s¸nh cÊu t¹o cđa vËt thĨ víi vËt thĨ bµi häc Bµi tËp vỊ nhµ Bài tập – Sgk / tr 34 – tr 35 Vẽ hình cắt toàn giá đỡ Gợi ý : dùng hình cắt : hình cắt đứng hình cắt Vẽ hình cắt nửa gối cột Vẽ mặt cắt phần có rãnh trục Gợi ý : dùng mặt cắt rời Ngô Văn Hưng ... Kiến thức bổ sung 3.Vẽ đường gạch gạch mặt cắt  Kẻ // nghiêng so với đường bao đường trục vật thể 45 0  Trên mặt cắt hình cắt vật thể phải vẽ giống chiều nghiêng khoảng cách  Mặt cắt vật thể khác... hỵp Gỵi ý: So s¸nh cÊu t¹o cđa vËt thĨ víi vËt thĨ bµi häc Bµi tËp vỊ nhµ Bài tập – Sgk / tr 34 – tr 35 Vẽ hình cắt toàn giá đỡ Gợi ý : dùng hình cắt : hình cắt đứng hình cắt Vẽ hình cắt nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 hinh cat mat cat , Bai 4 hinh cat mat cat , Bai 4 hinh cat mat cat , c. Khái niệm hình cắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay