Bai 3 TH

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Bài - Thực hành: Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản Nội dung thực hành Lập vẽ khổ giấy A4 gồm hình chiếu kích thước vật thể đơn giản từ hình chiếu ba chiều vật thể * Gồm bước: Bước 1: Kẻ khung vẽ, khung tên Bước 2: Quan sát vật thể Bước 3: - Chọn tỉ lệ - Bố trí ba hình chiếu Bước 4: Vẽ mờ phần vật thể Bước 5: Tô đậm đường nét Bước 6: Kẻ đường gióng kích thước, đường kích thước, ghi chữ số kích thước 10 Khung vẽ Mép giấy 20 10 10 Khung tên 10 Khung vẽ 50 Mép giấy 20 10 10 Khung tên ...Nội dung th c hành Lập vẽ khổ giấy A4 gồm hình chiếu kích th ớc vật th đơn giản từ hình chiếu ba chiều vật th * Gồm bước: Bước 1: Kẻ khung vẽ, khung tên Bước 2: Quan sát vật th Bước 3: - Chọn... - Bố trí ba hình chiếu Bước 4: Vẽ mờ phần vật th Bước 5: Tô đậm đường nét Bước 6: Kẻ đường gióng kích th ớc, đường kích th ớc, ghi chữ số kích th ớc 10 Khung vẽ Mép giấy 20 10 10 Khung tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 TH , Bai 3 TH , Bai 3 TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay